Švento Kazimiero Parapija  

Ankstesni
biuleteniai
geg. 10-11 geg. 17-18

English

geg. 24-25 ge.31-bi.1 bir.07-08

Birželio 14-15 d. 2014 m.

 

 Šį savaitgalį minėsime 74-asias Baltijos kraštų užėmimo metines ir 73-asias sovietų įvykdyto, lietuvių, latvių, bei estų ištrėmimo metines, prasidėjus Antrajam pasauliniam karui.

   Kaip bendruomenė, šiandien prisiminsime visus tragiškai žuvusius, visuotinėse maldos apeigose, anglų kalba, latvių liuteronų bažnyčioje (Andrews ir Detroit gatvių kampas, Lakewood mieste), 2 v.p.p. Latvių liuteronų bažnyčios dvasininkė, dr. Sarma Eglite praves apeigas; aš pamokslausiu.

   Visi yra kviečiami šiose apeigose dalyvauti, po kurių seks vaišės ir pabendravimas apatinėje salėje; kartu bus prelegentas bei programa. 

   Šį renginį globoja Cleveland'o Amerikos Pabaltijo Komitetas. Kviečiu visus parapijiečius šiame minėjime dalyvauti.

Jūsų Kristuje, kun. Juozas Bacevičius

    

SAUGOKIME DIEVO VAIKUS

Cleveland'o vyskupijos „Protecting God‘s Children“ programa siekia nuolat mokyti žmones ir teikti jiems informaciją kaip apsaugoti vaikus nuo prievartavimo. Jei turite informacijos apie esamus ar buvusius netinkamus ar įtartinus kunigų, diakonų, vienuolių, ar pasauliečių dirbančių bažnyčioje veiksmus ar elgesį, praneškite Diocesan Response Office tel. 216-334-2999 arba e-paštu: response_services@dioceseofcleveland.org. Visi pranešimai apie įtartiną elgesį bus persiųsti Public Children Services Agentūrai arba policijos skyriui esančiame mieste kur vaikas gyvena, ar kuriame įtartinas veiksmas įvyko.

 Aplankykite tinklapyje www.clevelandchildprotection.org pagrindinį puslapį, kuriame rasite visų aštuonių vyskupijos apygardų, PCSA (vaikų apsaugos agentūros) vardus, bei telefono numerius, kartu su informacija kas liečia sudarymą saugios aplinkos programų bei procedūrų.

                          

 

PADĖKA

Nuoširdžiai dėkojame Altoriaus draugijos nariams/ėms, kurios pravedė gėlių ir augalų pardavimą. Visas pelnas šio projekto buvo paskirtas parapijai. Praeitą savaitę, Altoriaus draugija parapijai įteikė $1,011.00 čekį. Dievas telaimina Jus už dosnumą ir labai gražiai atliktą darbą, puošiant mūsų bažnyčią.

DUOKIME VARDĄ MARCELLA GATVĖS NAMUI

Organizacijoms pradėjus kraustytis iš mokyklos pastato į jų naujuosius namus 18301 Marcella gatvėje, norime duoti šiems namams vardą. Tuo tikslu skelbiame konkursą. Namo vardas turėtų atspindėti mūsų parapijos paskirtį ir, taip pat, namuose vykstančią veiklą ir jo paskirtį. Vardas turėtų būti lengvai pritaikomas ir lietuvių ir anglų kalboms. (Vyskupijos nurodymai neleidžia duoti namui asmens pavardės.) Konkursas atviras visiems parapijiečiams. Siūlomą vardą įteikite kun. Bacevičiui paštu, e-paštu, arba įmeskite raštelį į aukų krepšelį. Raštelyje įrašykite savo vardą, pavardę ir adresą. Laimingo vardo autorius gaus $50 laimikį ir taip pat, jo nuožiūra, $100 auka bus įteikta vienai iš parapijos organizacijų. Parapijos Pastoracinė Taryba išrinks geriausiąjį vardą rugsėjo mėnesio posėdžio metu. Visi konkurso vardo siūlymai turi būti įteikti ne vėliau rugsėjo 1d.

PROGA SAVANORYSTEI

“Padėję vienam vaikui paliesime pasaulį.” Šiais laikais vis daugiau vaikų tampa benamiais. Blessing House yra namai, kuriuose Clevelando ir jos apylinkių nelaimės ištikti vaikai randa saugų prieglobstį iki kol gali grįžti į savuosius namus. Notre Dame vienuolės kviečia nevedusias moteris nuo 18-35 metų amžiaus savanoriauti Blessing House š.m. birželio 14-19 dienomis. Dėl informacijos kreipkitės į Sr. Kathleen Hine, SND 216-486-5555 arba khine@ndec.org  Galite registruotis internetu: www.sndchardon.org

MŪSŲ PARAPIJOS TINKLALAPIS

Kviečiame pasižiūrėti į mūsų parapijos naujai sutvarkytą tinklalapį: www.saintcasimirparish.org Tinklalapyje rasite savaitinį biuletenį, maldos tarnystės Ministry of Praise žiniaraštį, veiklos kalendorių ir taip pat pat jungtis į įvairius religinius ir lietuviškus tinklalapius. Ilgainiui tikimės įjungti ir visas, parapijoje veikiančias, organizacijas, kad jos turėtų vietą skelbti savo veiklą mūs. Laukiame išgirsti jūsų nuomones bei patarimus. Dėkojame Amandai Muliolienei už tinklalapio tvarkymą.

10:00 KAVUTĖS RUOŠĖJAI

ŠĮ SEKMADIENĮ – birželio 15 d.

ATEINANTĮ SEKMADIENĮ – birželio 22 d.

15 d. Čepulių šeima

Skaitytoja/s

Liutauras Milevičius Saulė Narbutaitienė

 

22 d. Auksiniai žiedai

Komunijos
dalintojai

Maria Hoffman,
Marius Laniauskas,
Stasė Kazlauskienė
Remigijus Belzinskas,  
Rauda Gelažienė,
Kęstutis Civinskas
29 d Vaitkų šeima
liepos 6 d. "tik kava"

Patarnautojai

Justas Šilgalis, Katarina Kampe Emilė Dicevičiūtė, Izabelė Rubinski