Švento Kazimiero Parapija
 

Ankstesni
numeriai
sausis vasaris kovas balandis

gegužė

English

birželis

liepa

rugp.

rugs.

spalis

lap.

   

Parsisiųsti .pdf

sausis vasaris kovas balandis

gegužė

birželis

liepa

rugp.

  rugs. spalis lapkritis

gruodis

   

MALDOS IR VIEŠPATIES GARBINIMO
TARNYSTĖS ŽINIARAŠTIS

Šv. Kazimiero parapija

2017 m. gruodis
 

Visagalis Dieve, meldžiam Tave,
kad Šv. Kazimiero užtarimu,
Tau tarnautume šventai ir teisingai.

 

PRAŠOME JŪSŲ MALDŲ UŽ SEKANČIAS INTENCIJAS:

 • Už senyvo amžiaus žmones, kad jie, savo šeimų ir krikščioniškų bendruomenių remiami, savo išmintimi ir patirtimi prisidėtų prie tikėjimo liudijimo ir ateities kartų ugdymo.   (popiežiškoji gruodžio mėnesio intencija)

 • Kad Bažnyčia atsinaujintų šventume šiuo šventuoju Advento metu.

 • Kad džiaugdamiesi Marijo Nekaltu Prasidėjimu mes, kaip ir ji, dėkotume Dievui ir Jį garbintume.

 • Kad Atpirkėjo užgimimas atneštų ramybę ir taiką visiems geros valios žmonėms.

 • Kad pradėjęs suartinti mūsų parapijos bendruomenę tikėjime, Dievas tęstų Jo gerąjį darbą ir jį toliau tobulintų Advento metu.

 • Kad Dievas laimintų kun. Bacevičių ir Pastoracinę ir Finansų Tarybas, jiems siekiant užtikrinti Šv. Kazimiero parapijos ateitį.

 • Kad visi parapijiečiai suprastų jų atsakomybę užtikrinti Šv. Kazimiero parapijos ateitį teikiant finansinę paramą, remiant lėšų telkimą, įsijungiant į parapijos veiklą, dalinantis įdėjomis ir, visų svarbiausia, meldžiantis.

 • Kad tėvai būtų Evangelijos skelbėjai savo šeimose, perduodami savo vaikams brangiąją tikėjimo dovaną.

 • Kad visi, kurie patiria bet kokius sunkumus ar liūdesį švenčių metu, patirtų Dievo meilės švelnumą per kitų jiems parodytas paslaugas

 • Kad visi, kurie meldžiasi, būtų užtikrinti maldos galia.

KAS  NAUJO      ŠV. KAZIMIERO  PARAPIJOJE?

 • gruodžio 1d.   – Pirmojo mėnesio penktadienio Eucharistijos garbinimas ryte  8:00 - 9:00v.r. bažnyčioje

 • gruodžio 8d.   – Švč. M. Marijos Nekaltas Prasidėjimas, privaloma šventė

 • gruodžio 13d. – Eucharistijos garbinimas vakare, 6:00-7:00v.v. bažnyčioje


GRUODŽIO
MĖNESIO ŠVENTASIS

ŠV. JONAS KANTY

kunigas
(1390?-1473)
 

gruodžio 23d.

“Kovokite prieš visas neteisybes, bet tai darykite geranoriškai, su gera nuotaika, kantrybe ir meile. Šiurkštumas pažeis jūsų pačių sielą ir sugadins geriausius užmojus.” (Šv. Jonas Kanty)

     Jonas Kanty užaugo kaimo aplinkoje. Jis ėjo mokslus Krokuvos Universitete Lenkijoje, buvo įšventintas kunigu, ir tapo teologijos profesoriumi. Jonas buvo rimtas vyras, kitus gerai mokino, ir save tyliai laikė po griežta disciplina. Kai buvo perspėtas prisižiūrėti sveikatą jis atsiliepė, kad nepaisant jų asketiško gyvenimo dykumoje, senieji tėvai išgyveno nepaprastai ilgai. Jo bendradarbiai buvo jam priešiški, ir todėl Jonas buvo išsiųstas dirbti parapijon. Neturėdamas patyrimo tokiame darbe, jis sunkiai nešė šio darbo pareigas.

     Ilgainiui, Jonas sugrįžo į universitetą dėstyti Šventąjį Raštą. Tai, ką jis mokė apie Šventraštį, buvo ne tiek žmonių prisimenamas, kiek jo gyvenimo šventumas. Jis buvo plačiai žinomas kaip kuklus ir spontaniškai dosnus vyras. Jis atidavė vargšams viską, ką turėjo, pasilikdamas sau vien tik labiausia reikalingą drabužį. Jis keliavo piligriminėje kelionėje į Šventąją Žemę keturis kartus, nešdamas savo mantą ant kupros.

