Švento Kazimiero Parapija  

Ankstesni biuleteniai sau.07 sau.14 sau.21 sau.28 English vas.04          
2014 m.                      
2015 m.                      
2016 m.                      
2017 m.                      

Vasario 10 - 11 d. 2018 m.

JUODŲJŲ IR INDĖNŲ MISIJOS

Ateinantį savaitgalį pravesime metinę rinkliavą Juodųjų ir Indėnų misijoms. Tai ilgiausia besitęsianti speciali rinkliava JAV-bėse. Prašome visų dosniai aukoti šiai rinkliavai ir paremti šia svarbią katalikų Bažnyčios tarnystę.

40 DIENŲ UŽ GYVYBĘ

Nuo vasario 14d. iki kovo 25d. visi kviečiami jungtis su kitais krikščioniais dalyvauti 40 Dienų už Gyvybę judėjime40 pasninkavimo ir maldos dienų, prašant sustabdyti abortus. Judėjimas taip pat kviečia viešai liudyti maldoje priešais abortų centrus, nuo 7:00v.r. iki 7:00v.v. Preterm (12000 Shaker Blvd., Cleveland), Planned Parenthood (25350 Rockside Rd, Bedford Hts.) ar Family Planning (54 South State St., Painesville). Dėl informa-cijos kreipkitės į John Noall: clevelandpraysforlife@gmail.com

LIETUVOS VYSKUPAI PRAŠO

Š.m. vasario 11d. 12 val. Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilan-kymo bazilikoje Lietuvos vyskupai aukos iškilmingas šv. Mišias, kurių metu Lietuva bus paaukota Nekaltajai Marijos, Lietuvos Globėjos, Širdžiai. Lietuvos vyskupai kviečia visus jungtis maldoje, vienu balsu ištariant Lietuvos paaukojimo maldos žodžius. Mūsų tikinčiųjų bendruomenė sukalbės šią maldą šį savaitgalį 10:00 val. Mišių metu po Komunijos. Maldos tekstas bei jo angliškas vertimas bus padėti ties bažnyčios įėjimais. Šiais Jubiliejiniais Trakų Dievo Motinos metais kviečiame visus dažnai sukalbėti Lietuvos paaukojimo Mergelei Marijai maldą šeimose ar asmeniškai.

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ATSTATYMO ŠIMTMEČIO ŠVENTĖ

Kviečiame visus dalyvauti Lietuvos Nepriklausomybės atstatymo šimtmečio šventėje. Šventė vyks šeštadienį, vasario 17d. Ji prasidės 2:00v.p.p. Cleveland State University Main Classroom auditorijoje (1899 E. 22nd St., Cleveland). Arti 200 atlikėjų – šokėjų ir dainininkų iš Toronto, Montrealio ir Clevelando linksmins visus šokiu ir daina. Užsibaigus koncertui ir pradedant 6:00v.v. kviečiame toliau tęsti šventę bankete Crown Place at Playhouse Square (1260 Euclid Ave., Cleveland). Koncerto bilietai $25 (21m. ir jaunesniems $10), banketo bilietai $50 asmeniui. Autobusas keliaus iš Lietuvių Namų į auditoriją prieš koncertą ir po jo. Dėl informacijos ar įsigyti bilietus, kreipkitės į Virginiją Rubinski 216-486-9023.

IR TOLIAU ŠVENČIAME…

Šeštadienį vasario 24d., 7:00v.v. Šv. Kazimiero parapijos salėje vyks Lietuvos Nepriklausomybės 100-mečio šventės tęsinys. Šventinę programą atliks svečiai iš Lietuvos: Liudas Mikalauskas, Nida Grigalavičiūtė ir Vytautas Lukošius. Skambės Lietuvos ir išeivijos muzikų ir poetų kūriniai. Bilietai suaugusiems $20, vaikams ir studentams nemokamai. Juos galite įsigyti parapijos svetainėje sekmadieniais po Mišių. arba skambinant Zitai 216-355-0829 arba Virginijai 261-526-5609

