Švento Kazimiero Parapija  

Ankstesni biuleteniai sau.06 sau.13 sau.20   English            
2014 m. 2018 m.                      
2015 m.                        
2016 m.                        
2017 m.                        

Sausio 26 - 27  d. 2019 m.

GERKLIŲ PALAIMINIMAS

Sekmadienis, vasario 3d. yra Šv. Blažiejaus šventė, kuomet pagal paprotį palaiminame gerkles. Pagerbdami Šv. Blažiejų laiminsime gerkles po kiekvienų Mišių ateinantį savaitgalį.

 2019 CATHOLIC CHARITIES

Walk in Faith. Give in Joy. Daugelis parapijiečių yra gavę laišką paštu, kviečiantį remti Catholic Charities metinį vajų. Melskimės už šią orgamizaciją ir pasižadėkime remti jos darbus. Jūsų auka pakeičia žmonių gyvenimus į gera, ir 2019 Catholic Charities vajus teikia pagelbą labiausia jos reikalingiems. Šv. Mato Evangelijoje Jėzus sako: “Ką padarėte mažiausiems, padarėte man.” Kai pavalgydiname alkstančius, rūpinamės ligoniais, ir priimame nepažįstamą, mes patar-naujame pačiam Jėzui. Įvertiname jūsų auką ir rūpinsimės ją panaudoti atsakingai, teikdami pagelbą jos reikalingiems visose aštuoniose Clevelando vyskupijos aptarnaujamose apskrityse.

 KATALIKIŠKŲ MOKYKLŲ SAVAITĖ

     Nuo sausio 27d. iki vasario 2d. švęsime Katalikiškų Mokyklų Savaitę mūsų vyskupijoje. Mūsų apylinkė visuomet stipriai palaikė katalikiškas mokyklas ir, nors aplinkybės yra pasikeitusios, džiaugiamės turėdami vieną katalikišką gimnaziją mūsų apylinkėje. Žemiau seka ištrauka iš mūsų vyskupijos žurnalo, “Northern Ohio Catholic.”

     Villa Angela-St. Joseph gimnazijos istorija pagrįsta tikėjimu ir šeima, ir toliau žiūri į ateitį. 1879 metais uršulietės vienuolės įsteigė Villa Angela akademiją Lake Erie pakrantėje. 1950 metais, truputį daugiau negu mylią nuo jos į rytus, vyskupas Edward F. Hoban atidarė St. Joseph gimnaziją ir pakvietė brolius marijonus jai vadovauti. Metų metais abi mokyklos mokė mokinius pagal katalikų tikėjimo vertybes ir išleido į pasaulį apie 20,000 abiturientų, jų tarpe daugelį Amerikai vadovaujančių žmonių. Mokyklas baigusieji toliau nešė joje gautas tiesos ir tikėjimo vertybes į savo šeimas, parapijas ir visuomenę.

     Keičiantis aplinkybėms, 1990 metais šios mergaičių ir berniukų mokyklos buvo sujungtos į vieną bendrą gimnaziją. Sudaryta Clevelando vyskupijos ir jos vadovaujama, Villa Angela-St.Joseph gimnazija (VASJ) tapo vienintele pasaulyje gimnazija, kartu vedama ir uršuliečių ir marijonų. Mokyklos prezidentas, Bill Cervenik, apibudina mokyklą: “Per pastaruosius 28 metus, VASJ sėkmingai veikia, ir yra pavyzdys kitiems kaip atsiekti tikslus mokslo ir sporto srityse, nuolat prisitaikinant keičiančioms sąlygoms ir katalikiško mokslo iššūkiams.” Mokyklos vedėjas David Csank prideda: “Mūsų mokymo planas paruošia mokinius universitetui ir yra pagrįstas uršuliečių ir marijonų centrinėmis vertybėmis – mokslu, tarnyste kitiems, ir priėmimu žmonių įvairybių. VASJ siekia suvesti kiekvieną mokinį į artimesnį ryšį su Jėzumi Kristumi ir pasišvęsti Jam ir Evangelijos vertybėms.”

