Švento Kazimiero Parapija  

Ankstesni biuleteniai sau.01 sau.08 sau.15 sau.22 English sau.29 vas.05 vas.12      
2014 m.                      
2015 m.                      
2016 m.                      

Vasario 18 - 19 d. 2017 m.

„SRIUBA SIELAI“ DĖKOJA

Dėkojame visiems, dalyvavusiems 5-uose metiniuose „Sriuba Sielai“ lėšų telkimo priešpiečiuose. Dėkojame Draugijos narėms Jackie Caruso-Taylor, Giedrei Ješmantienei, Livijai Pollock, Maria Santana, Živilei Vaitkienei, Debbie Zeledonis ir Valdonei Žiedonienei; jos ne tik smarkiai dirbo, bet ir geraširdiškai paaukojo kai kuriuos maisto produktus. Ypatingą padėką reiškiame Breadsmith kepyklos savininkui Giniui Mačiui už paaukotą duoną. Užmokėjus išlaidas buvo apie $700 pelno.

CATHOLIC CHARITIES

Dėkojame visiems, davusiems auką 2017 Catholic Charities vajui praėjusį savaitgalį, ar pasižadėjusiems ją duoti vėliau. Jei dar nesate įsijungę į vajų, dar yra laiko tai padaryti. Išsiųskite pasižadėjimo kortelę, gautą paštu, arba naujai išpildykite lapelį ir sugrąžinkite jį į parapijos raštinę šį savaitgalį. Mums užduota aukų suma yra $14,258.00. Esu tikras, kad su jūsų visų pagelbą, ir vėl pasieksime šį tikslą.

40 DIENŲ UŽ GYVYBĘ

Nuo kovo 1d. iki balandžio 9d. visi kviečiami jungtis su kitais krikščioniais ir dalyvauti 40 Dienų už Gyvybę judėjime 40 pasninkavimo ir maldos dienų, prašant sustabdyti abortus. Judėjimas taip pat kviečia viešai liudyti maldoje priešais abortų centrus. Dėl informacijos ar savanoriauti, kreipkitės į John Noall 216-245-9744 arba rašykite:
 clevelandpraysforlife@gmail.com

BLYNŲ PUSRYČIAI

Sekantys blynų pusryčiai bus sekmadienį, vasario 26d. po visų Mišių (nuo 8:30v.r. -1:30v.p.p.). Kviečiame pasigardžiuoti skaniausiais blynais visame North Colllinwood. Bilietus galite įsigyti po angliškų Mišių bažnyčios prieangyje, po 10:00 Mišių svetainėje, ir savaitės bėgyje parapijos raštinėje. Pusryčių kaina: $7 suaugusiems, $4 vaikams iki 13m. Pirkdami bilietus iš anksto sutaupysite $1.

LĖŠŲ TELKIMO SEMINARIJAI VAKARAS

Penktadienį, kovo 24d., nuo 5:00 iki 8:00v.v., Center for Pastoral Leadership patalpose (27800 Euclid Ave., Wickliffe) St. Mary seminarijos studentai ruošia jų metinį Mardi Gras lėšų telkimo vakarą. Visi kviečiami pasigardžiuoti New Orleans stiliaus valgių vakariene. Bilietus pirkite ties įėjimu: suaugusiems - $10, vaikams iki 12m. - $5. Dėl informacijos skambinkite: 440-943-7600.

    Neseniai, kalbėdamas su žmonėmis apie mano kelionę į Lietuvą, dalinomės įspūdžiais ir lyginome mano įspūdžius su jų pergyvenimais lankantis Lietuvoje, kai ji dar buvo pavergta Sovietų Sąjungos. Praėjus truputėli daugiau negu 25-eriems laisvės metų, Lietuva yra nuostabiai persitvarkius, pagerindama ne vien tik krašto infrastruktūrą, bet taip pat ir švietimo, žemės ūkio, prekybos bei turizmo sritis. Anksčiau buvęs niūrus ir nerangus kraštas šiandien klesti ir yra gyvastinga pasaulio tautų bendruomenės dalis.

     Kaip šie pasikeitimai įvyko? Atsakymą randame dvejuose žodžiuose: laisvė ir dvasia. Pavergtiesiems žmonėms laikas buvo prinokęs paragauti laisvės, ir jie buvo pasiruošę rizikuoti viską - net savo gyvybes - pasipriešinti vadinamai Blogio Imperijai ir paskelbti savo nepriklausomybę.

    Panašiai galime kalbėti ir apie Lietuvos Nepriklausomybės paskelbimą 1918 metais. Kentėdami silpnėjančios Rusijos priespaudą, žmonės troško laisvės ir rizikavo viską - net savo gyvybes - ir jungėsi kartu paskelbti nepriklausomybę ir sukurti nepriklausomą kraštą. Paskelbęs nepriklausomybę, tas mažas vergovės kraštas tapo laisva ir klestinti dalis pasaulio tautų bendruomenės.

     Šį savaitgalį jungiamės kartu su mūsų jaunimu švęsti Lietuvos nepriklausomybę – ne vien tik nepriklausomybės atgavimą 1990 metais, bet ir nepriklausomybę, kuri buvo paskelbta 1918 metais. Ar esi lietuvis ar ne, tai nuostabi proga švęsti Lietuvos laisvę ir ja džiaugtis, ir prisiminti kokia didi dovana yra laisvė. Šiandienos konfliktai kituose pasaulio kraštuose mums primena, kad laisvės dovanai nuolat gręsia pavojai. Taigi, pasinaudokime šia proga prisiminti kaip yra svarbu mums visiems dirbti kartu ir rūpintis, kad kiekvienas žmogus pasaulyje turėtų laisvę – laisvę spręsti savo ateitį ir gyvenimą, ir būti pilnaverčiu pasaulinės bendruomenės nariu.


Jūsų Kristuje, kun. Juozas Bacevičius

 

PRISIMINKITE MALDOJE

Prisiminkite maldoje a.a. Helen Jakubs, kuri neseniai mirė ir buvo palaidota iš mūsų parapijos. Lai ji amžinai ilsisi Dievo karalystės ramybėje.

DĖKOJAME

Dėkojame Šv. Kazimiero lituanistinės mokyklos vaikams ir jų mokytojams, ir skautų jaunimui ir jų vadovams už gražų dalyvavimą mūsų Lietuvos Nepriklausomybės šventės Mišiose. Užsibaigus Mišioms lituanistinė mokykla kviečia visus į svetainę pasivaišinti jų ruošiama kavute.

10:00 KAVUTĖS RUOŠĖJAI

ŠĮ SEKMADIENĮ – vasario 19 d

KITĄ SEKMADIENĮ - vasario čš d

19 d. Lituanistinės mokyklos

Skaitytoja/s

Eglė Laniauskienė Julija Čepulienė
26 d. Blynų pusryčiai

Komunijos
dalintojai

Aurelija Jucaitienė,  Živilė*
Maria Hoffman,
Gražina Kampe

Frank Lucas
Marius Laniauskas,
Amanda Muliolienė

kovo 5 d. Elena Janušauskienė, Dalia Armonienė
12 d.  

Patarnautojai

Amanda Newberry, Lukas Milevičius Audrelė Bielinytė, Elzė Tarasevičiūtė