Švento Kazimiero Parapija  

Ankstesni biuleteniai sau.03 sau.10 sau.17 sau.24 English sau.31 vas.07        
2014 m.                      
2015 m.                      

Vasario 13 d. - 14 d. 2015 m.

DĖKOJAME LITUANISTINĖS MOKYKLOS
VAIKAMS IR MOKYTOJAMS

Dėkojame Šv. Kazimiero lituanistinės mokyklos vaikams ir jų mokytojams už gražų dalyvavimą mūsų Lietuvos Nepri-klausomybės šventės Mišiose. Užsibaigus Mišioms mokykla kviečia visus į svetainę pasivaišinti jų ruošiama kavute.

JUODŲJŲ IR INDĖNŲ MISIJOS

Šį savaitgalį priimsime jūsų aukas Juodųjų ir Indėnų misijoms. Tai ilgiausia besitęsianti speciali rinkliava JAV-bėse. Prašome visų dosniai aukoti šiai rinkliavai ir paremti šia svarbią katalikų Bažnyčios tarnystę.

40 DIENŲ UŽ GYVYBĘ

Nuo vasario 10d. iki kovo 20d. kviečiame dalyvauti 40 Dienų už Gyvybę programoje ir jungtis kartu su kitais krikščioniais pasninkaujant ir meldžiantis 40 dienų, kad užsibaigtų abortai. Šis sąjūdis taip pat kviečia galinčius viešai melstis prie abortų teikimo įstaigų. Dėl informacijos ir savanoriauti, skambinkite John Noal 216-245-9744 arba rašykite: clevelandpraysforlife@gmail.com

RINKLIAVA RYTŲ EUROPOS BAŽNYČIOMS

Ateinantį savaitgalį priimsime jūsų aukas metinei rinkliavai paremti Rytų Europoje esančias bažnyčias. Lietuvos Bažnyčia gauna paramos iš šios rinkliavos ir Lietuvos vyskupai parašė mums laišką prašydami jūsų dosniai aukoti šiai rinkliavai.

POKALBIS APIE ŠV.FAUSTINĄ
IR GAILESTINGUMO METUS

Šį sekmadienį, vasario 14d., 11:30v.r. Šv. Kazimiero parapijos mokyklos konferencijų kambaryje, Clevelando sendraugių ateitininkų valdyba kviečia visus pasiklausyti įdomaus pokalbio su skaidrėmis (power point) apie Šv. Faustiną (Dievo Gailestingumo šventąją) ir apie Gailestingumo Metus. Pokalbį ves svečias Gintautas Gaška iš Michigan. Kviečiame visus; įėjimas nemokamas.

ŽUVIES VAKARIENĖ

Parapijų ruošiama žuvies vakarienė yra tapusi tradicija. Mūsų kaimyninė St. Mary parapija ant Holmes Avenue kviečia visus atsilankyti į jų kas penktadienį (išskyrus Didįjį penktadienį) nuo 3:00-7:00v.v. vykstančias žuvies vakarienes. Valgykite jų salėje arba parsineškite vakarienę į namus. Dėl platesnės informacijos skambinkite į St. Mary 216-761-7440. Knygų kambaryje taip rasite informacinį plakatą.

ALTORIAUS DRAUGIJA DĖKOJA

Altoriaus Draugija dėkoja visiems, dalyvavusiems „Sriuba Sielai“ priešpiečiuose. Dėkojame taip pat vyrams, dosniai prisidėjusiems prie renginio sėkmės: Breadsmith kepyklos savininkui, Giniui Mačiui, už duoną ir dr. Linui Vaitkui už skanią pomidorų sriubą. Užmokėjus išlaidas, gavosi $967.96 pelno.

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠVENTĖ

Vasario 16-tos minėjimas vyks šeštadienį, vasario 20d., 7:00v.v. Lietuvių Namuose. Programoje: prelegentė Gintė Damušytė, Lietuvos URM Užsienio lietuvių departamento direktorė; muzika bei šokiai. Bilietai: $20 iš anksto, $25 prie durų. Skambinkite Zitai Masčinskienei (216-235-5212) ar Virginijai Motiejūnienei (216-526-5609).

