Švento Kazimiero Parapija
 

Ankstesni
numeriai
sausis vasaris kovas balandis

gegužė

English

               

Parsisiųsti .pdf

sausis vasaris kovas balandis

gegužė

birželis

               

MALDOS IR VIEŠPATIES GARBINIMO
TARNYSTĖS ŽINIARAŠTIS

Šv. Kazimiero parapija

2018 m. birželis
 

Visagalis Dieve, meldžiam Tave,
kad Šv. Kazimiero užtarimu,
Tau tarnautume šventai ir teisingai.


Su Tėvo Diena

 

PRAŠOME JŪSŲ MALDŲ UŽ SEKANČIAS INTENCIJAS:

 • Kad socialiniai tinklai skatintų solidarumą bei pagarbą žmonių kitoniškumui.                   
                                                                                                                                                  (popiežiškoji birželio mėnesio intencija)

 • Kad Dievas visuomet būtų arti visų, kurie tarnauja karinių pajėgų daliniuose, ir juos saugotų.

 • Kad kraštų valdovai rūpintųsi apsaugoti žmonių teises, puoselėti teisybę, ir dirbtų ugdyti jų valdomų žmonių laisvę.

 • Kad rinkdamos kartu šeimos susibūrimams bei poilsiui, šeimos ir draugai būtų palaiminti.

 • Kad imigrantai ir pabėgėliai rastų prieglobstį kraštuose į kuriuos atvyksta, ir būtų gerbiami jų gyventojų.

 • Kad Dievas laimintų kun. Bacevičių ir Pastoracinę ir Finansų Tarybas, jiems siekiant užtikrinti Šv. Kazimiero parapijos ateitį.

 • Kad visi parapijiečiai suprastų jų atsakomybę užtikrinti Šv. Kazimiero parapijos ateitį teikiant finansinę paramą, remiant lėšų telkimą, įsijungiant į parapijos veiklą, dalinantis įdėjomis ir, visų svarbiausia, meldžiantis.

 • Kad Tikrasis Jėzaus Buvimas būtų įgyvendinamas visose santuokose, visuose verlso reikaluose, visuose kasdieniuose įvykiuose ir visose draugystėse.

 • Kad tie, kurie gyvena nepritekliuje, patirtų gailestingumo ir dosnumo veiks iš jų brolių ir seserų Kristuje.

 • Kad visi, kurie meldžiasi, būtų užtikrinti maldos galia.

KAS  NAUJO      ŠV. KAZIMIERO  PARAPIJOJE?

 • birželio    1d.   – Pirmojo mėnesio penktadienio Eucharistijos garbinimas ryte  
                           8:00 - 9:00v.r. bažnyčioje

 • birželio  13d.   – Eucharistijos garbinimas vakare  6:00-7:00v.v. bažnyčioje

BIRŽELIO MĖNESIO ŠVENTASIS

ŠV. ANTANAS PADUVIETIS
kunigas ir daktaras
(1195-1231)

birželio 13d.

Šventieji yra lyg žvaigždės. Per savo Apvaizdą Kristus juos laiko paslėptus slaptoje vietoje, idant jiems  panorėjus švytėti, jie neskubėtų šviesti kitiems. Tačiau suvokę širdyje Kristaus kvietimą, šventieji iškart yra pasiruošę palikti kontempliatyvaus gyvenimo tylą ir dirbti gailestingumo darbus.                                                       (Šv. Antano žodžiai) 

     Antanas gimė kilmingoje šeimoje Portugalijoje. Dar būdamas jaunas, jis apsisprendė atsižadėti būsimo turtingo gyvenimo ir tarnauti Dievui. Jis įstojo į augustiniečių broliją, tačiau nuėjęs į pranciškonų kankinių relikvijų perlaidojimo apeigas savajame miestelyje, jis nusprendė stoti į pranciškonus. Jis buvo visų mylimas mokytojas ir pamokslininkas, ir vos praėjus metams nuo jo mirties, jis buvo paskelbtas šventuoju.

     Pradžioje vienuoliškojo gyvenimo Antanas ruošėsi dirbti Maroke ir skelbti Evangeliją maurams, tačiau susirgęs turėjo atsisakyti šio tikslo. Plaukiant atgal į Portugaliją stiprūs vėjai nupūtė jo laivą nuo kelio, ir jis atsidūrė Sicilijoje. Ten jis apsistojo mažoje atsiskyrėlio buveinėje, kur leido dienas melsdamasis, skaitydamas Šventą Raštą ir dirbdamas nežymius juodus darbus.

