Švento Kazimiero Parapija  

Ankstesni
biuleteniai
geg. 10-11 geg. 17-18

geg. 24-25

ge.31-bi.1 English bir.07-08 bir.14-15 bir.21-22 bir.28-29    

Liepos 5-6 d. 2014 m.

 

Liepos 1d. parapija pradėjo naujuosius biudžetinius (finansinius) metus. Birželio 30d. uždarėme praėjusių metų knygas – pateiksime visiems ataskaitą rugsėjį – ir dabar žvelgiame pirmyn į naujuosius metus. Naujų kalendorinių metų pradžioje daugelis žiūri atgalios, įvertina praėjusių metų sėkmes ir nesėkmes ir sudaro planus kaip pagerinti reikalus ateinančiuose metuose. Tai darome ir mes parapijoje, pradėdami naujuosius biudžetinius metus.

     Pereiti metai buvo ypatingai sunkūs finansiniu atžvilgiu mūsų parapijai. Mano lūkesčiai dėl sėkmingo lėšų telkimo veiklos nepasitvirtino. Žiema buvo nepaprastai šalta, ir sniego iškrito daugiau negu nei vienas mūsų norėjo. Mokyklos pastatas stovėjo tusčias dešimtį mėnesių kol ieškojome naujo nuomininko. Tačiau pastatą visvien reikėjo apšildyti, ir dujų tiekimo sąskaitos mums labai brangiai kainavo. Aukų krepšelio rinkliava sumažėjo beveik $12,000 nuo praėjusių metų. Tačiau buvo ir prošvaisčių – „Rooted in Faith“ vajaus procentai mums atnešė daugiau negu $18,000, ir bažnyčios mechaninių varpų įrangai buvo suaukota $17,335.

    Šie naujieji biudžetiniai metai mums neš naujų iššūkių. Suradome naują, gerą vardą turintį, nuomininką mokyklos pastatui. Jo nuom-pinigiai atneš mums $114,000 įplaukų šiais metais, ir nuomininkas taip pat užmokės visas mokyklos ir didžiosios salės komunalinių paslaugų sąskaitas. Tai mums žymiai padės susidoroti su visomis einamosiomis sąskaitomis. Tačiau, išlaidos pasilieka pastovios: kas savaitę reikia išmokėti algas ir kitų pastatų komunalinių paslaugų sąskaitas, ir reikalingi remonto darbai laukia išsirikiavę. Kad toliau išlaikyti Šv. Kazimiero parapiją atdarą ir gyvuojančią, jūsų tolimesnė ir nuolatinė finansinė parama lieka būtina.

     Apytikriai apskaičiuoju, kad operacinis biudžetas ateinantiems metams bus apie $404,800; tai išeina $7,785 į savaitę. Nuompinigių įplaukos sumažins šią sumą iki $4,500 į savaitę. Pereitais metais mūsų savaitinės rinkliavos vidurkis (įskaitant Kalėdų aukas) buvo $4,878. Jeigu sugebėsime toliau pastoviai išlaikyti tokią aukų sumą, turėsime $378 į savaitę pertekliaus, arba $19,681 pertekliaus metams. Jei sugebėsime sukelti $20,000 pridėtinių pinigų lėšų telkimo renginiais, sukaupsime arti $40,000 atlikti pataisymus ir vesti įvairias, visiems mums naudingas, parapijos programas. Taigi iššūkis mums yra – ar esame pasiruošę toliau noriai remti Šv. Kazimiero parapiją?

     Tikiu, kad esame stipri ir gyvuojanti parapija. Pirmą kartą per mūsų penkerius gyvavimo metus, esame pajėgūs žengti pirmyn kaip bendruomenė ir ją stiprinti, ir pagerinti Clevelando lietuviškosios bendruomenės ir visų, priklausančių mūsų parapijai, gyvenimus. Tai yra kiekvieno iš mūsų ir mūsų visų užduotis dirbti kartu įvykdyti.

                                         Jūsų Kristuje, kun. Juozas Bacevičius

KATALIKŲ ŠEIMŲ FESTivalis

Ar norite smagiai praleisti dieną su šeima šią vasarą? Atvykite į FESTivalį, sekmadienį, rugpiūčio 3d. seminarijos sode Wickliffe. Tą dieną seminarios 56 akrų plotas tasa 14-tuoju metinių Katalikų šeimų FESTivalio namais. Tą dieną švesime mūsų tikėjimą ir džiau-gsimės šeima. Renginys smagus ir  įėjimas nemokamas. Junkitės su tūkstančiais kitų ir atvykite su šeima išgirsti JAV-bėse žinomų dainininkų ir dalyvauti įdomiuose, tikėjimą skatinančiuose, užsiėmimuose. Diena baigsis 8:00v.v. šv. Mišiomis lauke; po jų seks fejerverkų programa. Dėl informacijos žiūrėkite tinklapyje: www.theFest.us.

