Švento Kazimiero Parapija
 

Ankstesni
numeriai
2014 m. 2015
Sausis
Vasaris Kovas Balandis

English

Gegužė

Birželis

Liepa

Rugp.

Rugs.

Spalis

Lap.

 

MALDOS IR VIEŠPATIES GARBINIMO
TARNYSTĖS ŽINIARAŠTIS

Šv. Kazimiero parapija

2015 m. gruodis

Visagalis Dieve, meldžiam Tave,
kad Šv. Kazimiero užtarimu,
Tau tarnautume šventai ir teisingai.

 

PRAŠOME JŪSŲ MALDŲ UŽ SEKANČIAS INTENCIJAS:

 • Kad kiekvienas patirtų Dievo, niekuomet nepavargstančio atleisti, gailestingumą.
                                                                                                 
  (popiežiškoji gruodžio mėnesio intencija)

 • Kad Atpirkėjo gimimas atneštų taikos ir vilties visiems geros valios žmonėms.

 • Kad Dievas, pradėjęs gražiai sujungti mūsų parapijos bendruomenę tikėjime, toliau veiktų mumyse mus tobulai suartinti Advento metu.

 • Kad Marijos motiniškas tarpininkavimas mus pakeltų į tikriems Dievo vaikams tinkamas moralės aukštumas.

 • Kad Dievas laimintų kun. Bacevičių ir Pastoracinę ir Finansų Tarybas, jiems siekiant užtikrinti Šv. Kazimiero parapijos ateitį.

 • Kad visi parapijiečiai suprastų jų atsakomybę užtikrinti Šv. Kazimiero parapijos ateitį teikiant finansinę paramą, remiant lėšų telkimą, įsijungiant į parapijos veiklą, dalinantis įdėjomis ir, visų svarbiausia, meldžiantis.

 • Kad visa ir kiekviena veikla, skatinanti mirties kultūrą, užsibaigtų.

 • Kad visos motinos, besilaukiančios kūdikio, naujagimiai, ir jaunos šeimos būtų palaimintos.

 • Kad visi, kurie švenčių metu išgyvena bet kokį skausmą ar turi pakelti sunkumus, per artimųjų globą ir rūpestį būtų švelniai apsupti Dievo meilės.

 • Kad mūsų Maldos ir Viešpaties Garbinimo Tarnystės narių tikėjimas maldos galia būtų patvirtintas.

 

KAS  NAUJO      ŠV. KAZIMIERO  PARAPIJOJE?

 • gruodžio 4d.   -  Pirmojo mėnesio penktadienio Eucharistijos garbinimas ryte 8:00 - 9:00v.r. bažnyčioje

 • gruodžio 9d.   -  Eucharistijos garbinimas vakare 8:00 - 9:00v.v. bažnyčioje

 • gruodžio 14d. -  Collinwood parapijų telkinio Atgailos sakramento pamaldos, 7:00v.v. Šv. Kazimiero parapijoj

 • gruodžio mėnesį  -  Eglutė artimui išstatyta bažnyčioje

 

GRUODŽIO MĖNESIO ŠVENTASIS

ŠV. JUAN DIEGO CUAUHTLATOATZIN

Amerikos žemyno čiabuvis atsivertėlis
(1474 -1548)

gruodžio 9d.

Su dideliu džiaugsmu esu atlikęs šią piligriminę kelionę į Mergelės Marijos iš Guadalupe baziliką, Marijonų širdį Meksikoje ir Amerikoje, kad paskelbti Juan Diego Cuauhtlatoatzin - to paprasto, kuklaus indėno, mačiusio mielą ir romų Mergelės Marijos iš Tepeyac veidą, taip numylėtą visų Meksikos žmonių - šventumą.

(iš popiežiaus Jono Pauliaus II pamokslo Mexico City 2002m. liepos 31d., Juan Diego Cuauhtlatoatzin kanonizacijos iškilmėse)

 

     Juan Diego buvo penkiasdešimt-septynerių metų vargšas Aztec genties indėnas, kuomet Mergelė Marija jam apsireiškė. Kai vietos vyskupas nepatikėjo jo pasakojimu, Mergelė liepė Juan įkopti į netoliese esantį kalną ir pririnkti jame augančių rožių. Nors ir buvo gili žiema, Juan darė kaip jam buvo įsakyta ir pririnko gėlių. Atvykęs pas vyskupą ir norėdamas jam parodyti rožes, jis atskleidė savo apsiaustą. Apsiauste pasirodė pilno dydžio Marijos atvaizdas. Juan Diego apsiaustas su Marijos paveikslu dar ir šiandien kabo Mergelės Marijos iš Guadalupe bazilikoje.

     Marijos apsireiškimas Juan Diego yra galingas priminimas, kad Marija ir Dievas, kuris ją siuntė yra visų žmonių Dievas. Žinant, jog tais laikais ispanai dažnai šiurkščiai ir žiauriai elgėsi su indėnais, Marijos apsireiškimas vargšui indėnui buvo lyg ir priekaištas ispanams, o Amerikos žemyno čiabuviams jis buvo svarbus įvykis. Nors iki tam apsireiškimui įvykus, kai kurie indėnai buvo atsivertę į tikėjimą,  po jo jie atsivertė pulkais.

     Šiomis dienomis kuomet tiek daug girdime apie Dievo išskirtiną dėmesį vargšams, Mergelė Marija iš Guadalupe mums aiškiai skelbia, jog Dievo meilė vargšams ir tapatinimasis su jais, yra nuo gilios senovės žinoma tiesa, turėjusi savo pradžią Evangelijoje.
 

Šaltiniai: 363 SAINTS, Woodeene Koenig-Bricker ir SAINT OF THE DAY, Leonard Foley, O.F.M., Editor.

 

IŠ KATALIKŲ BAŽNYČIOS KATEKIZMO

Gailestingumas ir nuodėmė

 

Popiežius Pranciškus yra paskelbęs GAILESTINGUMO METUS, kurie prasidės

Švč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo šventės dieną, 2015m. gruodžio 8d. ir baigsis 2016m. lapkričio 20d.

 

# 1846  Evangelija yra Jėzuje Kristuje apreikštas Dievo gailestingumas nusidėjėliams. Angelas sako Juozapui: „Jam tu duosi Jėzaus vardą, nes Jis išgelbės savo tautą iš nuodėmių.“ Tą patį apie Eucharistiją, atpirkimo sakramentą, sako Jėzus: „Tai yra mano Kraujas, Sandoros kraujas, kuris už daugelį išliejamas nuodėmėms atleisti.“ 

# 1847  „Dievas mus sukūrė be mūsų, bet nepanorėjo mūsų išgelbėti be mūsų.“ Kad patirtume Jo gailestingumą, turime prisipažinti blogai pasielgę. „Jei sakytume, jog neturime nuodėmės, klaidintume patys save, ir nebūtų mumyse tiesos. Jeigu išpažįstame savo nuodėmes, Jis ištikimas ir teisingas, kad atleistų mums nuodėmes ir apvalytų mus nuo visų nedorybių.“

 

 

Šaltinis: katekizmas.lcn.lt

 

 

MĄSTYMAS
Gatile šį Advento mąstymą atsisiųsti pasppaudus ČIA