Švento Kazimiero Parapija
 

Ankstesni
numeriai
gruodis
2018
sausis-2019 vasaris kovas

balandis

English

gegužė

birželis

         

Parsisiųsti .pdf

sausis
2019
vasaris kovas balandis

gegužė

birželis

liepa            

MALDOS IR VIEŠPATIES GARBINIMO
TARNYSTĖS ŽINIARAŠTIS

Šv. Kazimiero parapija

2019 m. rugpjūtis
 

Visagalis Dieve, meldžiam Tave,
kad Šv. Kazimiero užtarimu,
Tau tarnautume šventai ir teisingai.

 

PRAŠOME JŪSŲ MALDŲ UŽ SEKANČIAS INTENCIJAS:

·         Kad per maldos bei meilės gyvenimą šeimos vis labiau taptų „žmogiškumo mokyklomis.“                                                                                                   (popiežiškoji rugpiūčio mėnesio intencija)

  • Kad Marijos, Taikos Karalienės, užtarimu visos pasaulio tautos gyventų pagal Evangeliją teisingai ir dorai.

  • Kad visi, kurie keliauja žeme, jūra ir oru būtų apsaugoti ir ramiai pasiektų kelionės tikslą.

  • Kad Bažnyčia skelbtų tikėjimo tiesą įtikinančiai, drąsiai ir be išlygų.

  • Kad šios bendruomenės nariai rastų būdus išlaikyti pasaulyje didesnę pagarbą žmogaus gyvybei ir orumui.

  • Kad Dievas laimintų kun. Bacevičių ir Pastoracinę ir Finansų Tarybas, jiems siekiant užtikrinti Šv. Kazimiero parapijos ateitį.

  • Kad visi parapijiečiai suprastų jų atsakomybę užtikrinti Šv. Kazimiero parapijos ateitį teikiant finansinę paramą, remiant lėšų telkimą, įsijungiant į parapijos veiklą, dalinantis įdėjomis ir, visų svarbiausia, meldžiantis.

  • Kad priimtumėme malonę pašalinti iš savo gyvenimo visą kartėlį, pyktį ir pagiežą.

  • Kad tie, kurie kenčia, per draugystę su Jėzumi Kristumi, pajustų kančios atperkamąją galią.

  • Kad visi, kurie meldžiasi, būtų užtikrinti maldos galia

KAS  NAUJO      ŠV. KAZIMIERO  PARAPIJOJE?

·       rugpiūčio    2d.    –  Pirmojo mėnesio penktadienio Eucharistijos garbinimas
                                   ryte  8:00 - 9:00v.r. bažnyčioje

·       rugpiūčio  14d.    –  Eucharistijos garbinimas vakare, 6:00-7:00v.v.

·       rugpiūčio  15d.    –  Švč. M. Marijos Dangun Ėmimo šventė (Žolinė) –     
                                   privaloma Bažnyčios šventė

 
RUGPJŪČIO
ŠVENTIEJI

ŠV. PONCIJONAS ir ŠV. IPOLITAS

popiežius ir kankinys; kunigas ir kankinys(m.235)

rugpiūčio 13d.

Kokia palaiminga yra šioji mūsų Bažnyčia, taip pagerbta ir apšviesta Dievo, ir kuri šiomis dienomis šlovinguoju kankinių krauju yra tapusi kilniadvasiška.                         (Šv. Kiprijono, vyskupo ir kankinio m.258 metais, mintis)

     Romėnams persekiojant krikščionis pirmaisiais Bažnyčios laikais, daugelis jų buvo nužudyti, bei priversti dirbti geležies ir druskos kasyklose. Nei vienas iš jų neišėjo gyvas. Ipolitas ir Poncijonas buvo vieni iš tų, kurie buvo priversti dirbti kasyklose.

