Švento Kazimiero Parapija  

Ankstesni biuleteniai sau.01 sau.08 sau.15 sau.22 English sau.29 vas.05 vas.12 vas.19 vas.26  
2014 m.                      
2015 m.                      
2016 m.                      

Kovo 4 - 5 d. 2017 m.

KEIČIAME LAIKRODŽIUS

Ateinantį sekmadienį, kovo 12d. 2:00v.r. pereiname į vasaros laiką. Ateinantį šeštadienį, nepamirškite pasukti laikrodžius vieną valandą PIRMYN prieš einant gulti, kitaip pasivėluosite į Mišias sekmadienį.

DĖKOJAME

Dėkojame visiems savanoriams, taip sunkiai dirbusiems suruošti blynų pusryčius praėjusį sekmadienį. Dėkojame visiems 109 asmenims, kurie gardžiavosi blynais. Užmokėjus išlaidas, parapijai buvo atiduota $555.64 pelno.

RINKLIAVA RYTŲ EUROPOS BAŽNYČIOMS

Ateinantį savaitgalį priimsime jūsų aukas metinėje rinkliavoje paremti Rytų Europoje esančias bažnyčias. Lietuvos Bažnyčia gauna paramos iš šios rinkliavos ir Lietuvos vyskupai parašė mums laišką prašydami jūsų dosniai jai aukoti.

ŽINIOS IŠ VYSKUPIJOS

Vyskupas Daniel Thomas, rodydamas pastoracinį rūpinimasi vyskupijos tikinčiaisias, yra oficialiai atleidęs Clevelando vyskupijos tikinčiuosius nuo Gavėnios įsipareigojimo susilaikyti nuo mėsos Šv. Patriko šventės dieną, šįmet išpuolančią penktadienį, kovo 17d. Tie, kurie žada tą dieną valgyti mėsą, raginami atlikti kitokios rūšies atgailos veiksmą, ir atlikti vieną kūno ar sielos gailestingumo darbų. Tai darydamas, ištikimas katalikas pasiliks Gavėnios penktadienio atgailos dvasios būsenoj ir labiau jungsis su kenčiančiu Kristumi ir Jo Bažnyčia.

MELSKIMĖS UŽ LIETUVĄ

Kiekvienais metais, kovo mėnesio pirmąjį sekmadienį, Lietuvos vyskupai kviečia visas pasaulio lietuviškas parapijas jungtis kartu maldoje už Lietuvą. Esame lietuviška parapija, todėl šį savaitgalį meldžiamės už brolius ir seseris esančius Lietuvoje ir visame pasaulyje, kad labiau dalyvaudami Bažnyčios sakramentiniame gyvenime, jie labiau artėtų prie Dievo.

KALBĖKIME APIE RASES IR MALONĘ

Jungkimės kartu švęsti Valstybinę Katalikų Vienuolių savaitę. Sekmadienį, kovo 12d. kviečiame dalyvauti dialoge apie rases. Visi kviečiami, ypatingai laukiami jauni suaugusieji tarp 20-40 metų. Renginį globoja Conference of Religious Leaders and the Coalition with Young Adults. Dėl platesnės informacijos ir registruotis, žiūrėkite Evenbrite tinklapį arba coalitionyoungadults@gmail.com

KATALIKŲ VYRŲ DRAUGIJA

Šeštadienį, kovo 25d., Holiday Inn viešbutyje ant Rockside Road, Independence Ohio, Catholic Men‘s Fellowship of Northeast Ohio ruošia 17-ąją metinę „Answer the Call“ konferenciją. Kalbėtojai: Tim Staples, žymus kalbėtojas, kuris rašo straipsnius ir blogs, veda radijos programas ir kuria video Catholic Answers grupei; kun. Michael Denk iš St. Gabriel parapijos Concord, kuris gyvai skelbia Evangeliją ir stato tiltus su jaunuomene naudodamas socialinę žiniasklaidą; Clevelandietis Elvis Grbac, NFL super bowl laimėtojas, gyvai reiškiantis savo parapijoje, vedantis rekolekcijas ir siekiantis magistro laipsnio teologijoje. Dėl platesnės informacijos žiūrėkite: www.cmfneo.com

40 DIENŲ UŽ GYVYBĘ

Nuo kovo 1d. iki balandžio 9d. visi kviečiami jungtis su kitais krikščioniais ir dalyvauti 40 Dienų už Gyvybę judėjime 40 pasninkavimo ir maldos dienų, prašant sustabdyti abortus. Judėjimas taip pat kviečia viešai liudyti maldoje priešais abortų centrus. Dėl informacijos ar savanoriauti, kreipkitės į John Noall 216-245-9744 arba rašykite: clevelandpraysforlife@gmail.com

