Švento Kazimiero Parapija  

Ankstesni biuleteniai sau.06 sau.13     English            
2014 m. 2018 m.                      
2015 m.                        
2016 m.                        
2017 m.                        

Sausio 19 - 20  d. 2019 m.

KRIKŠČIONIŲ VIENYBĖS SAVAITĖ

Bažnyčia yra paskelbus sausio 18-25 Maldos už Krikščionių Vienybę savaite. Melskimės šią savaitę pagal Viešpaties maldos žodžius, kad visi būtume viena.

IŠ RIGHT TO LIFE

“Vyriausiojo Teismo nuosprendis Roe byloje suteikia konstitu-cinę teisę kai kuriems žmonėms žudyti kitus žmones. Taip išsireiškiu ne todėl, nes noriu skambėti provokuojančiai, bet verčiau norėdamas kalbėti tiesiai ir stačiokiškai išdėstyti faktus. Nėra būtina daryti prielaidos, kad žmogaus vaisius turi teisę nebūti nužudytam, idant suprasti jog Roe nuosprendžio apibūdi-nimas duoda teisę vienai klasei žmonių žudyti kitus žmones.” (University of St. Thomas teisės profesorius Michael Paulson) 

DĖKOJAME

Nuoširdžiai dėkojame First Catholic Slovak Ladies Association už jų neseniai įteiktą $600 auką parapijai. Ši organizacija duoda lygiavertes aukas mūsų lėšų telkimo darbams iki $600. Ši auka įteikta mūsų Clambake renginio proga.

GRIPO LIGOS LAIKOTARPIO PERSPĖJIMAI

Šiomis dienomis artėjame link sunkiausio metinio gripo ligos (influenza ar flu) meto, kai daugelis serga šia virusine liga. Gripo virusas daug ką susirgdina, bet mūsų vyresniesiems ši liga gali būti tikrai pavojinga. Žiemos metu, jei negaluojate, prašome negerti Brangiausiojo Kraujo iš taurės Komunijos metu. Taurės atidžiai valomos po kiekvienų Mišių, ir Komunijos dalintojams nurodyta naudoti rankų švaros ir valymo skystį prieš ir po Komunijos dalinimo. Šiuo žiemos metu raginame visus elgtis atsakingai išlaikyti savo ir kitų sveikatą.

ŽIEMOS METAS ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOJE

Lig šiol žiema nėra buvusi sunki ir nėra buvę daug sniego, tačiau žiema pagaliau atkeliavo. Oras smarkiai atšalęs ir sniego ir ledo yra visur, todėl primenu visiems, ypač mūsų vyresniesiems, būti ypatingai atsargiems kai einate į lauką. Čia, parapijoje, nors ir stengiamės pašalinti sniegą ir ledą, ne visuomet galime tai tobulai padaryti. Nupuolimas, ypač mūsų vyresniesiems, yra rimtas pavojus, kaip ir stiprus šaltis. Būkite atsargūs ir būkite protingi darydami sprendimą ar išeiti į lauką, įskaitant ir ar atvykti į bažnyčią. Atsiminkite, Dievas nereikalauja neįmanomų dalykų iš mūsų. Taip pat prašau mūsų jaunesniųjų narių pagloboti vyresniuosius tėvus, kaimynus bei draugus. Galiausia, prašau visų – jei negalite atvykti į parapiją Mišioms kurį nors savaitgalį, neužmirškite įteikti praleistą auką. Deja, bet mūsų išlaidos visuomet pastovios.

AUKŲ PARAPIJAI PAREIŠKIMAI

2018m. aukų parapijai pareiškimai paruošti. Juos esame išsiuntę visiems, kurie buvo prašę jį gauti praėjusiais metais. Jei norite gauti pareiškimą, parašykite prašymo raštelį, jame pažymėdami savo vardą, pavardę bei aukų vokelio numerį, ir jį įmeskite į aukų krepšelį. Taip pat galite skambinti į parapijos raštinę jos darbo valandomis (nuo pirmadienio iki penktadienio 10:00-5:00). Pareiškimus atsiųsime paštu.

     Praėjusį antradienį, sausio 15d., buvo mano 42-asis šventimų dienos jubiliejus. Tą dieną, užsibaigus ryto Mišioms, Pastoracinės Tarybos atstovai man įteikė gražią sveikinimų kortelę ir dovanėlę paminėti šią šventę.