     Kai Jonas mirė, daugelis jau tuomet tvirtino, jog jis buvo šventasis. Jono kanonizacijos metu popiežius Klemensas XII rašė: “Šventasis Jonas Kanty sau užsitarnavo aukštą vietą tarp didžiųjų šventųjų ir mokslininkų, kurie gyveno pagal savo mokymus ir gynė tikrąjį tikėjimą prieš jo puolėjus.”

Šaltiniai: IN HIS LIKENESS,  by Rev. Charles E. Yost, SCJ, STL; SAINT OF THE DAY, Leonard Foley, O.F.M., Editor;
SAINTS AND FEAST DAYS, Loyola University Press)

 

IŠ KATALIKŲ BAŽNYČIOS KATEKIZMO

Jėzaus Atėjimas

 #522  Dievo Sūnaus atėjimas į žemę yra toks be galo didis įvykis, kad Dievas jį rengė daugelį amžių. „Pirmosios Sandoros“ apeigomis ir aukomis, vaizdais ir simboliais Jis viską kreipė į Kristų; apie Jį skelbė nenutylančiu Izraelio pranašų balsu. Pagonių širdyse Jis žadino miglotą šito atėjimo lūkestį.

 

#524  Kasmet švęsdama Advento liturgiją, Bažnyčia sudabartina šį Mesijo laukimą: dalyvaudami ilgame pasirengime pirmajam Išganytojo atėjimui, tikintieji karštai laukia ir antrojo atėjimo. Švęsdama pirmtako gimimą ir kankinystę, Bažnyčia jungiasi su jo troškimu: „Jam [Kristui] skirta augti, o man – mažėti.“

Šaltinis: katekizmas.lcn.lt

MĄSTYMAS

     Jesės Medis yra labai senas Kalėdų meto paprotys, turėjęs pradžią viduramžiuose. Jis naudojamas padėti sekti Biblijos pasakojimą nuo pasaulio sukūrimo iki Kalėdų istorijos.

     Papročio vardas kilęs iš Jesės, didžiojo žydų karaliaus Dovydo tėvo, vardo. Vienoje Biblijos pranašystėje Izaijo knygoje (11, 1-4) rašoma: “Iš Išajo kelmo išaugs atžala, iš jo šaknies pražys pumpuras. Ant jo ilsėsis VIEŠPATIES dvasia: dvasia išminties ir įžvalgos, dvasia patarimo ir narsumo, dvasia pažinimo ir VIEŠPATIES baimės – jo džiugesys bus VIEŠPATIES baimė. Jisai ne pagal išorę teis, ne pagal nuogirdas spręs. Pagal teisumą teis jis vargšus, nešališkai išspręs krašto vargdienių bylas. Savo burnos rykšte nuplaks žemę, savo lūpų pūstelėjimu atneš mirtį nedorėliui.”

     Pumpuras yra naujos gyvybės ir naujos pradžios ženklas. Jėzus buvo Karaliaus Dovydo palikuonis ir krikščionys tiki, jog Jėzus yra šis naujasis pumpuras.

     Pirmieji Jesės Medžiai buvo dideli medžio drožiniai, gobelenai, ar net vitražai bažnyčiose, kurie padėjo beraščiams žmonėms išmokti Biblijos pasakojimus nuo pasaulio įkūrimo iki Kalėdų istorijos. Dabar Jesės Medis naudojami panašiai kaip Advento kalendorius. Paprasta Kalėdų eglutė arba medžio formos plakatas gali būti naudojamas kaip Jesės Medis, ir kiekvieną Advento dieną (arba kartais tik keturiuose Advento sekmadieniuose) specialus papuošalas, atspindintis vieną Biblijos pasakojimų, yra pakabinamas ant medžio.

Šaltinis: www.whychristmas.com/customs/jessetrees

Kasdieniai Advento Skaitymai

gruodžio 1  Pr 1
gruodžio 2  Pr 2,4 - 3:24
gruodžio 3  Pr 6,9 -9,17
gruodžio 4  Pr 12,1-7 & 15,1-6
gruodžio 5  Pr 22,1-18
gruodžio 6  Pr 28,10-19
gruodžio 7  Pr 37 & 50
gruodžio 8  Iš 2,1 – 4,20

gruodžio 9    Iš 12,1-42
gruodžio 10  Iš 19,1-20:20 
gruodžio 11  Joz 6,1-20
gruodžio 12  Rut (visą knygą)
gruodžio 13  Samuel 16:1-3
gruodžio 14  Kar 6
gruodžio 15  Kar 18:16 -39
gruodžio 16
 Iz 11,1-11

gruodžio 17  Jon (visą knygą) gruodžio 18  Mt 3,13-17
gruodžio 19  Lk 1,26-28
gruodžio 20  Lk 1,39-56
gruodžio 21  
Lk 1,57-80
gruodžio 22  Mt 1,19-25
gruodžio 23  Lk 2,8-20
gruodžio 24  Mt 2,1-12