  

    Praėjusį trečiadienį pradėjome kasmetinę Gavėnios kelionę. Gavėnia yra atgailos metas, Bažnyčios specialiai atidėtas laikotarpis menantis 40 dienų, kai Viešpats pasninkavo dykumoje, ir suteikiantis progą tikintiesiems apsivalyti nuo nuodėmės. Gavėnios metas turi susitvardymo ir pasninko dienų, ir dienų kuomet esame kviečiami atlikti asmeniškus atgailos veiksmus. Jų visų tikslas yra padėti mums atsispirti nuo visokių gundymo formų.

     Gavėnios metu pravartu sau pastatyti rimtus klausimus apie mūsų pačių dvasinį gyvenimą: Kuria linkme eina mūsų gyvenimas? Ar iš tikrųjų tikime amžinuoju gyvenimu, ir ar nuoširdžiai jo siekiame? Ar nuoširdžiai stengiamės augti dvasiniai per maldą, skaitydami Dievo Žodį ir jį apmąstydami, ir priimdami sakramentus?

     Gavėnia yra dvasinio atsinaujinimo metas. Kiekvienam mūsų reikalinga angažuotis labiau augti dvasiniai ir atversti širdis atgal į Viešpatį. Mūsų parapija siūlo įvairias progas augti dvasiniai Gavėnios metu. Kiekvienam mūsų dera asmeniškai apsispręsti pasinaudoti šiomis progomis ir labiau augti dvasiniai šiuo ypatingu metų laikotarpiu.
 

Jūsų Kristuje, kun. Juozas Bacevičius

 

PARAPIJŲ TELKINIO GAVĖNIOS MIŠIOS

Collinwood parapijų telkinio pirmosios Gavėnios Mišios bus šį pirmadienį, kovo 6d., 7:00v.v. St. Mary parapijoje. Po Mišių bus pabendravimas mokyklos salėje. Kviečiame visus jungtis maldoje ir bendrystėje su mūsų Collinwood parapijų kaimynais.

JUODŲJŲ IR INDĖNŲ MISIJOS

Ateinantį savaitgalį pravesime metinę rinkliavą Juodųjų ir Indėnų misijoms. Tai ilgiausia besitęsianti speciali rinkliava JAV-bėse. Prašome visų dosniai aukoti šiai rinkliavai ir paremti šia svarbią katalikų Bažnyčios tarnystę.

EUCHARISTIJOS GARBINIMAS

Trečiadienį, kovo 8d. bus šio mėnesio Eucharistijos garbinimas vakare nuo 6-9v.v. Jei galite pasižadėti budėti bažnyčioje specifiniu laiku tą vakarą, užsirašykite į budėjimo sarašą bažnyčios pagrindinio įėjimo prieangyje.

KRYŽIAUS KELIAI

Kiekvieną Gavėnios penktadienį 7:00v.v. melsimės Kryžiaus kelius. Šią savaitę Altoriaus Draugijos narės praves maldas. Kviečiame visus dalyvauti šiose tradicinėse Gavėnios pamaldose.

IŠPAŽINTYS

Trečiadienį, kovo 15d. nuo 5:00 iki 8:00v.v. visose vyskupijos bažnyčiose bus klausomos išpažintys. Kviečiame visus pasinaudoti šia vienkartine proga priimti Sutaikymo sakramentą. Ypatingai laukiame tų, kurie nėra buvę bažnyčioje kurį laiką, kad galėtume jiems suteikti progą sugrįžti į Bažnyčios sakramentinį gyvenimą.

10:00 KAVUTĖS RUOŠĖJAI

ŠĮ SEKMADIENĮ – kovo 5 d.

KITĄ SEKMADIENĮ - kovo 12 d.

kovo 5 d. Elena Janušauskienė, Dalia Armonienė

Skaitytoja/s

Živilė Vaitkienė Rimas Aukštuolis
12 d.

tik kava

Komunijos
dalintojai

Remigijus Belzinskas,
Albertas Sušinskas
*
Kristina Sušinskienė,
Živilė Vaitkienė

Maria Hoffman, Živilė*
Kęstutis Civinskas,
Amanda Muliolienė

19 d. Taraškų šeima
26 d. Kaziuko Mugė

Patarnautojai

Anika Muliolytė, Emilė Dicevičiūtė Justas ir Domas Šilgaliai