     Paskutiniųjų kelių dienų metu esu apmąstęs tuos 42 tarnystėje kunigu metus mūsų vyskupijoje. Esu ėjęs įvairias pareigas per tuos metus: beveik 36 metus dirbau kaip Defender of the Bond (gyniau santuokų neliečiamumą) Tribunole ir Apeliaciniame teisme, buvau a.a. arkivyskupo Lyke ceremonmeistras, 8 metus buvau Diocesan Facilities Services Corporation direktorių tary-boje, 3 metus ėjau Presbyteral Convener pareigas mūsų vysku-pijos Central East apygardoje, 7 metus dirbu vyskupijos Building Commission direktorių taryboje. Per tuos 42 metų esu tarnavęs penkiose parapijose ir praleidęs 6 mėnesius studijuodamas Romoje. 40 metų tarnauju Clevelando lietuviams, kartu tarnau-damas ir ipaniškai kalbantiems St. Francis parapijoje.

     Žvelgdamas į praėjusius metus, tai darau dėkinga širdimi, nes esu patyręs daug gera, esu galėjęs tarnauti daugeliui žmonių, ir turiu vilties, kad esu padaręs geros įtakos žmonių gyvenimuose. Turiu daug gražių prisiminimų draugų bei bičiulių ir viltingai žiūriu į ateitį, tikėdamasis jog galėsiu toliau dirbti pačioje geriausioje profesijoje pasaulyje. Metams bėgant, daugelis yra man padėkoję už mano tarnystę, ir dabar aš jums dėkoju už viską, ką esate pasidaliję su manimi.

Dievas jus visus telaimina!  
kun. Juozas Bacevičius

MIŠIOS UŽ NEGIMUSIUS

Clevelando vyskupija gerbia Bažnyčios mokymą, jog kiekviena gyvybė yra pasirinkta ir brangintina. Kasmet, sausio 22d., Roe v. Wade teismo nuosprendžio dieną, Šv. Jono Evangelisto katedroje aukojamos Mišios už Gyvybę. Visų parapijų nariai ir visų gimnazijų moksleiviai raginami jungtis maldoje specialiose Mišiose antradienį, sausio 22d., 10:00v.r. Užsibaigus Mišioms bus kalbamas Rožančius už Gyvybę. Mūsų visuomenėje nesunku matyti kaip nepaisoma žmogaus gyvybės orumo. Dievas sukūria kiekvieną mūsų jungtis su Juo amžinybėje, ir Jis nuolat mus kviečia priimti mokymą, jog kiekviena gyvybė yra pasirinkta.

LOTYNŲ AMERIKA – EL SALVADOR

Ateinantį savaitgalį priimsime jūsų aukas Lotynų Amerikos ir El Salvador misijoms. Ši rinkliava yra vienintelis Vyskupijos Misijų skyriaus prašymas paremti Clevelando Lotynų Amerikos misijonierių darbus El Salvador’e. Surinktos lėšos yra dviejų, mūsų vyskupijos remiamų, parapijų pagrindinis paramos šaltinis. Rinkliava taip pat remia JAV Vyskupų Tarybos globojamus misijų darbus Lotynų Amerikoje ir teikia paramą seminaristams, pasauliečiams ir tarnysčių vadovams 23 Lotynų Amerikos kraštuose, jiems siekiant mokslo. Būkite dosnūs.

DĖKOJAME

Nuoširdus ačiū visiems geraširdžiams talkininkams, kurie nepagailėjo brangaus laiko ir atėjo padėti nuimti bažnyčios Kalėdų papuošimus praėjusį sekmadienį. Jūs esate mūsų turtas!

 KAVUTĖS RUOŠĖJAI

ŠĮ SEKMADIENĮ - sausio 20 d.

KITĄ SEKMADIENĮ - sausio 27 d.

20 d. Tik kava

Skaitytoja/s

Peteris Kampe Agnė Petrošiūtė
27 d. Riestainių kavutė

Komunijos
dalintojai

Amanda Muliolienė, Živilė*
Rauda Gelažienė,
Marius Laniauskas

Gražina Kampe, Živilė*
Aurelija Jucaitienė,
Frank Lucas

vas. 3 Židinys
10 d.  

Patarnautojai

Amanda Newberry, Vilnė Zulkutė Justas ir Domas Šilgaliai