Švento Kazimiero Parapija
 

Ankstesni
numeriai
gruodis
2018
sausis-2019 vasaris kovas

balandis

English

gegužė

birželis

liepa

       

Parsisiųsti .pdf

sausis
2019
vasaris kovas balandis

gegužė

birželis

liepa rugpjūtis          

MALDOS IR VIEŠPATIES GARBINIMO
TARNYSTĖS ŽINIARAŠTIS

Šv. Kazimiero parapija

2019 m. rugsėjis
 

Visagalis Dieve, meldžiam Tave,
kad Šv. Kazimiero užtarimu,
Tau tarnautume šventai ir teisingai.


SU DARBO DIENA!

 

PRAŠOME JŪSŲ MALDŲ UŽ SEKANČIAS INTENCIJAS:

 • Kad politikai, mokslininkai ir ekonomistai bendradarbiautų siekdami apsaugoti jūras ir vandenynus.               (popiežiškoji rugsėjo mėnesio intencija)

 • Kad Viešpaties malonė nusileistų ant mūsų ir padėtų sėkmingai vykdyti rankų darbą.

 • Kad gaisrininkai, policininkai ir greitosios pagelbos darbininkai būtų palaiminti jų tarnystėje mūsų bendruomenei.

 • Kad apmąstydami “kryžiaus išaukštinimą” gautume malonės nešti savąjį kryžių ir sekti Jėzaus mokymus.

 • Kad mūsų parapijos bendruomenė augtų tikėjimu, viltimi ir meile.

 • Kad Dievas laimintų kun. Bacevičių ir Pastoracinę ir Finansų Tarybas, jiems siekiant užtikrinti  Šv. Kazimiero parapijos ateitį.

 • Kad visi parapijiečiai suprastų jų atsakomybę užtikrinti Šv. Kazimiero parapijos ateitį teikiant finansinę paramą, remiant lėšų telkimą, įsijungiant į parapijos veiklą, dalinantis įdėjomis ir, visų svarbiausia, meldžiantis.

 • Kad sugrįžę į mokyklą mokiniai, mokytojai ir mokyklos personalas būtų palaiminti.

 • Kad našlės ir našliai, našlaičiai, ir visi vienišieji ir neaprūpintieji būtų išgelbėti iš savo vargų ir apglėbti krikščioniškosios draugystės.

 • Kad visi, kurie meldžiasi, būtų užtikrinti maldos galia.

 

KAS  NAUJO      ŠV. KAZIMIERO  PARAPIJOJE?

 • rugsėjo    6d.    –  Pirmojo mėnesio penktadienio Eucharistijos garbinimas ryte  8:00
                                     9:00v.r. bažnyčioje

 • rugsėjo  11d.    –  Eucharistijos garbinimas vakare, 6:00-7:00v.v.

 

 
RUGSĖJO
ŠVENTASIS


ŠV. VACLOVAS

kankinys
(907? - 929)

rugsėjo 28d.

          Pripažindami politikos autonomiją, krikščionys kurie yra pakviesti įsijungti į politinę veiklą, turėtų daryti sprendimus pagal Evangelijos mokymus ir, dirbdami teisėtos daugumos rėmuose, veiksmingai ir nesavanaudiškai tarnauti žmonijai, liudydami savo tikėjimą ir asmeniškai ir bendrystėje su kitais.

                                                                 (popiežius Paulius VI, “A Call to Action,” 46)

     10-ojo šimtmečio Bohemijoje, vykstant įvairioms politinėms intrigoms, Vaclovas buvo tvirtas krikščioniškųjų vertybių šalininkas. Jis gimė 907m. netoli Prahos, ir jo tėvas buvo Bohemijos kunigaikštis. Tėvui žuvus mūšio lauke, Vaclovo nekrikščionė motina perėmė valdžią, o krikščionė močiutė Liudmila perėmė jo auklėjimą ir mokslą. Liudmila rūpinosi iškelti Vaclovą kaip Bohemijos valdovą ir dėl to buvo nužudyta. Visvien, krikščionijos šalininkai laimėjo ginčus ir Vaclovas tapo krašto valdovu.