     Catholic Charities metinis vajus prasideda šį savaitgalį, kai kviečiame visus esančius bažnyčios suoluose pasižadėti aukoti šiam vajui. Šis vajus nėra speciali rinkliava. Verčiau, Catholic Charities metinis vajus yra proga visiems katalikams pasižadėti duoti svarią auką (kurią galite mokėti dalimis) ir padėti Catholic Charities organizacijai vykdyti jos misiją teikti pagelbą „mažiausiems iš mūsų.“

     Daugelis parapijiečių jau yra gavę vajaus prašymo laišką paštu iš vyskupo Perez. Prašome visų – nežiūrint ar gavote laišką paštu, ar ne - išpildyti pasižadėjimo vokelį šiandien bažnyčioje. (jei jau esate atsiliepę į laišką, vokelyje tereikės pažymėti atitinkamą langelį).

     Remdami 2018 Catholic Charities metinį vajų vykdote Jėzaus mokymą: “Iš tiesų sakau jums, kiek kartų tai padarėte vienam iš šitų mažiausiųjų mano brolių, man padarėte.” Rimtai pagalvokite duoti dosnią auką, kuri pakeis daugiau negu 400,000 šiaurės rytų Ohio gyvenančių brolių ir seserų gyvenimus į gera. Melskitės, kad vajus būtų sėkmingas, nes jo lėšos teikia labiausia reikalingą pagelbą mūsų Clevelando vyskupijos aštuonių apskričių gyventojams ir remia Catholic Charities vedamas labdaringas tarnystes ir programas.

     Varguolių ir pagalbos reikalingų vardu jums visiems dėkoju.
 

                            Dievas jus visus telaimina! kun. Juozas Bacevičius

PRISIMINKITE MALDOJE

Prisiminkite maldoje a.a. Edward Wisniewski ir Domicelę Ramonienę, kurie mirė praėjusią savaitę ir buvo palaidoti iš mūsų parapijos. Lai jie amžinai ilsisi Dievo karalystės ramybėje.

GAVĖNIA

Gavėnia prasideda šį trečiadienį, vasario 14d., Pelenų dieną. Pelenai bus dalinami tos dienos Mišiose. Mišios bus aukojamos 7:30v.r. angliškai ir 7:00v.v. abiem – liet. ir angl. kalbomis.
        Kartu su šios savaitės biuleteniu rasite lapą, kuriame surašyti mūsų ir kitų Collinwood parapijų Gavėnios renginiai. Jame taip pat rasite Gavėnios pasninko ir susitvardymo nurodymus. Renginių lapai bus padėti ant staliukų bažnyčioje visą Gavėnią. Kviečiame visus pasinaudoti proga augti dvasiniai ir dalyvauti Gavėnios renginiuose.

PARAPIJŲ TELKINIO MIŠIOS / KVIEČIAME Į TALKĄ

Pirmadienį. vasario 19d. priimsime svečius iš visų Collinwood parapijų telkinio parapijų Gavėnios Mišioms. Užsibaigus Mišioms visi bus kviečiami pabendrauti svetainėje. KVIEČIAME ATEITI Į TALKĄ: iškepti pyragą, padėti paruošti ir sutvarkyti svetainę svečiams. Užsirašykite į savanorystės sąrašą bažnyčios prieangyje arba praneškite Ingridai Civinskienei: 440-838-0652 arba icivinsk@yahoo.com

 KAVUTĖS RUOŠĖJAI

ŠĮ SEKMADIENĮ - 2018 m. VASARIO 11 d.

KITĄ SEKMADIENĮ - 2018 m. VASARIO 18 d.

11 d.

Ateities Klubas

Skaitytoja/s

Saulė Narbutaitienė Eglė Laniauskienė
18 d. Lituanistinės mokyklos

Komunijos
dalintojai

Albertas Sušinskas, Živilė*

Lana Margevičienė, Frank Lucas*

25 d. Parapijos draugai
kovo 4d. Parapijos pusryčiai

Patarnautojai

Justas ir Domas Šilgaliai Amanda Newberry, Daina Kampe