PRISIMINKITE MALDOJE

Prisiminkite maldoje a.a. Vivian Petti, Liuciją Kaunas ir Clayton Nozling, kurie buvo palaidoti iš mūsų parapijos. Prisiminkite ir a.a. Joną Balbatą, kuris bus laidojamas Lietuvoje. Lai jie amžinai ilsisi Dievo karalystės ramybėje.

IEŠKO SAVANORIŲ

Eastside Birthright skyrius (ant E. 185 ir Marcella gatvių kampo) ieško savanorių. Savanorės atsakinėja telefonus, padeda mote-rims užmegzti ryšius apylinkėje ir dalina vaikelių rūbus bei vys-tyklus klientėms. Patyrimas nebūtinas, bus teikiamas apmokymas. Dėl informacijos skambinkite Toni 216-228-5998.

PAMĄSTYKITE APIE TARNYSTĘ

Ar esate užjaučiantis, nuoširdus ir dosnios širdies žmogus? Ar užaugote šeimoje, kurioje tėvų ar kitų pavyzdis jus išmokė, kad dosnumas yra gyvenimo džiaugsmo paslaptis? Jei atsakėte „taip“ bent vienam šių klausimų, laukite kvietimo tarnystei St. Vincent de Paul draugijoje rugsėjį. Dėl informacijos skambinkite 216-696-6525, ext. 3150 arba rašykite: info@svdpcle.org

 AUTOMOBILIŲ STATYMAS AIKŠTĖSE

Ateinančiose savaitėse matysite statybos sunkvežimius ir reikmenis mūsų automobilų statymo, ypač Neff gatvės, aikštėse. Automobilius statyti bus sudėtingiau. Primename: statykite automobilius tiktai jų statymui pažymėtose vietose  - nestatykite automobilių ant šaligatvių ir neužblokuokite tunelio angos į Marcella gatvę; palikite neįgaliųjų vietas neįgaliems. Marcella gatvės aikštėje nestatykite automobilių priešais vienuolyną - tos vietos yra rezervuotos seselėms ir jų svečiams. Neužstatykite garažo angų ir palikite pravažiavimo takus laisvus, kad visi automobiliai galėtų laisvai įvažiuoti ir išvažiuoti iš aikštės.

VIENOS DIENOS REKOLEKCIJOS

First Catholic Slovak Ladies Association, Anna Hurban Clevelando skyrius kviečia visus į jų metines, vienos dienos rekolekcijas penktadienį, liepos 25d., Our Lady of Lourdes šventovėje (21281 Chardon Road, Euclid). Vyskupas Roger Gries, OSB atnašaus Mišias 11:00v.r. ir kun. Gerard Gonda, OSB praves rožančiaus maldas ir Švč. Sakramento garbinimo pamaldas 2:00v.p.p. Priešpiečių vietos ribotos todėl svarbu užsakyti vietą iš anksto, ne vėliau liepos 19d. Priešpiečių kaina $15. Kreipkitės į Johanna Oros (440-845-0282) arba Catherine Ruzinok (440-406-9310).

DUOKIME VARDĄ MARCELLA GATVĖS NAMUI

Organizacijoms pradėjus kraustytis iš mokyklos pastato į jų naujuosius namus 18301 Marcella gatvėje, norime duoti šiems namams vardą. Tuo tikslu skelbiame konkursą. Namo vardas turėtų atspindėti mūsų parapijos paskirtį ir, taip pat, namuose vykstančią veiklą ir jo paskirtį. Vardas turėtų būti lengvai pritaikomas ir lietuvių ir anglų kalboms. (Vyskupijos nurodymai neleidžia duoti namui asmens pavardės.) Konkursas atviras visiems parapijiečiams. Siūlomą vardą įteikite kun. Bacevičiui paštu, e-paštu, arba įmeskite raštelį į aukų krepšelį. Raštelyje įrašykite savo vardą, pavardę ir adresą. Laimingo vardo autorius gaus $50 laimikį ir taip pat, jo nuožiūra, $100 auka bus įteikta vienai iš parapijos organizacijų. Parapijos Pastoracinė Taryba išrinks geriausiąjį vardą rugsėjo mėnesio posėdžio metu. Visi konkurso vardo siūlymai turi būti įteikti ne vėliau rugsėjo 1d.

10:00 KAVUTĖS RUOŠĖJAI

ŠĮ SEKMADIENĮ – liepos 6 d.

ATEINANTĮ SEKMADIENĮ – liepos 13 d.

6 d. tik kava

Skaitytoja/s

Agnė Petrošiūtė

Vilija Klimienė

 

13 d. Nasvyčių šeimos

Komunijos
dalintojai

Aurelija Jucaitienė
Stasė Kazlauskienė, Maria Hoffman

Amanda Muliolienė
Aurelija Jucaitienė, Stasė Kazlauskienė
20d. Lietuvių Bendruomenė
29 d. Palubinskų šeima ir draugai

Patarnautojai

Emilė Dicevičiūtė, Kristoforas Čiurlionis

Audrelė Bielinytė, Tauras Vucianis