Švento Kazimiero Parapija  

Ankstesni
biuleteniai
geg. 10-11 geg. 17-18

geg. 24-25

ge.31-bi.1 English bir.07-08 bir.14-15      

Birželio 21-22 d. 2014 m.

 

Pereitą savaitgalį pranešėme visiems, kad pagaliau užbaigėme derybas dėl mokyklos pastato nuomavimo ir galėjome pasirašyti sutartį. Šį rugpiūtį Breakthrough Schools atidarys Lakeshore Intergenerational School mūsų mokyklos pastate. Nuo to laiko praėjusiais metais kai Child‘s Place užsidarė, ieškojome naujo nuomininko mokyklos pastatui. Susilaukėme kreipimusi, charter mokyklų vardu, iš keleto komercinių nekilnojamo turto atstovų, susidomėjusių atidaryti mokyklą. Išsamiai  vertinę gautus siūlymus, nusprendėme tartis su Breakthrough Schools, turinčią labai gerą vardą vadovaujant kokybiškoms ir pažangių metodų mokykloms.

     Nuo sausio mėnėsio vedėme derybas dėl nuomavimo sutarties, tokios sutarties, kuri neštų naudą ir mums ir nuomininkui, ir kurios sąlygos būtų visiems priimtinos. Vykstant deryboms nuolat tariausi su Parapijos Taryba - jūsų išrinktais atstovais - ir su Finansų Taryba. Šių abiejų tarybų siūlymai ir patarimai buvo pilnai aptarti nuoma-vimo sutartyje. Pasirašėme 10-ies metų sutartį š.m. birželio 3d.

     Žiūrint iš finansinės perspektyvos svarbu suprasti, kad mokyklos pastato išnuomavimas yra išgelbėjęs mūsų parapiją. Daugiau nebesame parapija, kuri kasdien turi rūpintis kiek dar dienų galėsime išsilaikyti iki kol reikės užsidaryti; dabar esame parapija galinti stipriai gyvuoti ir vykdyti mums skirtą misiją.

     Sekančių dešimties metų bėgyje, mūsų parapija gaus truputį daugiau negu $2 milijonus iš nuompinigių ir pataisymams skirtų pinigų iš mūsų nuomininko. Šiais metais išleisime apie $325,000 įvairiems mokyklos pastato pataisymams. Breakthrough Schools padengs $150,000 tos sumos ir vyskupija duos paskolą - be palūkanų - padengti likusią sumą. Atmokėjus paskolą, per sekančius dešimtį metų, į parapiją įplauks $1,645,500. Šie pinigai bus naudojami pataisyti ir pagerinti parapijos pnuosavybę, padengti einamasias išlaidas ir kaupti kapitalą ateities reikmėms.

     Šią vasarą mokyklos pastatui bus atlikta daug remonto darbų. Pradedant ateinančią savaitę didžiosios salės stogas bus naujai perdengiamas. Šiuo metu dedami pirmosios pagelbos įrengimai. Netrukus prasidės didieji kasinėjimo darbai lauke, reikalingi pritaikyti pastatą neįgaliems (ADA compliant) ir taip pat santechnikos darbai viduj. Liepos mėnesį bus įstatytos naujos durys su naujais  durų užrakinimo ir aplinkos apsaugos įrengimais. Vėliau šią vasarą bus įdėtos naujos pastato apšildymo ir karšto vandens tiekimo sistemos ir taip pat bus pataisyta šildymo reguliavimo įranga. Prieš prasidedant mokslo metams nuomininkas tikisi būti įrengęs pastato vėsinimą (air conditioning).

   Pradedant šį užmojį svarbu visiems prisiminti, kad norint jog parapija toliau klestėtų, reikės jūsų visų paramos. Mūsų parapijos ateitis ir jos sėkmingas gyvavimas priklausys nuo jūsų visų finansinės paramos, jūsų pagelbos lėšų telkimo projektuose, jūsų atsidavimo mūsų parapijai, jūsų įdėjų, jūsų pagelbos ir, svarbiausia, jūsų maldų.

     Kai atvėrėme duris kaip Šv. Kazimiero parapija prieš beveik penkeris metus, visi išgyvenome skaudų pasikeitimą. Kai kuriems tai buvo praradimas numylėto vardo, daugeliui kitų tai buvo praradimas bažnyčios,  buvusiai jų namais daugelį metų, jei ne visą gyvenimą. Subrendome ir daug išmokome iš to išgyvenimo; dabar vėl susiduriame su naujais pasikeitimais. Nors kai kuriems bus šiek tiek nepatogu rinktis kitoje vietoje parapijoje, ar neturėti išimtinos teisės naudotis didžiaja sale ar mokyklos pastatu, mums bus į naudą, kad mokyklos pastatas naudojamas tam, kam buvo skirtas - mokyklai. Dar svarbiau, dabar parapija stovės finansiniai stipri, ir įstengsime atlikti reikalingus remontus bei pagerinimus ir vykdyti parapijos misiją.

