Švento Kazimiero Parapija
 

Ankstesni
numeriai
sausis vasaris kovas balandis

gegužė

English

birželis

liepa

           

Parsisiųsti .pdf

sausis vasaris kovas balandis

gegužė

birželis

liepa

rugpiūtis

           

MALDOS IR VIEŠPATIES GARBINIMO
TARNYSTĖS ŽINIARAŠTIS

Šv. Kazimiero parapija

2018 m. rugpiūtis
 

Visagalis Dieve, meldžiam Tave,
kad Šv. Kazimiero užtarimu,
Tau tarnautume šventai ir teisingai.

 

PRAŠOME JŪSŲ MALDŲ UŽ SEKANČIAS INTENCIJAS:

 • Kad didieji ekonominiai bei politiniai pasirinkimai saugotų šeimas kaip žmonijos turtą.    
                                                                                                (popiežiškoji rugpiūčio mėnesio intencija)

 • Kad per Marijos (Dievo paimtą į dangų) tarpininkavimą suprastumėme, jog mūsų tikėjimas prisikėlimu mus palaikys visuose gyvenimo sunkumuose.

 • Kad valdžios vadovai ištikimai pildytų jų pareigas ir suprastų visuomenėje esančių bejėgių ir neturinčių balso žmonių reikmes.

 • Kad liktume atviri atpažinti Dievo nuolat vykdomus stebūklus ir kad mūsų sugebėjimas kasdien kartoti Marijos pasakytą “taip” kiekviename gyvenimo vingyje vis augtų.

 • Kad ruošdamiesi naujiems mokslo metams, mokytojai ir administratoriai padėtų mokiniams ir skatintų juos plėtoti ir ugdyti kiekvieno jų gabumus iki pilnatvės.

 • Kad Dievas laimintų kun. Bacevičių ir Pastoracinę ir Finansų Tarybas, jiems siekiant užtikrinti Šv. Kazimiero parapijos ateitį.

 • Kad visi parapijiečiai suprastų jų atsakomybę užtikrinti Šv. Kazimiero parapijos ateitį teikiant finansinę paramą, remiant lėšų telkimą, įsijungiant į parapijos veiklą, dalinantis įdėjomis ir, visų svarbiausia, meldžiantis.

 • Kad mūsų mylimieji mirusieji prisikeltų su Kristumi per amžius džiaugtis su Mergele Marija ir visais šventaisiais.

 • Kad Dievas laimintų ir stiprintų visus, tarnaujančius mūsų krašto karinių pajėgų daliniuose, ir juos saugotų.

 • Kad visi, kurie meldžiasi, būtų užtikrinti maldos galia.

KAS  NAUJO      ŠV. KAZIMIERO  PARAPIJOJE?

 •      rugpiūčio   3d.   – Pirmojo mėnesio penktadienio Eucharistijos garbinimas ryte  8:00 - 9:00v.r. bažnyčioje

 •      rugpiūčio   8d.   – Eucharistijos garbinimas vakare 6:00-7:00v.v. bažnyčioje

RUGPIŪČIO MĖNESIO ŠVENTASIS

ŠV. JONAS VIANNEY

kunigas
(1786-1859)

rugpiūčio 4d.

                             “Privati malda yra kaip šen bei ten išsklaidytas šienas: Jei jį padegsi, gausis daug mažų liepsnelių. Bet jei surinksime visus šiaudus į vieną pluoštą ir tada jį uždegsime, gausis galinga ugnis, kuri kils į dangų stulpu. Tokia yra visuomeninė malda.”  (Šv. Jonas Vianney)

     Jonas gimė 1786 Lyons, Prancūzijoje. 1805 pradėjo mokslus seminarijoje, tačiau mokslas sunkiai ėjosi, nes anksčiau išeitas mokslas jo nebuvo paruošęs lankyti paskaitas lotynų kalba. Po kelių mėnesių jis išstojo iš seminarijos ir nuėjo gyventi pas draugą kunigą, repetitorių, toliau mokytis. Po kiek laiko, 1815m., kunigui pasisekė perkalbėti vietos vyskupą įšventinti Joną kunigu, ne tiek dėl jo išsimokslinimo, kiek dėl jo šventumo.

