Švento Kazimiero Parapija  

Ankstesni biuleteniai sau.07 sau.14 sau.21 sau.28 English            
2014 m.                      
2015 m.                      
2016 m.                      
2017 m.                      

Vasario 3 - 4 d. 2018 m.

PARAPIJŲ TELKINIO MIŠIOS / KVIEČIAME Į TALKĄ

Pirmadienį. vasario 19d. priimsime svečius iš visų Collinwood parapijų telkinio parapijų Gavėnios Mišioms. Užsibaigus Mišioms visi bus kviečiami pabendrauti svetainėje. Kviečiame ateiti į talką iškepti pyragą, padėti paruošti ir sutvarkyti svetainę svečiams. Užsirašykite į savanorystės sąrašą bažnyčios prieangyje arba praneškite Ingridai Civinskienei: 440-838-0652 arba icivinsk@yahoo.com

PRISIMINKITE MALDOJE

Prisiminkite maldoje a.a. Dianne Oloff, kuri mirė praėjusią savaitę ir buvo palaidota iš mūsų parapijos. Lai ji amžinai ilsisi Dievo karalystės ramybėje.

ROOTED IN FAITH

Praėjusių penkerių metų bėgyje esame gavę $59,894.00 iš Rooted in Faith vajaus, kas sudaro 30% visos, mūsų parapijos vajui suaukotos sumos. Vajus eina į pabaigą, ir vyskupija yra surinkus $147 milijonų iš pažadėtų $170 milijonų, tai yra 87%. Buvo pramatyta surinkti 85%. Vyskupija toliau priims ir rinks pažadėtas vajaus aukas iki šių metų galo, ir 2019 sausį mums atsiųs mums skirtus aukų likučius. Vajui užsibaigus gausime išsamų aukotojų bei jų aukų sąrašą. Dėkojame visiems, kurie pasižadėjo aukoti ir aukojo šiam svarbiam vyskupijos vajui.

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ATSTATYMO ŠIMTMEČIO ŠVENTĖ

Kviečiame visus dalyvauti Lietuvos Nepriklausomybės atstatymo šimtmečio šventėje. Šventė vyks šeštadienį, vasario 17d. Ji prasidės 2:00v.p.p. Cleveland State University Main Classroom auditorijoje (1899 E. 22nd St., Cleveland). Arti 200 atlikėjų – šokėjų ir dainininkų iš Toronto, Montrealio ir Clevelando linksmins visus šokiu ir daina. Užsibaigus koncertui ir pradedant 6:00v.v. kviečiame toliau tęsti šventę bankete Crown Place at Playhouse Square (1260 Euclid Ave., Cleveland). Koncerto bilietai $25 (21m. ir jaunesniems $10), banketo bilietai $50 asmeniui. Autobusas keliaus iš Lietuvių Namų į auditoriją prieš koncertą ir po jo. Dėl informacijos ar įsigyti bilietus, kreipkitės į Virginiją Rubinski 216-486-9023.

IR TOLIAU ŠVENČIAME…

Šeštadienį vasario 24d., 7:00v.v. Šv. Kazimiero parapijos salėje vyks Lietuvos Nepriklausomybės 100-mečio šventės tęsinys. Šventinę programą atliks svečiai iš Lietuvos: Liudas Mikalauskas, Nida Grigalavičiūtė ir Vytautas Lukošius. Skambės Lietuvos ir išeivijos muzikų ir poetų kūriniai. Bilietai suaugusiems $20, vaikams ir studentams nemokamai. Juos galite įsigyti parapijos svetainėje sekmadieniais po Mišių. arba skambinant Zitai 216-355-0829 arba Virginijai 261-526-5609

.

         

     2018 Catholic Charities metinis vajus prasidės ateinantį savaitgalį. Pasidomėkite informacija, kurią rasite įdėta kartu su šios savaitės biuleteniu, apie vajaus svarbą mūsų bendruo-menėje bei apie mūsų parapijai užduotą tikslą - $13,843.00.