     Neseniai, kalbėdamas su žmonėmis apie mano kelionę į Lietuvą, dalinomės įspūdžiais ir lyginome mano įspūdžius su jų pergyvenimais lankantis Lietuvoje, kai ji dar buvo pavergta Sovietų Sąjungos. Praėjus vos 25-eriems laisvės metų, Lietuva yra nuostabiai persitvarkius, pagerindama ne vien tik krašto infrastruktūrą, bet taip pat ir švietimo, žemės ūkio, prekybos bei turizmo sritis. Anksčiau buvęs niūrus ir nerangus kraštas šiandien klesti ir yra gyvastinga pasaulio tautų bendruomenės dalis.

     Kaip šie pasikeitimai įvyko? Atsakymą randame dvejuose žodžiuose: laisvė ir dvasia. Pavergtiesiems žmonėms laikas buvo prinokęs paragauti laisvės, ir jie buvo pasiruošę rizikuoti viską - net savo gyvybes - pasipriešinti vadinamai Blogio Imperijai ir paskelbti savo nepriklausomybę.

    Panašiai galime kalbėti ir apie Lietuvos Nepriklausomybės paskelbimą 1918 metais. Kentėdami silpnėjančios Rusijos priespaudą, žmonės troško laisvės ir rizikavo viską - net savo gyvybes - ir jungėsi kartu paskelbti nepriklausomybę ir sukurti nepriklausomą kraštą. Paskelbęs nepriklau-somybę, tas mažas vergovės kraštas tapo laisva ir klestinti dalis pasaulio tautų bendruomenės.

     Šį savaitgalį jungiamės kartu su mūsų jaunimu švęsti Lietuvos nepriklausomybę – ne vien tik nepriklausomybės atgavimą 1990 metais, bet ir nepriklausomybę, kuri buvo paskelbta 1918 metais. Ar esi lietuvis ar ne, tai nuostabi proga švęsti Lietuvos laisvę ir ja džiaugtis, ir prisiminti kokia didi dovana yra laisvė. Šiandienos konfliktai Vidurio Rytų kraštuose, Šiaurės Korėjoje ir kituose pasaulio kraštuose mums primena, kad laisvės dovanai vėl gręsia pavojai. Taigi, pasinaudokime šia proga prisiminti kaip yra svarbu mums visiems dirbti kartu ir rūpintis, kad kiekvienas žmogus pasaulyje turėtų laisvę – laisvę spręsti savo ateitį ir gyvenimą, ir būti pilnaverčiu pasaulinės bendruomenės nariu.
                                             
                                            
Jūsų Kristuje, kun. Juozas Bacevičius

PARAPIJŲ TELKINIO GAVĖNIOS MIŠIOS

Collinwood parapijų telkinio pirmosios Gavėnios Mišios bus šį pirmadienį, vasario 15d., 7:00v.v. St. Jerome parapijoje. Po Mišių bus pabendravimas mokyklos salėje. Kviečiame visus jungtis maldoje ir bendrystėje su mūsų Collinwood parapijų kaimynais.

KRYŽIAUS KELIAI

Kiekvieną Gavėnios penktadienį 7:00v.v. melsimės Kryžiaus kelius. Šią savaitę Altoriaus Draugijos narės praves maldas. Kviečiame visus dalyvauti šiose tradicinėse Gavėnios pamaldose.

IŠPAŽINTYS

Trečiadienį, vasario 24d. nuo 5:00 iki 8:00v.v. visose vyskupijos bažnyčiose bus klausomos išpažintys. Kviečiame visus pasinaudoti šia vienkartine proga priimti Sutaikymo sakramentą. Ypatingai laukiame tų, kurie nėra buvę bažnyčioje kurį laiką, kad galėtume jiems suteikti progą sugrįžti į Bažnyčios sakramentinį gyvenimą.

10:00 KAVUTĖS RUOŠĖJAI

ŠĮ SEKMADIENĮ – vasario 14 d.

ATEINANTĮ SEKMADIENĮ
vasario 21 d.

14 d. Lituanistinės mokyklos

Skaitytoja/s

Saulė Narbutaitienė Eglė Laniauskienė
21 d. Riestainių kavutė

Komunijos
dalintojai

Albertas Sušinskas, Živilė*
Kristina Sušinskienė, Remigijus Belzinskas

Rauda Gelažienė, Živilė*
Maria Hoffman, Kęstutis Civinskas

28 d. Tik kava
kovo 6 d. Šv. Kazimiero šventės blynų pusryčiai

Patarnautojai

Valentina Slechticovas, Domas Šilgalis Kristoforas Čiurlionis, Amanda Newberry