Švento Kazimiero Parapija  

Ankstesni biuleteniai sau.06 sau.13 sau.20 sau.27 English            
2014 m. 2018 m.                      
2015 m.                        
2016 m.                        
2017 m.                        

Vasario 2 - 3  d. 2019 m.

PAMĄSTYMAS ŠEIMOMS

Šiandienos Evangelijoje, pradėdamas savo tarnystę, Jėzus susiduria su piktų kaimynų išpuoliais. Būna atvejų, kai šeimose vieni jos nariai priešinasi kitiems, kurie rekasi naują gyvenimo kelią pagal Dievo planą. Šeimos, kurios yra lanksčios ir atviros padeda tiems, kurie siekia sekti Dievo šaukimą.

GRIPO LIGOS LAIKOTARPIO PERSPĖJIMAI

Šiomis dienomis artėjame link sunkiausio metinio gripo ligos (influenza ar flu) meto, kai daugelis serga šia virusine liga. Gripo virusas daug ką susirgdina, bet mūsų vyresniesiems ši liga gali būti tikrai pavojinga. Žiemos metu, jei negaluojate, prašome negerti Brangiausiojo Kraujo iš taurės Komunijos metu. Taurės atidžiai valomos po kiekvienų Mišių, ir Komunijos dalintojams nurodyta naudoti rankų švaros ir valymo skystį prieš ir po Komunijos dalinimo. Šiuo žiemos metu raginame visus elgtis atsakingai išlaikyti savo ir kitų sveikatą.

ROOTED IN FAITH

Šiuo metu praėjusiais metais mūsų parapija užbaigė Rooted in Faith vajų. Penkerių metų bėgyje mūsų parapija iš viso gavo $59,894.00, kas sudaro 30% aukų sumos, kuri buvo suaukota mūsų parapijiečių. Praėjusiais metais dar $4,500.00 pasižadėtų aukų buvo surinkta, ir praėjusi savaitę gavome $1,350.00 – mūsų 30% dalį. Tad lig šiol esame gavę, $61,244.00. Šie pinigai buvo panaudoti mūsų pastatų remontams ir pagerinimams. Dėkojame visiems, kurie aukojo šiam vajui už jų dosnumą.

 

HOLY NAME SOCIETY

Praėjusio trečiadienio Šventojo Vardo Draugijos susirinkimas buvo atšauktas dėl šalto oro. Jis vyks šią savaitę, trečiadienį, vasario 6d., 7:00v.v. Vilties Namuose. Prašome visus narius atvykti į susirinkimą. Kas mėnesį vykstanti 50/50 loterija vyks tą dieną. Visi besidomintys Šventojo Vardo Draugijos veikla kviečiami dalyvauti.

 LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠVENTĖ

Užbaigsime Lietuvos Nepriklausomybės 100-mečio metus vasario 15-16-17 savaitgalį.
     Penktadienį, vasario 15d. 7:00v.v. Lietuvių Namų viršutinėje salėje bus Žilvino Žvagulio ir Irenos Starošaitės koncertas; po jų vaišės ir muzika šokiams. Bilietų kaina $25,
jaunesniems negu 18m. nemokamai.
      Dėl bilietų kreipkitės į Zitą Masčinskienę (216-355-0829), Virginiją Motiejunienę (216-289-0608), arba  raštu: lb.cleveland@yahoo.com   
     Šeštadienį, vasario 16d., 2:00v.p.p., Visų Sielų kapinių Crucifixion Mauzoliejuje prisiminsime pirmąjį Lietuvos prezidentą, Antaną Smetoną. Visi kviečiami dalyvauti. 
   Sekmadienį, vasario 17d., 10:00v.r. Mišių aukoje prisiminsime Lietuvos Nepriklausomybės šventę. Šv.Kazimiero lituanistinės mokyklos mokiniai dalyvaus šventės liturgijoje. Kviečiame visus dalyvauti Mišių aukoje.

