Švento Kazimiero Parapija  

Ankstesni biuleteniai sau.3 sau.10 sau.17 sau.24 English            
2014 m.                      
2015 m.                      

Sausio 30 d. - 31 d. 2015 m.


POKALBIS APIE ŠV.FAUSTINĄ IR GAILESTINGUMO METUS

Clevelando sendraugių ateitininkų valdyba kviečia visus pradėti 2016 metus - Gailestingumo Metus - prasmingai. Sekmadienį, vasario 14d., 11:30v.r. Šv. Kazimiero parapijos mokyklos konferencijų kambaryje, kviečiame visus pasiklausyti įdomaus pokalbio su skaidrėmis (power point) apie Šv. Faustiną (Dievo Gailestingumo šventąją) ir apie Gailestingumo Metus. Pokalbį ves svečias Gintautas Gaška iš Michigan. Kviečiame visus; įėjimas nemokamas.

GERKLIŲ LAIMINIMAS

Trečiadienis, vasario 6d. yra Šv. Blažiejaus šventė, diena kuomet pagal tradiciją laiminame gerkles. Šventės proga, gerklės bus laiminamos trečiadienio rytą, užsibaigus 7:30 Mišioms ir taip pat ateinantį savaitgalį po visų Mišių.

SRIUBA SIELAI

Šį savaitgalį, po visų Mišių , Altoriaus Draugija kviečia visus pasigardžiuoti „Sriuba Sielai.“ Po šeštadienio 5:30 ir sekmadienio 8:00 Mišių sriubos indeliai parsinešimui į namus bus paruošti bažnyčios pagrindinio įėjimo prieangyje. Po sekmadienio 10:00 ir 12:00 Mišių lauksime jūsų svetainėje. Altoriaus Draugija naudoja pelną nupirkti reikalingus reikmenis bažnyčiai.

AUKŲ PARAPIJAI PAREIŠKIMAI

2015m. aukų parapijai pareiškimai paruošti. Jie bus išsiuntinėjami tiktai tiems, kurie bus prašę jį gauti. Jei norite jį gauti, skambinkite į parapijos raštinę jos darbo valandomis arba parašykite prašymo raštelį ir jį įmeskite į aukų krepšelį.

 LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠVENTĖ

Vasario 16-oji yra Lietuvos Nepriklausomybės dieną. Mūsų parapija pagerbs šią šventę ir ją minės sekmadienį, vasario 14d., 10:00 valandos Mišių aukoje. Vasario 16-tos minėjimas vyks šeštadienį, vasario 20d., 7:00v.v. Lietuvių Namuose. Programoje: prelegentė Gintė Damušytė, Lietuvos URM Užsienio lietuvių departamento direktorė; muzika bei šokiai. Bilietai: $20 iš anksto, $25 prie durų. Skambinkite Zitai Masčinskienei (216-235-5212) ar Virginijai Motiejūnienei (216-526-5609). Kviečiame visus švęsti mūsų tikėjimą ir lietuviškąją kultūrą vasario 14 ir vasario 20 dienomis.

      2016m. Catholic Charities metinis vajus prasideda visose parapijose šį savaitgalį. Pasidomėkite pridėtiniu lapu, įdėtu kartu su biuleteniu. Jame rasite informaciją apie mūsų parapijai nustatytą vajaus sumą ir aprašymą apie Catholic Charities labdaringus darbus ir jų svarbą.

     Šių metų vajaus šūkis yra „Meilė yra mūsų misijos jėgos šaltinis.“ (Love Powers our Mission) Jėzaus meilė yra Catholic Charities organizacijos jėgos šaltinis. Su jūsų pagelba galime ištiesti pagalbos ranką žmonėms, kurie kenčia netektį, negalias, smurtą, alkį ir skurdą. Esame Dievo žmonija ir viena šeima, ir esame surišti saitais, kurie gerina mūsų bendruomenę ir padeda mums nugalėti visus sunkumus. Esame pašaukti įgyvendinti Jėzaus Kristaus mokymus per gailestingumo ir labdaros darbus ir dėkoti už turimas malones. Kaip atsiliepsime į šį iššūkį?

     Kaip ir praeityje, pasižadėjimas aukoti bažnyčios suole vyks ateinantį savaitgalį, vasario 6-7. Visi, kurie nėra gavę prašymo laiško iš vyskupo Lennon, ar nėra turėję progos į jį atsiliepti, bus prašomi pasižadėti duoti dosnią auką, kuri parems Catholic Charities globojamas tarnystes ir programas. Jei esate gavę laišką, malonėkite į jį atsiliepti. Bažnyčios suoluose dalinamame voke bus langelis pažymėti, kad jau atsiliepėte paštu.

    Tinklapyje www.catholiccommunity.org/2016Appeal rasite duotos pagelbos aprašymus ir platesnę informaciją.

                                            Jūsų Kristuje, kun. Juozas Bacevičius

EUCHARISTIJOS GARBINIMAS

Vasario 5d. yra pirmasis šio mėnesio penktadienis. Šio mėnesio Šventoji Valanda bus šį penktadienį, užsibaigus 7:30v.r. Mišioms ir iki 9:00v.r. Kviečiame visus praleisti valandėlę tyloje ir maldoje priešais išstatytą Švč. Sakramentą. Šio mėnesio Eucharistijos garbinimas vakare bus trečiadienį, vasario 10d. užsibaigus vakaro Mišioms ir iki 9:00v.v. Jei galite, prašome pasižadėti budėti bažnyčioje specifiniu laiku tą vakarą. Budėjimo sarašą rasite padėtą bažnyčios pagrindinio įėjimo prieangyje. Užsirašykite.

PASTORACINĖS TARYBOS POSĖDIS

Sekantis Pastoracinės Tarybos posėdis bus antradienį, vasario 2d., 7:30v.v. klebonijos konferencijų kambaryje. Prašome visus Tarybos narius dalyvauti posėdyje

10:00 KAVUTĖS RUOŠĖJAI

ŠĮ SEKMADIENĮ – sausio 31 d 

ATEINANTĮ SEKMADIENĮ
vasario 7 d.

31 d "Sriuba Sielai" priešpiečiai

Skaitytoja/s

Virginija Rubinski Liutauras Milevičius
vas. 7. Židinys

Komunijos
dalintojai

Maria Hoffman, Živilė*
Aurelija Jucaitienė, Gražina Kampe

Maria Hoffman, Živilė*
Amanda Muliolienė, Frank Lucas

14 d. Lituanistinės mokyklos

Patarnautojai

Katerina Kampe, Justas Šilgalis Valentina Slechticovas, Tauras Vucianis