Švento Kazimiero Parapija
 

Ankstesni
numeriai
gruodis
2018
sausis-2019 vasaris kovas

balandis

English

gegužė

birželis

         

Parsisiųsti .pdf

sausis
2019
vasaris kovas balandis

gegužė

birželis

liepa            

MALDOS IR VIEŠPATIES GARBINIMO
TARNYSTĖS ŽINIARAŠTIS

Šv. Kazimiero parapija

2019 m. liepa
 

Visagalis Dieve, meldžiam Tave,
kad Šv. Kazimiero užtarimu,
Tau tarnautume šventai ir teisingai.

 

PRAŠOME JŪSŲ MALDŲ UŽ SEKANČIAS INTENCIJAS:

  • Kad vykdantieji teisingumą veiktų sąžiningai – taip, kad pasaulyje neįsigalėtų neteisybė.                                                                                (popiežiškoji liepos mėnesio intencija) 

  • Kad Dievas laimintų mūsų kraštą, apsaugotų kariuomenėje tarnaujančius, padarytų mus taikos nešėjais, ir išlaikytų mus visuomet dėkingais už laisvės dovaną.

  • Kad jauni žmonės pasitikėtų Evangelijos džiugia naujiena ir priešintųsi iliuzijai, kad džiaugsmas gaunamas akimirksnio greitumu.

  • Kad idant mūsų parapijos bendruomenė augtų dvasiniai, mes su aistra, savęs atsižadėjimu ir viltimi pasišvęstume Evangelijos tiesai.

  • Kad Bažnyčios vyskupai elgtųsi kaip tikri pranašai, mokydami ištikimai, liudydami drąsiai, ir savęs atsižadėdami su meile.

  • Kad Dievas laimintų kun. Bacevičių ir Pastoracinę ir Finansų Tarybas, jiems siekiant užtikrinti Šv. Kazimiero parapijos ateitį.

  • Kad visi parapijiečiai suprastų jų atsakomybę užtikrinti Šv. Kazimiero parapijos ateitį teikiant finansinę paramą, remiant lėšų telkimą, įsijungiant į parapijos veiklą, dalinantis įdėjomis ir, visų svarbiausia, meldžiantis.

  • Kad šiuo metų laiku šeimos rinktųsi kartu bendrauti šeimos ratelyje ir džiaugtis užsitarnautu poilsiu 

  • Kad vargšai, ligoniai, mirštantys, atstumtieji, bedarbiai, benamiai ir narkomanai rastų paguodos krikščionims juos užuojaučiant.

  • Kad visi, kurie meldžiasi, būtų užtikrinti maldos galia.

 

KAS  NAUJO      ŠV. KAZIMIERO  PARAPIJOJE?

     liepos    2d.    –  Pirmojo mėnesio penktadienio Eucharistijos garbinimas ryte  
                                                       8:00 - 9:00v.r. bažnyčioje

     liepos  31d.    –  Šventojo Vardo Draugijos gegužinė visai parapijai

 

 
LIEPOS
ŠVENTASIS

 

V. KAMILAS de LELLIS

kunigas
(1550 - 1614)

liepos 14d.

                 Kamilas buvo plačiai žinomas kartojant sekančius žodžius, pritaikytus iš Mato Evangelijos: “Buvau ligonis ir mane aplankei.” Kamilas juto Kristaus buvimą sergančiuose ir mirštančiuose.

  

     Kamilas gimė pietų Italijoje. Jis buvo profesionalaus kareivio sūnus ir mokėsi būti kariškiu, kaip jo tėvas. Vaikystėje jis augo apleistas ir nemylimas. Paauglystėje jis įpuolė į žalingą įprotį lošti iš pinigų; jo sveikata buvo silpna, jis buvo priekabus ir barningas.

     Daugelį metų Kamilas gyveno neturėdamas gyvenimo tikslo, ir siekė vien tik malonumų. Būdamas jaunas vyras jis įstojo į Venecijos kariuomenę kariauti prieš turkus. Rimtai sužeistas, jis buvo priverstas atsigulti Šv. Jokūbo ligoninėn Romoje. Čia jis savo akimis pamatė kokia varginga buvo ligonių būklė. Jis panoro ligoniams padėti, ir todėl pakeitė savo gyvenimo kryptį bei atsinešimą į jį.

     Kamilas bandė įstoti į kapucinų broliją, tačiau buvo jos atmestas du kart dėlei silpnos sveikatos. Paklausęs Šv. Pilypo Neri patarimo, jis tapo kunigu būdamas 34 metų. Kamilas nusprendė pasišvęsti ligonių slaugymui ir netrukus įsteigė kunigų ordiną – Ligonių Tarnai (Servants of the Sick).

