Švento Kazimiero Parapija  

Ankstesni biuleteniai sau.3 sau.10 sau.17 sau.24 English sau.31          
2014 m.                      
2015 m.                      

Vasario 6 d. - 7 d. 2015 m.


LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠVENTĖ

Mūsų parapija minės Lietuvos Nepriklausomybės šventę sekmadienį, vasario 14d., 10:00 val. Mišių aukoje. Šventės iškilmės prasidės 9:50v.r.vėliavų pakėlimu. Šv. Kazimiero lituanistinės mokyklos vaikai pakels vėliavas mūsų aikštėje ir paleis balionus į erdves. Mokyklos vaikai iškilminga eisena įneš tris vėliavas į bažnyčią, atneš aukas prie altoriaus per Aukojimą, ir paskaitys trumpą mąstymą apie Nepriklausomybės šventės reikšmę po Komunijos. Lituanistinė mokykla taip pat rūpinsis kavutės vaišėmis po Mišių. Kviečiame visus parapijoje jungtis su mūsų jaunimu ateinantį sekmadienį ir kartu švęsti Lietuvos Nepriklausomybės šventę.

      Vasario 16-tos minėjimas vyks šeštadienį, vasario 20d., 7:00v.v. Lietuvių Namuose. Programoje: prelegentė Gintė Damušytė, Lietuvos URM Užsienio lietuvių departamento direktorė; muzika bei šokiai. Bilietai: $20 iš anksto, $25 prie durų. Skambinkite Zitai Masčinskienei (216-235-5212) ar Virginijai Motiejūnienei (216-526-5609).

       Kviečiame visus švęsti mūsų tikėjimą ir lietuviškąją kultūrą vasario 14 ir vasario 20 dienomis.

POKALBIS APIE ŠV.FAUSTINĄ IR GAILESTINGUMO METUS

Clevelando sendraugių ateitininkų valdyba kviečia visus pradėti 2016 metus - Gailestingumo Metus - prasmingai. Sekmadienį, vasario 14d., 11:30v.r. Šv. Kazimiero parapijos mokyklos konferencijų kambaryje, kviečiame visus pasiklausyti įdomaus pokalbio su skaidrėmis (power point) apie Šv. Faustiną (Dievo Gailestingumo šventąją) ir apie Gailestingumo Metus. Pokalbį ves svečias Gintautas Gaška iš Michigan. Kviečiame visus; įėjimas nemokamas.

ROOTED IN FAITH VAJUS

Džiaugiamės galėdami jums pranešti, kad gavome šio metų ketvirčio Rooted in Faith vajaus paskirstymą $2,537.00 sumoje. 30% pinigų sumos, kurią sukėlėme vajaus metu, sugrįžta vėl pas mus. Lig šiol iš vajaus esame gavę $44,761.00. Primename visiems, kurie pasižadėjo aukoti vajui, neužmiršti įmokėti jų pažadėtą sumą. (Jūsų klebonas savo čekį išsiuntė praėjusią savaitę). Jei yra asmenų, kurie negalėjo aukoti vajaus metu ir dabar norėtų įsijungti į vajų, susisiekite su kunigu Bacevičiumi.

CLEVELANDO VYSKUPIJOS TRIBUNOLAS

Šiais Gailestingumo Metais mūsų vyskupijos Tribunolas, vysk. Lennon nurodymu, siekia plačiau kreiptis į tuos, kurie jaučiasi esą nutolę nuo Bažnyčios ir juos priglausti. Antradienį, vasario 16d., 7:00v.v. šešios parapijos naudosis webnar technologija pravesti First Step programą: St. Christopher  (Rocky River), Holy Family (Stow), St. Mary (Wooster), St. Gabriel (Concord Twp.) ir St. Jerome (Cleveland). Seminarą praves kvalifikuotas personalas ir vyks kiekvienos parapijos mokykloje. Registruotis iš anksto nereikia. Dėl platesnės informacijos kreipkitės į kun. Bacevičių.