     Po kelių metų kunigas Vianney buvo paskirtas tarnauti mažame, nuošaliai esančiame Ars miestelyje, kuriame gyveno apie penkiasdešimt šeimų. Miestelio žmonės nesirūpino gyventi dorai, tad Jonas pradėjo juos mokyti ir rūpintis panaikinti jų abejingumą tikėjimui ir nedorą bei lengvabūdišką elgesį. Palaipsniui žmonės pradėjo lankyti Mišias, eiti išpažinties ir klausytis jo pamokslų. Jono geras vardas ir jo sugebėjimai išklausyti žmonių, įžvelgti į jų sielos gilumą ir jiems patarti plito, ir žmonės noriai ėjo pas jį išpažinties norėdami gauti dvasinio peno. Jis kasdien praleisdavo tiek daug valandų klausykloje, kad Prancūzijos valdžia netgi pastatė specialią geležinkelio liniją į Ars, kad į ten keliaujantys piligrimai galėtų jį lengvai pasiekti.

     John Vianney žiūrėjo į mus visus kaip piligrimus. Jis sakė: “Mūsų namai yra danguje. Čia žemėje esame kaip keliauninkai, trumpam apsistoję viešbutyje. Palikę namus, nuolat jų ilgimės.” Jonas Vianney buvo žmogus kelionėje, nuolatos matantis kelionės tikslą prieš akis. Jis buvo paskelbtas šventuoju 1925 ir yra kunigų globėjas.

Šaltiniai: IN HIS LIKENESS, Rev. Charles E. Yost; SAINTS AND FEAST DAYS, Loyola University Press;
SAINT OF THE DAY, Rev. Leonard Foley, O.F.M., Editor; 365 SAINTS, Woodeene Koenig-Bricker

 

IŠ KATALIKŲ BAŽNYČIOS KATEKIZMO

Dangus

 

#1024  Tas tobulas gyvenimas su Švenčiausiąja Trejybe, ta gyvenimo ir meilės bendrystė su Ja, su Mergele Marija, angelais ir visais palaimintaisiais yra vadinami „dangumi.“ Dangus yra žmogaus galutinis tikslas, jo giliausių lūkesčių išsipildymas, aukščiausios ir galutinės laimės būsena.

 

#1025  Gyventi danguje reiškia „būti su Kristumi.“ Išrinktieji gyvena „Jame,“ bet išlaiko, tiksliau sakant, suranda savo tikrąjį tapatumą, savo tikrąjį vardą.

Nes gyventi reiškia būti su Kristumi: kur Kristus, ten gyvenimas, ten viešpatavimas. (Šv. Ambraziejus)

Šaltinis: katekizmas.lcn.lt

  MĄSTYMAS

 

 

TEBŪNIE TAVO VALIA

 

 

     Jėzus yra pas mane atėjęs ir mane paguodęs; buvau su Juo ilgą laiką ir Jam pasakiau viską, ką troškau. Tik vieno dalyko nepadariau, ar tik vos padariau: nepadėkojau Jam kaip reikėjo.

     Dėkojimas užtikrina naujų malonių gavimą. Aš perdaug vis galvoju apie save ir savo reikmes, ir taip elgtis yra labai nemandagu. Tačiau pasistengsiu Jam parodyti kiek esu dėkingas, ir tai darysiu savo gyvenimu, kurį vesiu pagal Jo širdį, ir sekdamas tas Jo dorybes, kurias jis taip iškalbingai mums parodė.

     Tačiau kaip tik šiuose užsimojimuose, nors ir Jam dėkodamas, jaučiu reikalą prašyti didesnės Jo pagelbos. Jei pamąstau apie savo norus ir apie savo pasiryžimus, be abejo jau esu šventasis! Koks biaurus ir iškrypęs aš esu. Dar vis nesu sugebėjęs išlaikyti su Jėzumi tąją nesibaigiančią srovę šventų norų ir apmąstymų, kurie man turėtų būti lyg oras, kuriuo kvėpuoju. Visvien, turiu bandyti nepasiduoti ir eiti pirmyn, ir niekuomet nesirūpinti, kaip kad užeina rūpestis kai matau, jog nieko neatsiekiu.
                                                                                                                
Popiežius Jonas XXIII (šventasis)

Šaltinis: MAGNIFICAT, June,2018, pp.309-310
iš  Journal of a Soul: Autobiography of Pope John XXIII, Dorothy White