Švento Kazimiero Parapija  

Ankstesni biuleteniai sau.01 sau.08 sau.15 sau.22 English sau.29 vas.05 vas.12 vas.19    
2014 m.                      
2015 m.                      
2016 m.                      

Vasario 25 - 26 d. 2017 m.

GAVĖNIA

Gavėnia prasideda šį trečiadienį, kovo 3d., Pelenų dieną. Pelenai bus dalinami tos dienos Mišiose - 7:30v.r. angliškai ir 7:00v.v. abiem – liet. ir angl. kalbomis. Kartu su šios savaitės biuleteniu rasite lankstinuką, kuriame surašyti mūsų ir kitų Collinwood parapijų Gavėnios renginiai. Jame taip pat rasite Gavėnios pasninko ir susitvardymo nurodymus. Renginių lapai bus padėti ant staliukų bažnyčioje visą Gavėnią. Kviečiame visus pasinaudoti proga augti dvasiniai ir dalyvauti Gavėnios renginiuose.

JUODŲJŲ IR INDĖNŲ MISIJOS

Ateinantį savaitgalį pravesime metinę rinkliavą Juodųjų ir Indėnų misijoms. Tai ilgiausia besitęsianti speciali rinkliava JAV-bėse. Prašome visų dosniai aukoti šiai rinkliavai ir paremti šia svarbią katalikų Bažnyčios tarnystę.

KALBĖKIME APIE RASES IR MALONĘ

Jungkimės kartu švęsti Valstybinę Katalikų Vienuolių savaitę. Sekmadienį, kovo 12d. kviečiame dalyvauti dialoge apie rases. Visi kviečiami, ypatingai laukiami jauni suaugusieji tarp 20-40 metų. Renginį globoja Conference of Religious Leaders and the Coalition with Young Adults. Dėl platesnės informacijos ir registruotis, žiūrėkite Evenbrite tinklapį arba coalitionyoungadults@gmail.com

KATALIKŲ VYRŲ DRAUGIJA

Šeštadienį, kovo 25d., Holiday Inn viešbutyje ant Rockside Road, Independence Ohio, Catholic Men‘s Fellowship of Northeast Ohio ruošia 17-ąją metinę „Answer the Call“ konferenciją. Kalbėtojai: Tim Staples, žymus kalbėtojas, kuris rašo straipsnius ir blogs, veda radijos programas ir kuria video Catholic Answers grupei; kun. Michael Denk iš St. Gabriel parapijos Concord, kuris gyvai skelbia Evangeliją ir stato tiltus su jaunuomene naudodamas socialinę žiniasklaidą; Clevelandietis Elvis Grbac, NFL super bowl laimėtojas, gyvai reiškiantis savo parapijoje, vedantis rekolekcijas ir siekiantis magistro laipsnio teologijoje. Dėl platesnės informacijos žiūrėkite: www.cmfneo.com

40 DIENŲ UŽ GYVYBĘ

Nuo kovo 1d. iki balandžio 9d. visi kviečiami jungtis su kitais krikščioniais ir dalyvauti 40 Dienų už Gyvybę judėjime 40 pasninkavimo ir maldos dienų, prašant sustabdyti abortus. Judėjimas taip pat kviečia viešai liudyti maldoje priešais abortų centrus. Dėl informacijos ar savanoriauti, kreipkitės į John Noall 216-245-9744 arba rašykite:
 clevelandpraysforlife@gmail.com

  

    Šeštadienį švenčiame Šv. Kazimiero šventę, mūsų parapijos ir Lietuvos globėjo šventę. Lietuvos vyskupai yra paskelbę tą dieną visų pasaulio lietuvių maldos diena. Ši diena suteikia mums progą ne vien tik pasidžiaugti mūsų naryste Šv. Kazimiero parapijoje, bet taip pat pasidžiaugti lietuviškojo paveldo grožiu.

     Būdami šios parapijos nariais verta prisiminti, jog Šv. Kazimieras, nors ir gimęs karališkoje šeimoje, atsisakė visų žemiškųjų turtų ir karališkųjų puošmenų ir pašventė savo gyvenimą kitų - ypač vargšų - tarnystei. Meldžiame, kad Šv. Kazimiero užtarimu mes, kaip parapija, būtume labiau panašūs į Kristų, pasišvęsdami tarnauti kitiems, ypač mūsų apylinkės vargšams.

     Ši šventė taip pat yra proga vėl iš naujo ryžtis įgyvendinti mūsų katalikiškąjį tikėjimą. Yra svarbu išreikšti mūsų tikėjimą išoriniais ženklais – dalyvauti Mišių aukoje, priimti sakramentus – ne vien todėl, kad šiais ženklais liudijime mūsų tikėjimą, bet dar labiau, nes jie mus stiprina mūsų pasiryžime kasdien augti tikėjime. Ryžkimės atsinaujinti.
 

Jūsų Kristuje, kun. Juozas Bacevičius

 

PRISIMINKITE MALDOJE

Prisiminkite maldoje a.a. Frank Amato ir Doris Yorko, kurie neseniai mirė ir buvo palaidoti iš mūsų parapijos. Lai ji amžinai ilsisi Dievo karalystės ramybėje.

SKAUTIJOS SEKMADIENIS

Šį savaitgalį sveikiname visas skautes bei buvusias skautes susirinkusias į 12:00val. Mišias švęsti “Pasaulinę Mąstymo Dieną.” Skautų šeimos daugiau negu 145 pasaulio kraštuose švenčia jų sąjūdžio 110 metų jubiliejų ir skautų organizacijos įnašą į jaunų žmonių gyvenimus, puoselėjant jų fizinį, protinį, bei dvasinį vystymąsi įdant jie pozityviai reikštųsi visuomeniniame gyvenime

BLYNŲ PUSRYČIAI

Kviečiame visus pasigardžiuoti mūsų apylinkės skaniausiais blynais parapijos blynų pusryčiuose ŠĮ sekmadienį, vasario 26d. po visų Mišių (nuo 8:30v.r. -1:30v.p.p.). Pusryčių kaina: $7 suaugusiems -$7, vaikams iki 13m. - $4.

EUCHARISTIJOS GARBINIMAS

Penktadienis, kovo 3d. yra pirmasis šio mėnesio penktadienis. Tą dieną, užsibaigus 7:30v.r. Mišioms ir iki 9:00v.r. bus šio mėnesio Šventoji Valanda. Kviečiame praleisti valandėlę tyloje ir maldoje priešais išstatytą Švč. Sakramentą. Trečiadienį, kovo 8d. bus šio mėnesio Eucharistijos garbinimas vakare nuo 6-9v.v. Jei galite pasižadėti budėti bažnyčioje specifiniu laiku tą vakarą, užsirašykite į budėjimo sarašą bažnyčios pagrindinio įėjimo prieangyje.

10:00 KAVUTĖS RUOŠĖJAI

ŠĮ SEKMADIENĮ – vasario 26 d

KITĄ SEKMADIENĮ - kovo 5 d.

26 d. Blynų pusryčiai

Skaitytoja/s

Julija Čepulienė Živilė Vaitkienė
kovo 5 d. Elena Janušauskienė, Dalia Armonienė

Komunijos
dalintojai

Frank Lucas
Marius Laniauskas,
Amanda Muliolienė

Remigijus Belzinskas,
Albertas Sušinskas
*
Kristina Sušinskienė,
Živilė Vaitkienė

12 d.

tik kava

19 d. Taraškų šeima

Patarnautojai

Audrelė Bielinytė, Elzė Tarasevičiūtė