     2016m. Catholic Charities metinis vajus prasidėjęs. Šį savaitgalį kviesime visus esančius bažnyčios suoluose pasižadėti aukoti šiam vajui. Šis vajus nėra speciali rinkliava. Verčiau, Catholic Charities metinis vajus yra proga visiems katalikams pasižadėti duoti svarią auką (kurią galite mokėti dalimis) ir padėti Catholic Charities organizacijai vykdyti jos misiją teikti pagelbą „mažiausiems iš mūsų.“

     Daugelis parapijiečių jau yra gavę vajaus prašymo laišką paštu iš vyskupo Lennon. Jei gavote laišką paštu, atsiliepkite į jį. Suoluose dalinamame vokelyje bus langelis, kuriame galėsite pažymėti, jog esate atsiliepę į prašymą paštu. Jei nesate gavę laiško, atsiliepkite į prašymą šiandien bažnyčioje!

      Vajaus šūkis: „Meilė yra mūsų misijos jėgos šaltinis.“ (Love Powers our Mission) Jūsų 2016 Catholic Charities metinio vajaus parama yra gailestingumo išraiška, kuri pakeis daugiau negu 400,000 brolių ir seserų Kristuje gyvenimus į gera. Rimtai pagalvokite duoti dosnią auką Catholic Charities vajui ir melskitės, kad vajus būtų sėkmingas. Vajaus lėšos teikia labiausia reikalingą pagelbą mūsų Clevelando vyskupijos aštuonių apskričių gyvento-jams ir remia Catholic Charities vedamas labdaringas tarnystes ir programas.                                           
                                              Jūsų Kristuje, kun. Juozas Bacevičius

GAVĖNIA

Gavėnia prasideda šį trečiadienį, vasario 10d., Pelenų dieną. Pelenai bus dalinami tos dienos Mišiose. Mišios bus aukojamos 7:30v.r. angliškai ir 7:00v.v. abiem – liet. ir angl. kalbomis. Užsibaigus vakaro Mišioms ir iki 9:00v.v. bus šio mėnesio Eucharistijos garbinimas.

     Kartu su šios savaitės biuleteniu rasite lapą, kuriame surašyti mūsų ir kitų Collinwood parapijų Gavėnios renginiai. Jame taip pat rasite Gavėnios pasninko ir susitvardymo nurodymus. Renginių lapai bus padėti ant staliukų bažnyčioje visą Gavėnią. Kviečiame visus pasinaudoti proga augti dvasiniai ir dalyvauti Gavėnios renginiuose.

JUODŲJŲ IR INDĖNŲ MISIJOS

Ateinantį savaitgalį pravesime metinę rinkliavą Juodųjų ir Indėnų misijoms. Tai ilgiausia besitęsianti speciali rinkliava JAV-bėse. Prašome visų dosniai aukoti šiai rinkliavai ir paremti šia svarbią katalikų Bažnyčios tarnystę.

SVEIKINAME

Sveikiname Dave ir Robin Oligny jų 25-tojo vedybų jubiliejaus proga. Jie atnaujins vedybinius pažadus 12:00 Mišiose šį savaitgalį.

10:00 KAVUTĖS RUOŠĖJAI

ŠĮ SEKMADIENĮ – vasario 7 d.

ATEINANTĮ SEKMADIENĮ
vasario 14 d.

vas. 7. Židinys

Skaitytoja/s

Liutauras Milevičius Saulė Narbutaitienė
14 d. Lituanistinės mokyklos

Komunijos
dalintojai

Maria Hoffman, Živilė*
Amanda Muliolienė, Frank Lucas

Albertas Sušinskas, Živilė*
Kristina Sušinskienė, Remigijus Belzinskas

21 d. Riestainių kavutė
28 d. Tik kava

Patarnautojai

Valentina Slechticovas, Tauras Vucianis Anika Muliolytė, Domas Šilgalis