Švento Kazimiero Parapija  

Ankstesni biuleteniai sau.07 sau.14 sau.21 sau.28 English vas.04 vas.11        
2014 m.                      
2015 m.                      
2016 m.                      
2017 m.                      

Vasario 17 - 18 d. 2018 m.

PARAPIJŲ TELKINIO MIŠIOS / KVIEČIAME Į TALKĄ

Šį pirmadienį, vasario 19d. priimsime svečius iš visų Collinwood parapijų telkinio parapijų Gavėnios Mišioms. Užsibaigus Mišioms visi bus kviečiami pabendrauti svetainėje. KVIEČIAME ATEITI Į TALKĄ: iškepti pyragą, padėti paruošti ir sutvarkyti svetainę svečiams. Užsirašykite į savanorystės sąrašą bažnyčios prieangyje arba praneškite Ingridai Civinskienei: 440-838-0652 arba icivinsk@yahoo.com

JUODŲJŲ IR INDĖNŲ MISIJOS

Šį savaitgalį pravedame metinę rinkliavą Juodųjų ir Indėnų misijoms. Tai ilgiausia besitęsianti speciali rinkliava JAV-bėse. Prašome visų dosniai aukoti šiai rinkliavai ir paremti šia svarbią katalikų Bažnyčios tarnystę.

KRYŽIAUS KELIAI

Kiekvieną Gavėnios penktadienį 7:00v.v. einame Kryžiaus Kelius. Šią savaitę maldas praves Altoriaus Draugijos narės. Kviečiame visus dalyvauti šiose tradicinėse Gavėnios maldose.

IŠPAŽINTYS

Trečiadienį, vasario 28d. nuo 5:00 iki 8:00v.v. visose vyskupijos bažnyčiose bus klausomos išpažintys. Kviečiame visus
pasinaudoti šia vienkartine
proga priimti Sutaikymo sakramentą. Ypatingai laukiame tų, kurie nėra buvę bažnyčioje kurį laiką, kad galėtume jiems suteikti progą sugrįžti į Bažnyčios sakramentinį gyvenimą.

ŠV. KAZIMIERO ŠVENTĖS PUSRYČIAI

Sekmadienį, kovo 4d. švęsime mūsų parapijos globėjo, Šv. Kazimiero, šventę. Tą sekmadienį, po visų Mišių (nuo 8:30v.r. iki 1:30v.p.p.) kviečiame visus į šventinius Šv. Kazimiero pusryčius. Gardžiuositės namie gaminta strata (kiaušinienės apkepu), keptų bulvių paplotėliais ir pusryčių dešrelėmis. Suaugusiems - $7, vaikams 14m. ir jaunesniems - $4. Pirkdami bilietą iš anksto, sutaupysite $1. Bilietus galite įsigyti po Mišių svetainėje ir savaitės bėgyje parapijos raštinėje. Kviečiame visus švęsti Kazimierines ir dalyvauti šventiniuose pusryčiuose.

DĖKOJAME GERADARIAMS

Šį savaitgalį švenčiame Lietuvos Nepriklausomybės Atstatymo 100-mečio šventę. Nuoširdžiai dėkojame Dr. Linui Vaitkui už jo dovaną parapijai – trispalves sagas įamžinti šią išskirtiną šventę. Taip pat dėkojame Sendraugiams Ateitininkams už jų labai dosnią auką papuošti bažnyčią gėlėmis šiai šventei.  

NEPRIKLAUSOMYBĖS 100-mečio KONCERTAS

Šeštadienį vasario 24d., 7:00v.v. Šv. Kazimiero parapijos salėje vyks Lietuvos Nepriklausomybės 100-mečio šventės tęsinys. Šventinę programą atliks svečiai iš Lietuvos: Liudas Mikalauskas, Nida Grigalavičiūtė ir Vytautas Lukošius. Skambės Lietuvos ir išeivijos muzikų ir poetų kūriniai. Bilietai suaugusiems $20, vaikams ir studentams nemokamai. Juos galite įsigyti parapijos svetainėje sekmadieniais po Mišių. arba skambinant Zitai 216-355-0829 arba Virginijai 261-526-5609

 