     Kamilas pašventė visą likusį gyvenimą kunigystės pareigoms ir ligonių slaugymui. Ligonių Tarnai buvo pirmieji, sumanę aprūpinti ligonius tinkamu maistu, išvesti juos į šviežų orą, ir atskirti tuos, kurie sirgo užkrečiamomis ligomis, nuo kitų. Siaučiant karui Vengrijoje, jo sekėjai pirmą kartą istorijoje sudarė karo lauko greitosios pagelbos korpusą. Kamilas iki mirties rūpinosi ligoniais, ypač vargšais.

Šaltiniai: IN HIS LIKENESS, Rev. Charles E. Yost; CHRIST OUR LIFE SERIES, Loyola Press.

 

IŠ KATALIKŲ BAŽNYČIOS KATEKIZMO

 

Gailestingumo darbai
 

 #2447 Gailestingumo darbai yra veikli meilė, raginanti mus ateiti į pagalbą savo artimui jo kūno ir sielos varguose. Mokyti, patarti, paguosti, sustiprinti, kaip ir atleisti ar nuoskaudas nukęsti, yra gerieji darbai sielai. Gerieji darbai kūnui pirmiausia yra išalkusį pavalgydinti, keleivį priglausti, vargšą aprengti, ligonį ir kalinį aplankyti, mirusį palaidoti. Tarp tų darbų vienas pagrindinių broliškos meilės ženklų – vargšų šelpimas; tai taip pat ir Dievui patinkantis teisumo darbas.

 
Šaltinis: katekizmas.lcn.lt

  MĄSTYMAS


POPIEŽIAUS PRANCIŠKAUS KALBA

PASAKYTA INDEPENDENCE HALL

2015m. rugsėjo 26d.
(1, 2, 3 pastraipos)

                

               Stovėti čia, priešais Independence Hall, kur gimė Jungtinių Amerikos Valstijos, yra vienas ryškiausių šios mano viešnagės momentų. Šioje vietoje tos laisvės, kurios apibūdina šį kraštą, buvo paskelbtos pirmąjį kartą. Nepriklau­somybės Deklaracija pareiškė, jog visi vyrai ir moterys yra sukurti lygūs vienas kitam, kad jų Sutvėrėjas jiems yra davęs neatimamas teises, ir kad žemiškos valdžios egzistuoja apsaugoti ir apginti tas teises. Šie skambūs žodžiai ir toliau mus įkvepia šiandien, taip kaip jie yra įkvėpę žmones visame pasaulyje kovoti už tas pačias laisves.

                 Tačiau istorija taip pat mums rodo, kad šios, ir bet kurios tiesos, turi būti nuolat patvirtinamos, iš naujo priimamos ir apginamos. Šio krašto istorija taip pat liudija nuolatinį stengimąsį, besitęsianti iki šių dienų, įgyvendinti šiuos kilnius principus kasdieniame socialiniame ir politiniame gyvenime. Prisimename didžias kovas, kurios privedė prie vergovės pašalinimo, balsavimo teisių praplatinimo, ir darbininkų teisių apsaugojimo sąjūdžio veikimo. Prisimename ir visus palaipsnius veiksmus, darytus stengiantis panaikinti visas rūšis rasizmo ir priešankstinių nusistatymų, kurie buvo metami į naujai atvykstančius į Ameriką žmones. Visa tai parodo, kad kuomet kraštas yra pasiryžęs likti ištikimas jo pamatiniams principams, kurie paremti žmogišku orumu, tasai kraštas stiprėja ir atsinaujina.

                 Visiems mums naudinga prisiminti praeitį. Tauta, kuri sugeba ją prisiminti, nepakartoja tų pačių klaidų, o verčiau su pasitikėjimu žiūri į šiandienos bei ateities iššūkius. Gebėjimas prisiminti išgelbėja tautos sielą nuo bet kokio dalyko ar bet kurio asmens, norinčio ją dominuoti ar ja pasinaudoti saviems interesams. Kuomet individai ir bendruomenės turi užtikrinimą veiksmingai naudotis savo teisėmis, jie ne vien tik naudojasi ta laisve įgyvendinti jų pajėgumus, bet ir dirba plačios bendruomenės labui ir gerovei.

Šaltinis: Vatikano vertimas į anglų kalbą Popiežiaus Pranciškaus kalbos, pasakytos Religijos Teisių Suvažiavime      Philadelphijoje, Independence Hall