                               Jūsų Kristuje, kun. Juozas Bacevičius

                         

 

DVI SAVAITĖS UŽ LAISVĘ

JAV-bių Katalikų Vyskupų Taryba ragina visus katalikus praleisti dvi savaites prieš liepos 4-osios šventę (nuo birželio 21d. iki liepos 4d.) susikaupus maldoje ir apmąstant religijos laisvės klausimą mūsų krašte. Pirmasis JAV-bių konstitucijos pataisymas buvo dažnai puolamas praeityje ir dar šiandien jam gresia įvairūs pavojai. Vyskupų Taryba turi daug informacijos apie religijos laisvės klausimą ir jai gresiančius pavojus. Informaciją galite rasti mūsų vyskupijos tinklapyje:
 
              www.dioceseofcleveland.org/freedom

     Užbaigiant Dvi savaites už laisvę kviečiame visus dalyvauti Mišių aukoje kartu su vyskupu Richard Lennon. Mišios vyks penktadienį, liepos 4d., 10:00v.r. Šv. Jono Evangelisto katedroje.

DUOKIME VARDĄ MARCELLA GATVĖS NAMUI

Organizacijoms pradėjus kraustytis iš mokyklos pastato į jų naujuosius namus 18301 Marcella gatvėje, norime duoti šiems namams vardą. Tuo tikslu skelbiame konkursą. Namo vardas turėtų atspindėti mūsų parapijos paskirtį ir, taip pat, namuose vykstančią veiklą ir jo paskirtį. Vardas turėtų būti lengvai pritaikomas ir lietuvių ir anglų kalboms. (Vyskupijos nurodymai neleidžia duoti namui asmens pavardės.) Konkursas atviras visiems parapijiečiams. Siūlomą vardą įteikite kun. Bacevičiui paštu, e-paštu, arba įmeskite raštelį į aukų krepšelį. Raštelyje įrašykite savo vardą, pavardę ir adresą. Laimingo vardo autorius gaus $50 laimikį ir taip pat, jo nuožiūra, $100 auka bus įteikta vienai iš parapijos organizacijų. Parapijos Pastoracinė Taryba išrinks geriausiąjį vardą rugsėjo mėnesio posėdžio metu. Visi konkurso vardo siūlymai turi būti įteikti ne vėliau rugsėjo 1d.

PROGA SAVANORYSTEI

“Padėję vienam vaikui paliesime pasaulį.” Šiais laikais vis daugiau vaikų tampa benamiais. Blessing House yra namai, kuriuose Clevelando ir jos apylinkių nelaimės ištikti vaikai randa saugų prieglobstį iki kol gali grįžti į savuosius namus. Notre Dame vienuolės kviečia nevedusias moteris nuo 18-35 metų amžiaus savanoriauti Blessing House š.m. birželio 14-19 dienomis. Dėl informacijos kreipkitės į Sr. Kathleen Hine, SND 216-486-5555 arba khine@ndec.org  Galite registruotis internetu: www.sndchardon.org

AUTOMOBILIŲ STATYMAS AIKŠTĖSE

Ateinančiose savaitėse matysite statybos sunkvežimius ir reikmenis mūsų automobilų statymo, ypač Neff gatvės, aikštėse. Automobilius statyti bus sudėtingiau. Primename: statykite automobilius tiktai jų statymui pažymėtose vietose  - nestatykite automobilių ant šaligatvių ir neužblokuokite tunelio angos į Marcella gatvę; palikite neįgaliųjų vietas neįgaliems. Marcella gatvės aikštėje nestatykite automobilių priešais vienuolyną - tos vietos yra rezervuotos seselėms ir jų svečiams.  Neužblokuokite garažo angų ir palikite pravažiavimo takus laisvus, kad visi automobiliai galėtų laisvai įvažiuoti ir išvažiuoti iš aikštės.

„PETRO SKATIKO“ RINKLIAVA ŠVENTAJAM TĖVUI

Kiekvienais metais visose mūsų krašto parapijose vyksta metinė „Petro skatiko“ rinkliava, skirta remti Šventojo Tėvo darbus. Rinkliavos pinigai remia visame pasaulyje kritiškoje padėtyje esančius žmones: karo ar gamtos nelaimių ištiktuosius, prispaus-tuosius. Dalyvaudami šioje specialioje rinkliavoje jungiamės kartu su daugiau negu 1 bilijonu katalikų visame pasaulyje ir akivaizdžiai įgyvendiname artimo meilės dorybę. Būkite dosnūs ir paremkite šią rinkliavą ateinančią savaitę.

MŪSŲ PARAPIJOS TINKLALAPIS

Kviečiame pasižiūrėti į mūsų parapijos naujai sutvarkytą tinklalapį: www.saintcasimirparish.org Tinklalapyje rasite savaitinį biule-tenį, maldos tarnystės Ministry of Praise žiniaraštį, veiklos kalendorių ir taip pat pat jungtis į įvairius religinius ir lietuviškus tinklalapius. Laukiame jūsų pasiūlymų.

10:00 KAVUTĖS RUOŠĖJAI

ŠĮ SEKMADIENĮ – birželio 22 d.

ATEINANTĮ SEKMADIENĮ – birželio 29 d.

22 d. Auksiniai žiedai

Skaitytoja/s

Saulė Narbutaitienė

Danius Šilgalis

 

29 d Vaitkų šeima

Komunijos
dalintojai

Remigijus Belzinskas,  
Rauda Gelažienė,
Kęstutis Civinskas
Gražina Kampe,
Remigijus Belzinskas, Kęstutis Civinskas
liepos 6 d. "tik kava"
15 d. Lietuvių Bendruomenė

Patarnautojai

Emilė Dicevičiūtė, Izabelė Rubinski

Katarina Kampe, Justas Šilgalis