     Kai kalbu su žmonėmis apie mano prieš kelerius metus įvykusią kelionę į Lietuvą, ir lyginu savo įspūdžius su jų pergy-venimais lankantis Lietuvoje, kai ji dar buvo pavergta Sovietų Sąjungos, akivaizdu jog pasikeitimai krašte yra stulbinantys. Praėjus truputėli daugiau negu 27-eriems laisvės metų, Lietuva yra nuostabiai persitvarkius, pagerindama ne vien tik krašto infrastruktūrą, bet taip pat ir švietimo, žemės ūkio, prekybos bei turizmo sritis. Anksčiau buvęs niūrus ir prislėgtas kraštas šiandien klesti ir yra gyvastinga pasaulio tautų bendruomenės dalis.

     Kaip šie pasikeitimai įvyko? Atsakymas glūdi dvejuose žodžiuose: laisvė ir ryžtas. 1990 metais laikas buvo prinokęs pavergtiems žmonėms paragauti laisvės, ir jie buvo pasiruošę rizikuoti viską - net savo gyvybes - pasipriešinti vadinamai Blogio Imperijai ir paskelbti savo nepriklausomybę.

    Panašiai galime kalbėti ir apie Lietuvos Nepriklausomybės paskelbimą 1918 metais. Prislėgti Rusijos priespaudos, žmonės troško laisvės ir rizikavo viską - net savo gyvybes - ir ryžosi paskelbti nepriklausomybę ir sukurti nepriklausomą kraštą. Drąsiai paskelbęs nepriklausomybę, šis mažas vergovės kraštas tapo laisva ir klestinti dalis pasaulio tautų bendruomenės.

     Šį savaitgalį jungiamės kartu su mūsų jaunimu švęsti Lietuvos nepriklausomybę – ne vien tik nepriklausomybės atgavimą 1990 metais, bet ir tą neeilinę Nepriklausomybės paskelbimo 1918 metais šimtmečio šventę. Ar esi lietuvis ar ne, tai nuostabi proga švęsti Lietuvos laisvę ir ja džiaugtis, ir prisiminti kokia didi dovana yra laisvė. Šiandienos konfliktai ir karai kituose pasaulio kraštuose mums primena, kad laisvės dovanai nuolat gręsia pavojai. Taigi, pasinaudokime šia proga prisiminti kaip svarbu mums visiems dirbti kartu ir rūpintis, kad kiekvienas žmogus pasaulyje turėtų laisvę – laisvę spręsti savo ateitį ir gyvenimą, ir būti pilnaverčiu pasaulinės bendruomenės nariu.
 

                            Dievas jus visus telaimina! kun. Juozas Bacevičius

PRISIMINKITE MALDOJE

Prisiminkite maldoje a.a. Evelyn Newyear ir Kazimierą Palubinską,, kurie mirė praėjusią savaitę ir buvo palaidoti iš mūsų parapijos. Lai jie amžinai ilsisi Dievo karalystės ramybėje.

SVEIKINAME

Šį savaitgalį sveikiname pas mus atvykusį svečią kun. Paulių Mališką, dviejų lietuviškų parapijų Montrealyje, kleboną. Jis atvyko kartu su Montrealio choru dalyvauti Lietuvos Nepriklau-somybės 100-mečio šventėje. Jų choras, kartu su šokėjais ir choristais iš Toronto ir Clevelando jungėsi kartu džiaugsmingai švęsti šią neeilinę šventę. Dėkojame jiems visiems už atliktą koncertą šeštadienį, ir linkime malonios viešnagės Clevelande bei saugios kelionės atgal į namus.

 KAVUTĖS RUOŠĖJAI

ŠĮ SEKMADIENĮ - 2018 m. VASARIO 18 d.

KITĄ SEKMADIENĮ - 2018 m. VASARIO 25 d.

18 d. Lituanistinės mokyklos

Skaitytoja/s

Eglė Laniauskienė Živilė Vaitkienė
25 d. Parapijos draugai

Komunijos
dalintojai

Lana Margevičienė, Frank Lucas*

Gražina Kampe, Živilė

kovo 4d. Kazimiero šventės  parapijos pusryčiai 
 

Patarnautojai

Amanda Newberry, Daina Kampe Lukas Milevičius, Daina Dicevičiūtė