 

     Seniai esame turėję tokią žiemos pūgą kaip tą, kuri mus ištiko praėjusį savaitgalį. Didelis iškritusio sniego kiekis bei stiprūs vėjai sudarė daug darbo mūsų techninio aptarnavimo darbininkams, ir daugiau negu pusė Mišių lankytojų neatvyko į Mišias. Žmonių skaičius per visas savaitgalio Mišias buvo 98, ir tik 62 aukų vokeliai buvo įteikti. Man regis, jog savaitgalio aukų suma buvo pati mažiausia kurią esame turėję nuo Šv. Kazimiero parapijos atidarymo dienos.

     Kaip jūsų klebonas, dėkoju Dievui, jog atlaikėme pūgą ir esame sveiki, tačiau kaip parapijos administratorius, kreipiuosi į visus, kurie negalėjo atvykti praėjusį savaitgalį, įteikti praleistą auką mūsų parapijai. Žiemos metas mums brangiausia kainuoja, ir kiekvieno jūsų auka svarbi ir reikalinga, kad užmokėti turimas sąskaitas. Pranašauja, kad ir vėl bus sniego šį savaitgalį, tačiau viliuos, kad praėjusio savaitgalio įvykiai nepasikartos

Dievas jus visus telaimina!  
kun. Juozas Bacevičius

PRISIMINKITE MALDOJE

Prisiminkite maldoje a.a. Ernest Ruppe, kuris mirė praėjusią savaitę ir buvo palaidotas iš mūsų parapijos. Lai jis amžinai ilsisi Dievo karalystės ramybėje.

LOTYNŲ AMERIKA – EL SALVADOR

Ateinantį savaitgalį priimsime jūsų aukas Lotynų Amerikos ir El Salvador misijoms. Ši rinkliava yra vienintelis Vyskupijos Misijų skyriaus prašymas paremti Clevelando Lotynų Amerikos misijonierių darbus El Salvador’e. Surinktos lėšos yra dviejų, mūsų vyskupijos remiamų, parapijų pagrindinis paramos šaltinis. Rinkliava taip pat remia JAV Vyskupų Tarybos globojamus misijų darbus Lotynų Amerikoje ir teikia paramą seminaristams, pasauliečiams ir tarnysčių vadovams 23 Lotynų Amerikos kraštuose, jiems siekiant mokslo. Būkite dosnūs.

PAMĄSTYKIME

Luko Evangelijoje Jėzus skelbia, jog Jis atėjo skelbti išvadavimą belaisviams ir skelbti maloningų Viešpaties metų. Sekime popiežiaus Pranciškaus raginimą vykdyti kūno ir dvasios artimo meilės darbus, visų pirma savo šeimose, ir taip pat kitiems, ypač tiems, kurie gyvena visų užmiršti.

GRIPO LIGOS LAIKOTARPIO PERSPĖJIMAI

Šiomis dienomis artėjame link sunkiausio metinio gripo ligos (influenza ar flu) meto, kai daugelis serga šia virusine liga. Gripo virusas daug ką susirgdina, bet mūsų vyresniesiems ši liga gali būti tikrai pavojinga. Žiemos metu, jei negaluojate, prašome negerti Brangiausiojo Kraujo iš taurės Komunijos metu. Taurės atidžiai valomos po kiekvienų Mišių, ir Komunijos dalintojams nurodyta naudoti rankų švaros ir valymo skystį prieš ir po Komunijos dalinimo. Šiuo žiemos metu raginame visus elgtis atsakingai išlaikyti savo ir kitų sveikatą.

 KAVUTĖS RUOŠĖJAI

ŠĮ SEKMADIENĮ - sausio 27 d.

KITĄ SEKMADIENĮ - vasario 3 d.

27 d. Riestainių kavutė

Skaitytoja/s

Agnė Petrošiūtė Steponas Juodvalkis
vas. 3 Židinys

Komunijos
dalintojai

Gražina Kampe, Živilė*
Aurelija Jucaitienė,
Frank Lucas

Lana Margevičienė, Živilė*
Kristina ir Albertas Sušinskai

10 d.  
17 d.  

Patarnautojai

Justas ir Domas Šilgaliai Sofija Slechticovas, Daina Kampe