      Catholic Charities metinis vajus prasidės mūsų parapijoje ateinantį savaitgalį. Pasidomėkite biuletenyje įdėtu lapu, kuriame pažymėtas mūsų parapijai užduotas tikslas ($15,710.00) ir aprašoma Catholic Charities vajaus svarba mūsų visuomenei. Šių metų vajaus šūkis yra Give in Joy. Walk in Faith. Jūsų duotos aukos pakeis žmonių gyvenimus į gera, ir suteiks paramos, orumo ir draugystę jos reikalingiems.

     Kaip ir praeityje, pasižadėjimas duoti auką vyks bažnyčioje ateinantį savaitgalį, vasario 9-10. Visi, kurie nėra gavę laiško iš vyskupo Perez paštu, ar dar nėra turėję progos į jį atsiliepti, bus prašomi pasižadėti duoti auką ir paremti Catholic Charities tarnystes ir darbus. Jei gavote laišką paštu, atsiliepkite į jį dosnia ranka ir taip pat išpildykite vokelį bažnyčioje, pažymėdami langelį, kad jau atsiliepėte paštu.

     Galiausia, kviečiu pasižiūrėti į žmonių, kuriems vajus padėjo, pasakojimus bei gauti daugiau informacijos tinklapyje: www.catholiccommunity.org /2019appeal

    

Dievas jus visus telaimina!  
kun. Juozas Bacevičius

PRISIMINKITE MALDOJE

Prisiminkite maldoje a.a.  Frank Bambic Jr., kuris mirė praėjusią savaitę ir buvo palaidotas iš mūsų parapijos. Lai jis amžinai ilsisi Dievo karalystės ramybėje.

ANTROJI RINKLIAVA

Kadangi orai buvo prasti praėjusius pora sekmadienių, šį savaitgalį toliau priimsime jūsų aukas ir Katalikų Universitetui ir Lotynų Amerikos/El Salvador misijoms. Jei dar nesate įteikę aukos, būkite dosnus, įteikite auką.

GERKLIŲ PALAIMINIMAS

Šį savaitgalį yra Šv. Blažiejaus šventė, kuomet pagal paprotį palaiminame gerkles. Pagerbdami Šv. Blažiejų laiminsime gerkles po kiekvienų Mišių ateinantį savaitgalį.

GAVĖNIOS REKOLEKCIJOS JAUNIEMS
SUAUGUSIEMS NUO 20 IKI 40 METŲ

Ar norite pagilinti ryšį su Kristumi? Ar norite praleisti laiko tylioje maldoje ir aptarti dvasines temas jaunų suaugusiųjų tarpe? Choosing Christ rekolekcijos gali būti kaip tik jums. Šis jaunų suaugusiųjų suėjimas vyks Bethany Retreat Center, Chardon, Ohio, nuo penktadienio, kovo 8d. 7:00v.v. iki sekmadienio, kovo 10d. 2:00v.p.p. Kaina – tik $55. Dėl informacijos ar užsiregistruoti žiūrėkite: www.charis.org/choosingchrist_2019_cleveland  Jei turite klausimų kreipkitėsį ses. Kate Hine, SND: khine@ndec.org .

 KAVUTĖS RUOŠĖJAI

ŠĮ SEKMADIENĮ - vasario 3 d.

KITĄ SEKMADIENĮ - vasario 10 d.

vas. 3 Židinys

Skaitytoja/s

Steponas Juodvalkis Saulė Narbutaitienė
10 d.

Ateities Klubas

Komunijos
dalintojai

Lana Margevičienė, Živilė*
Kristina ir Albertas Sušinskai

Maria Hoffman, Živilė*
Remigijus Belzinskas,
Kęstutis Civinskas

17 d. Gudėnų šeima ir draugai
24 d. Tik kava

Patarnautojai

Sofija Slechticovas, Daina Kampe