     Antano pamokslų sakymo gabumai išryškėjo jam dalyvaujant vienose šventimų apeigose. Pasitaikė, kad nebuvo nei vieno žmogaus, pasiruošusio tarti žodžio, tad jis atsistojo kalbėti. Jo pasakytas pamokslas apstulbino visus ten buvusius. Nuo to laiko, pasinaudodamas iškalbos gabumais pamoksluose, jis mokė žmones. Išgirdę jo pamokslus, daugelis buvo įkvėpti atsinaujinti dvasioje. Antanas buvo pirmasis vienuolis ėmęs mokyti kitus vienuolius teologijos mokslo. Jis buvo iškalbus, įtikinantis ir švelnus. Jis taip pat padėjo įgyvendinti daugelį socialinių pakeitimų, teikiančių pagelbą vargšams ir prislėgtiesiems. Jis gebėjo ne vien tik atitaisyti tikėjimo žinių klaidas, bet ir taip pat įgyvendinti reikiamus socialinius pakeitimus.

Šaltinis: IN HIS LIKENESS, Rev. Charles E. Yost; SAINTS AND FEAST DAYS, Loyola University Press;
365 SAINTS, Woodeene Koenig-Bricker; SAINT OF THE DAY, Rev. Leonard Foley, O.F.M., Editor

 

IŠ KATALIKŲ BAŽNYČIOS KATEKIZMO

Jonas Krikštytojas

 

#719  Jonas yra „daugiau negu pranašas.“ Jame Šventoji Dvasia baigia „kalbėti per pranašus“. Jonas yra paskutinysis Eliju prasidėjusiose pranašų gretose. Jis skelbia priartėjusią Izraelio paguodą, jis yra ateinančio Guodėjo „balsas.“ Kaip tą darys Tiesos Dvasia, taip ir „jis atėjo kaip liudytojas, kad paliudytų šviesą“ Jono akivaizdoje Dvasia įvykdė tai, ką „tyrinėjo pranašai“ ir ko „geidžia [...] angelai.“ „'Ant ko pamatysi nusileidžiančią ir pasiliekančią Dvasią, tas ir bus, kuris krikštys Šventąja Dvasia.' Aš tai mačiau ir liudiju, kad šitas yra Dievo Sūnus. [...] 'Štai Dievo Avinėlis!'“


Šaltinis: katekizmas.lcn.lt

  MĄSTYMAS

 

KODĖL ŠVENČIAME
JONO KRIKŠTYTOJO GIMIMĄ?

 

           Jonas Krikštytojas yra:

v tasai, kuris šokteli džiaugsmingai Viešpaties akivaizdoje, tuo sukeldamas manyje norą įgyvendinti mano santykį su Viešpačiu su didesne aistra;

v tasai, kuris paruošia Viešpaties kelią, ir per nuodėmių atleidimą man suteikia išganymo supratimą;

v tasai, kuris nukreipia mano dėmesį nuo išsiblaškymų ir išankstinių nusistatymų idant matyčiau jog Dievo Avinėlis yra tikrasis mano širdies troškimas;

v tasai, kuris yra pavyzdys, rodantis jog nėra didesnio džiaugsmo gyvenime negu kai Jėzus didėja ir aš mažėju, ypatingai sąryšyje su manyje esančiomis savęs pasitikėjimo, savęs išsireiškimo ir savęs pastatymo į pirmąsias vietas savybėmis;

v tasai, kuris yra degantis ir šviesą skleidžiantis žibintas, kuris apšviečia mano kelią ir suteikia drąsos mano širdžiai, tuo sukeldamas manyje norą gyventi kitiems;

v tasai, kuris yra tiek pasišventęs tiesai, jog yra pasiruošęs guldyti galvą už Tiesą-tapusią Kūnu, ir liudijančiu man jog tikrasis džiaugsmas kyla iš savęs atsižadėjimo;

v tasai, kurio šventumas skelbia jog nėra žmogaus gimusio iš moters, didesnio už jį, bet tuo pačiu skelbiantis, kad įmanoma dalytis jo džiaugsmu mylint Jėzų kaip jis Jį mylėjo.

v Per Dievo maloningąjį gailestingumą, per Jono Krikštytojo gimimą, Aušra yra patekėjusi iš aukštybių ant mūsų.

Autorius: Father Peter John Cameron, O.P.
Šaltinis: MAGNIFICAT, June 2010 (Vol. 12 No.4) p.333