     Šių metų vajaus šūkis yra „Jūsų gailestingumas: pakeiskime gyvenimus ir bendruomenes.“ (“Your Mercy: Transforming Lives and Communities.”) Jūsų dosnios aukos gali pakeisti žmonių gyvenimus, suteikti jiems orumo ir galimybių, užtarti tuos, kurie labiausia nuskriausti.

     Kaip ir kiekvienais metais, prašysime pasižadėti aukoti vajui esant bažnyčios suole ateinantį savaitgalį, vasario 10-11. Visi – nežiūrint ar gavote laišką paštu, ar ne – bus prašomi išpildyti pasižadėjimo vokelį bažnyčioje.

     A) Jei gavote laišką su teisinga informacija (St. Casimir - Neff Road) ir nespėjote į jį atsiliepti, arba jei ir jau atsiliepėte į jį, visvien išpildykite vokelį bažnyčioje, pažymėdami langelį „I already gave“ ir įrašydami mūsų parapiją St. Casimir - Neff Road nurodytoje eilutėje.

     B) Jei gavote laišką su neteisinga informacija  (St. Casimir - Sowinski Ave.) neatsiliepkite į jį ir tučtuojau man praneškite. Tokiu atveju, jūs taip pat užpildykite bažnyčioje išdalintą vokelį, ir eilutėje kurioje įrašoma parapija, įrašykite St. Casimir – Neff Road.

     Prašau visų remti Catholic Charities darbus ir tarnystes ir pasižadėti duoti svarią auką, padėti parapijai pasiekti jai užbrėžtą tikslą. Sužinoti daugiau apie Catholic Charities ir jos darbus, žiūrėkite:
www.catholiccommunity.org/2018Appeal

 

                            Dievas jus visus telaimina! kun. Juozas Bacevičius

CATHOLIC CHARITIES – galima klaida laiške

Daugelis parapijiečių gavo laišką paštu sausio mėnesį iš Catholic Charities, prašant paremti metinį vajų. Raginu visus tai daryti. Tačiau, daugelyje laiškų buvo įrašyta neteisinga informacija, žymint kad jūsų auka bus priskirta Šv. Kazimiero parapijai ant Sowinski Avenue. Jeigu gavote tokį laišką su klaidinga informacija, NEATSILIEPKITE Į JĮ ir tučtuojau praneškite mūsų parapijos raštinei. Mes pranešime Catholic Charities apie klaidą, ir jums bus atsiųstas naujas laiškas su teisinga parapijos informacija. Praėjusiais metais buvo klaidų suvedant vajaus aukų sąmatas, ir visi aukotojai, kurie nebuvo pažymėję kad priklauso Šv. Kazimiero parapijai ant NEFF RD., buvo per klaidą priskirti (bei jų aukos) kitai Kazimiero parapijai. Catholic Charities nurodo tam tikrą aukų sumą, kurią kiekviena parapija turi surinkti, ir klebonams rūpi ją surinkti. Norime užtikrinti, kad jūsų aukos bus teisingai priskirtos mūsų parapijai. 

GERKLIŲ PALAIMINIMAS

Šeštadienis, vasario 2d. yra Šv. Blažiejaus šventė, kuomet pagal tradiciją laiminame gerkles. Šventės proga gerklės bus laiminamos šį savaitgalį po visų Mišių.

 KAVUTĖS RUOŠĖJAI

ŠĮ SEKMADIENĮ - 2018 m. VASARIO 4 d.

KITĄ SEKMADIENĮ- 2018 m. VASARIO 11 d.

vas. 4 d. Židinys

Skaitytoja/s

Virginija Rubinski Saulė Narbutaitienė
11 d.

Ateities Klubas

Komunijos
dalintojai

Arvydas Valiukas, Živilė*

Albertas Sušinskas, Živilė*

18 d. Lituanistinės mokyklos
25 d. Parapijos draugai

Patarnautojai

Anika Muliolytė, Emilė Dicevičiūtė Justas ir Domas Šilgaliai