     Nors Vaclovo valdžia tęsėsi neilgai, vos septynerius metus, jis dirbo suvienyti Bohemijos žemes rėmė Bažnyčios darbus. Jo derybos su Vokietija siekiant taikos sukėlė nepasitenkinimo ir priešinimosi prieš jį nekrikščionių tarpe. Jo brolis Boleslovas dalyvavo sąmoksluose prieš jį. Vieną dieną, Vaclovui einant į Mišias, Boleslovas jį užpuolė. Boleslovo šalininkai įsijungė į puolimą ir Vaclovas buvo nužudytas ties koplyčios durimis.

     Vaclovas buvo žinomas dėlei jo labdaringų ir gailestingumo darbų; todėl ir vėliau buvo sukurta Kalėdinė giesmė “Gerasis karalius Vaclovas” (Good King Wenceslaus). Nors jo mirtis įvyko daugiausia dėl politinės nesantaikos, Vaclovas buvo gerbiamas kaip kankinys dėl tikėjimo, ir jo kapas tapo šventove piligrimams. Jis yra žinomas kaip Bohemijos ir buvusios Čekoslovakijos globėjas.

Šaltiniai: SAINT OF THE DAY, Leonard Foley, O.F.M., Editor; 365 SAINTS, Woodeene Koenig-Bricker

 

IŠ KATALIKŲ BAŽNYČIOS KATEKIZMO

Ekonominė veikla ir socialinis teisingumas

 

#2426 Ekonominės veiklos plėtra ir gamybos didinimas skirti žmonių poreikiams tenkinti. Ekonominio gyvenimo tikslas nėra vien tik gėrybių gausa ir išaugęs pelnas ar galia; ekonominis gyvenimas pirmiausia turi tarnauti žmonėms – visam žmogui ir visai žmonijai. Jai būdingais metodais plėtojama ekonominė veikla turi neperžengti moralinės tvarkos ribų ir laikytis socialinio teisingumo, idant atitiktų žmogui numatytą Dievo planą.
 

Šaltinis: katekizmas.lt

  MĄSTYMAS


 

KRYŽIAUS IŠAUKŠTINIMAS
MŪSŲ GYVENIME

 

 

Popiežius Benediktas XVI

 


     Kryžiaus kelias…kviečia mus visus, ypač šeimas, apmąstyti nukryžiuotąjį Kristų idant turėtume jėgų pakelti sunkumus. Kristaus kryžius yra aukščiausias Dievo meilės kiekvienam vyrui ir moteriai ženklas, daugiau negu apstus atsiliepimas į kiekvieno žmogaus troškimą būti mylimam. Kai esame užpulti vargų, kai šeimos priverstos pakelti skausmus ir nelaimes, žiūrėkime į Kristaus kryžių. Ten rasime drąsos ir jėgų eiti toliau…
 

     Bandymų ir vargų metu nesame vieni; šeima nėra palikta viena. Jėzus stovi šalia mūsų spinduliuodamas meile; Jis mus palaiko savo malone ir suteikia mums reikiamų jėgų eiti pirmyn, aukotis, ir nugalėti visas kliūtis. Ir štai, kuomet žmogiškieji vargai ir sunkumai apima mūsų gyvenimus ir šeimas ir kelia pavojų jų vienybei, tuomet turime suktis į šią Kristaus meilę. Kristaus kančios, mirties ir prisikėlimo paslaptis mus įkvepia eiti toliau su viltimi; vargų ir bandymų metas, kuomet jis pergyventas kartu su Kristumi ir su tikėjimu Juo, iškart neša Prisikėlimo šviesą ir naują atgimusio pasaulio gyvybę.
 

     Tame nukryžiuotajame Žmoguje, kuris yra Dievo Sūnus, net mirtis įgauna naują reikšmę ir prasmę: ji tampa atpirkta ir nugalėta, ji tampa keliu į naują gyvenimą.

Šaltinis: MAGNIFICAT (Sept. 2013), Vol. 15, No. 7, pp.179-180 (From: L’Osservatore Romano, April 11, 2012, n. 15 (2241)