     Ipolitas buvo svarbiausias, tų Bažnyčios laikų, rašytojas. Tačiau jis buvo labai kritiškos pažiūros ir norėjo, kad Bažnyčia labai griežtai elgtųsi su nusidėjėliais. Sekdamas Jėzaus pavyzdžiu, popiežius Kalistas su jais elgėsi atlaidžiai, ir toks popiežiaus atsinešimas užrūstino Ipolitą. Jis subūrė panašiai į jį galvojančius ir pasiskelbė antipopiežiumi. 230 metais Poncijonui tapus popiežiumi, Ipolitas toliau laikėsi savo titulo. Poncijui nepasisekė jo perkalbėti atsistatydinti, ir dėl Ipolito veiksmų buvo daug nerimo ir maišaties krikščionių bendruomenėse.

     235 metais Maximui persekiojant krikščionis, Poncijonas buvo nuteistas dirbti Sardinijos kasyklose. Jis atsistatydino iš popiežiaus sosto, idant kas nors kitas galėtų vadovauti Bažnyčiai. Tais pačiais metais Ipolitas taip pat buvo suimtas ir nuteistas darbams tose pačiose kasyklose. Tame tamsiame, drėgname kalėjime Kristaus gailestingumo meilė pagaliau persmelkė Ipolito širdį ir jis susitaikė su Poncijumi. Jie abu mirė kasyklose, sujungti Dievo meilės. Jie buvo kankiniai dėlei Kristaus ir buvo paskelbti Bažnyčios šventaisiais.

Šaltiniai: SAINT OF THE DAY, Leonard Foley, O.F.M., Editor; SAINTS AND FEAST DAYS, Christ Our Life Series,  
                   Loyola Press;  IN HIS LIKENESS by Rev. Charles E. Yost, SCJ, STL

 

IŠ KATALIKŲ BAŽNYČIOS KATEKIZMO

Liudyti tiesą
 

#2473  Kankinystė yra iškiliausias tikėjimo tiesos liudijimas, liudijimas pačia mirtimi. Kankinys liudija mirusį ir prisikėlusį Kristų, su kuriuo jį vienija meilė, liudija tikėjimo ir krikščioniškojo mokymo tiesą. Tvirtumu jis pakelia prievartinę mirtį. „Leiskite man tapti laukinių žvėrių maistu, kad jų dėka galėčiau Dievą pasiekti.”
 

Šaltinis: katekizmas.lt

  MĄSTYMAS


MARIJOS DANGUN
ĖMIMAS

Kun. James Sullivan, O.P.

 

                

                 Švęsdami iškilmingąją Švč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo šventę prisimename, jog Marija buvo pradėta be prigimtos nuodėmės. Rugpiūčio mėnesį, švęsdami didžią Švč. M. Marijos Dangun Ėmimo šventę, minime Marijos kūnu ir siela dangun ėmimą. Ir apie tai dera galvoti ne kaip kažkokią pabaigą, o kaip pradžią kažko naujo.

 

                 Popiežius Pranciškus, skelbdamas Gailestingumo Metus, “Misericordiae Vultus” bulėje 2015m. balandžio 11d. mums priminė: “Nė vienas taip, kaip Marija, nepažino žmogumi tapusios Dievo slėpinio gelmės. Jos visas gyvenimas buvo paženklintas žmogumi tapusio Gailestingumo artumo. Nukryžiuotojo ir Prisikėlusiojo motina įžengė į dieviškojo gailestingumo šventovę, nes artimai dalyvavo jo meilės slėpinyje.” Marijos dangun ėmimas yra tasai įžengimas į dieviškojo gailestingumo prieglobstį.

 

                 Vienas mūsų viesuomenėje lengvai pamirštamas kūno gailestingumo darbas yra mirusiųjų laidojimas. Taip, mirusįjį palaidoja, bet kiek žmonių nueina į šermenis, ar dalyvauja pačiose laidotuvėse, ar nuvažiuoja į kapines? Šis kūno gailestingumo darbas mums visiems primena, ne vien tik mūsų pačių mirtingąjį kūną, bet dar labiau, mūsų nemirtingąją sielą. Švč. M. Marija, paimta į dangų kūnu ir siela, kviečia mus į save ir į gailestingumo pilnatvę.


Šaltinis: MAGNIFICAT, Vol. 18, No. 6, August 2016, p.196

             (“Misericordiae Vultus” ištraukos vertimas: Bažnyčios Žinios, 2015m. gegužės 26d. nr. 5)