Švento Kazimiero Parapija

Ankstesni
numeriai
gegužė birželis liepa rugpjūtis

rugsėjis

English

Spalis

Lapkritis

       

MALDOS IR VIEŠPATIES GARBINIMO
TARNYSTĖS ŽINIARAŠTIS

Šv. Kazimiero parapija

2014 m. gruodis

Visagalis Dieve, meldžiam Tave,
kad Šv. Kazimiero užtarimu,
Tau tarnautume šventai ir teisingai.

 

PRAŠOME JŪSŲ MALDŲ UŽ SEKANČIAS INTENCIJAS:

  • Kad Atpirkėjo gimimas atneštų taiką ir viltį visiems geros valios žmonėms. (popiežiaus gruodžio mėnesio intencija)

  • Kad visi krikščionys išnaudotų progą šiuo šventuoju Advento laikotarpiu save paruošti  Kristaus atėjimui Kalėdose.

  • Kad Dievas, sutelkęs mūsų parapijos bendruomenę tikėjime, ją toliau maloningai vestų Advento laikotarpiu.

  • Kad Dievas laimintų kun. Bacevičių ir Pastoracinę ir Finansų Tarybas jiems siekiant užtikrinti Šv. Kazimiero parapijos ateitį.

  • Kad visi parapijiečiai suprastų jų atsakomybę užtikrinti Šv. Kazimiero parapijos ateitį teikiant finansinę paramą, remiant lėšų telkimą, įsijungiant į parapijos veiklą, dalinantis įdėjomis ir, visų svarbiausia, meldžiantis.

  • Kad tie, kurie yra atsakingi dėl visuomenės saugumo, rūpintųsi statyti pasaulį, kuriame šeimos šventumas yra gerbiamas, apsaugojamas ir puoselėjamas. 

  • Kad migrantai, nežiūrint kur pasaulyje jie bebūtų, būtų žmonių priimti su dosnumu ir nuoširdžia meile.

  • Kad atvertume širdis Jėzaus buvimui, ateinančiam į mus per Mergelės Marijos motinystę.

  • Kad mūsų Maldos ir Viešpaties Garbinimo Tarnystės narių tikėjimas maldos galia būtų patvirtintas.


KAS  NAUJO      ŠV. KAZIMIERO  PARAPIJOJE?

Pirmojo penktadienio šventoji valanda už gyvybę:  penktadienį, gruodžio 5d., užsibaigus 7:30v.r. Mišioms iki 9:00v.r.

Gruodžio mėnesio Eucharistijos garbinimas:  trečiadienį, gruodžio 10d., nuo 6:00v.v. iki 9:00v.v. bažnyčioje

Eglutė artimui: suaukotos dovanos išdalinamos.

 


GRUODŽIO MĖNESIO ŠVENTASIS

ŠV. JONAS DAMASKIETIS

kunigas, daktaras
(676? - 749)

gruodžio  4d.

              „Tu paruošei mano sukūrimą ir mano egzistavimą Šventosios Dvasios veikimu ne todėl, kad žmogus to norėjo, ar todėl kad kūnas to troško, bet dėlei Tavo neapsakomos malonės. Gimimas, kurį man paruošei, pranoko gamtos įstatymus. Tu išsiuntei mane į šviesą įsūnydamas mane, ir įrašei mane į Tavo šventos ir nesuteptos Bažnyčios vaikų tarpą.“    (ištrauka iš Šv. Jono Damaskiečio TIKĖJIMO PAREIŠKIMO)

     Jonas, paskutinysis graikų Tėvas, gimė Damaske, Sirijoj. Jis buvo plačiai išsimokslinęs filosofijoje ir teologijoje. Kurį laiką tarnavęs kalifui mokesčių rinkėju, Jonas įstojo į vienuolių bendruomenę ir, vėliau, buvo įšventintas kunigu.

     Jis yra plačiai žinomas dėl jo veiklos trijose srityse. Visų pirma, jis žinomas dėl jo raštų smerkiant ikonoklastus, priešinusiems paveikslų garbinimui. Antra, jis žinomas dėl jo traktato – Ortodoksų tikėjimo aprašymas – kuriame randasi graikų Tėvų tikėjimo santrauka. Sakoma, jog Rytų mokyklai ši knyga tapo tolygi Vakarų mokyklos Tomo Akviniečio Summa’i. Trečia, jis žinomas kaip vienas iš dviejų iškiliausių Rytų Bažnyčios poetų (šalia Romano Melodisto). Jo pasišventimas Motinai Marijai yra plačiai žinomas, ir jo sakyti pamokslai jos šventės progomis dar nagrinėjami šiandien.

      Įvertindamas jo pasišventimą kovose už tikėjimą popiežius Leonas XIII jį paskelbė Bažnyčios Daktaru 1890m.

     Viename pamoksle apie Mariją Jonas rašė: “Mes buvome uždarę rojaus vartus; Tu vėl juos mums atidarei į gyvybės medį. Mes pavertėme džiaugsmus liūdesiu; tu mums pavertei liūdesį didžiausiu džiaugsmu. Ir kaip Tu, Nekaltai Pradėtoji, ragautumei mirties? Tu esi tiltas į gyvenimą, laiptai į dangų; ir Tau mirtis yra vien tik perėjimas į nemirtingumą. O Švenčiausioji, tikrai esi palaimintoji!”

 

Šaltiniai: IN HIS LIKENESS by Rev. Charles E. Yost, SCJ,STL;  SAINT OF THE DAY, Leonard Foley OFM, editor; FAITH OF THE EARLY FATHERS, vol.3, William A. Jurgens.

 

IŠ KATALIKŲ BAŽNYČIOS KATEKIZMO

 

Nekaltasis Prasidėjimas

 

# 490  Kad galėtų būti Išganytojo Motina, Marija „buvo Dievo aprūpinta tokio uždavinio vertomis dovanomis.“ Angelas Gabrielius Apreiškimo metu ją sveikina kaip „malonėmis apdovanotąją.” Iš tiesų, kad galėtų savo tikėjimu laisvai pritarti jai apreikštam pašaukimui, ji turėjo būti pilna Dievo malonės.

 

# 492  „Tas „ypatingo šventumo spindesys“, kuriuo ji buvo „apdovanota nuo pirmosios prasidėjimo akimirkos,” atsirado grynai iš Kristaus: „Ji buvo dėl savo Sūnaus nuopelnų kilniausiu būdu atpirkta.“ Labiau už visus kitus sukurtus asmenis Tėvas

ją „palaimino [...] Kristuje visokeriopa dvasine palaima danguje“ (Ef 1, 3) ir išsirinko „Jame prieš pasaulio sukūrimą; [...] iš grynos meilės“ (Ef 1, 4–5), kad būtų šventa ir nesutepta Jo akivaizdoje.

 

Šaltinis: katekizmas.lcn.lt