Švento Kazimiero Parapija
 

Ankstesni
numeriai
sausis vasaris kovas balandis

gegužė

English

birželis

liepa

rugpiūtis          

Parsisiųsti .pdf

sausis vasaris kovas balandis

gegužė

birželis

liepa

rugpiūtis

rugsėjis

         

MALDOS IR VIEŠPATIES GARBINIMO
TARNYSTĖS ŽINIARAŠTIS

Šv. Kazimiero parapija

2018 m. spalis
 

Visagalis Dieve, meldžiam Tave,
kad Šv. Kazimiero užtarimu,
Tau tarnautume šventai ir teisingai.

 

PRAŠOME JŪSŲ MALDŲ UŽ SEKANČIAS INTENCIJAS:

 • Kad pašvęstieji ir pašvęstosios atgaivintų savo misijonierišką uolumą ir būtų tarp vargšų, emigrantų bei tų, kurie neturi balso.                                                              (popiežiškoji spalio mėnesio intencija)
   

 • Kad savo kasdieninėje tarnystėje Viešpačiui, Bažnyčios vadovai darytų pažangą rūpintis kiekvienu žmogumi ir išsaugoti jo orumą.                                                                     (vyskupas Perez)
   

 • Kad dirbantys valdžioje sektų Dievo gerumo pavyzdžiu užtikrinti teisingumą ir teises visiems prislėgtiesiems.
   

 • Kad Pagarbos Gyvybei mėnesio metu melstumėmės, kad kiekvieno žmogaus gyvybė, nuo jos prasidėjimo akimirkos iki natūralios mirties, būtų apsaugota.
   

 • Kad apmąstydama Mergelės Marijos gyvenimą rožančiaus maldos paslaptyse, mūsų parapija atsinaujintų tikėjime, viltyje ir džiaugsme.
   

 • Kad Dievas laimintų kun. Bacevičių ir Pastoracinę ir Finansų Tarybas, jiems siekiant užtikrinti Šv. Kazimiero parapijos ateitį.
   

 • Kad visi parapijiečiai suprastų jų atsakomybę užtikrinti Šv. Kazimiero parapijos ateitį teikiant finansinę paramą, remiant lėšų telkimą, įsijungiant į parapijos veiklą, dalinantis įdėjomis ir, visų svarbiausia, meldžiantis.
   

 • Kad šeimos gyventų Dievui ir augtų Dievo meilėje.
   

 • Kad pagundų, rūpesčių ir bejėgiškumo momentuose atsiduotumėme į Dievo rankas.
   

 • Kad visi, kurie meldžiasi, būtų užtikrinti maldos galia.

 

KAS  NAUJO      ŠV. KAZIMIERO  PARAPIJOJE?

 •      spalio    5d.   – Pirmojo mėnesio penktadienio Eucharistijos garbinimas ryte  8:00 - 9:00v.r. bažnyčioje

 •      spalio  10d.   – Eucharistijos garbinimas vakare 6:00-7:00v.v. bažnyčioje

 •      spalio  27d.   – Metinis Clambake ir Rudens Loterijos vakaras (didžiojoje salėje)

 
SPALIO
ŠVENTIEJI

Popiežius
Paulius VI

 

Popiežius

(1897-1978)

Oscar Romero

 

Arkivyskupas

(1917–1980)

“Alkstančios pasaulio tautos šaukiasi į žmones, kurie palaiminti gyvena visko pertekę, ir Bažnyčia, dėl to giliai susikrimtus, prašo kiekvieno žmogaus išgirsti jo brolio maldavimą ir į jį atsiliepti su meile.”                                    (Paul VI)

 

“Nėra Dievo valia, kad kai kurie žmonės turėtų viską, o kiti nieko neturėtų.”
                                                                            (Oscar Romero)

 

     Popiežius Pranciškus yra pranešęs, kad popiežius Paulius VI-asis ir arkivyskupas Oscar Romero bus pakelti į visuotinės Bažnyčios šventuosius. Ceremonija vyks Vatikane spalio 14d. vyskupų sinodo apie jaunimą metu. Jie bus paskelbti šventaisiais kartu su kitais keturiais palaimintaisiais: dviem italais vyskupijų kunigais (Francesco Spinelli ir Vincenzo Romano) bei vienuolėmis - vokiete Maria Caterina Kasper ir ispane Nazaria Ignazia di Santa Teresa di Gesu, abi įsteigusias institutus moterims vienuolėms.

     Paulius VI-asis ir Oscar Romero artimai draugavo gyvenime ir abu vyrai yra popiežiaus Pranciškaus gerbiami. Dera, kad jie bus pakelti į šventuosius vyskupų sinodo apie jaunimą metu. Paulius VI-asis užbaigė Antrojo Vatikano Tarybos susirinkimą ir vėliau, prašomas vyskupų, įsteigė Vyskupų Sinodą. Arkivyskupo Romero tarnystė buvo paveikta Pauliaus VI-ojo, Antrojo Vatikano Susirinkimo, bei CELAM Asamblėjos (Pietų Amerikos vyskupų konferencijos) Medellin, Kolumbijoje išvadų, kurios jį privedė smerkti smurtą, kankinimą ir skurdą jo tėvynėje (El Salvador). Jis yra įkvepiantis pavyzdys vyskupams ir jaunimui kaip vesti gyvenimą pagal Antrojo Vatikano susirinkimą, drąsiai pasišventus teisybei, taikai ir vargšų globai, net iki kankinio mirties.

Šaltiniai:  (www.americamagazine.org/faith/2018/05/19)
               “Pope Francis will canonize Oscar Romero and Paul VI in Rome in October,” by Gerard O’Connell, May 19, 2018

 

IŠ KATALIKŲ BAŽNYČIOS KATEKIZMO

Teisingumas ir tarptautinis solidarumas

 

#2438   Dėl įvairių religinių, politinių, ekonominių ir finansinių priežasčių socialinis klausimas šiandien „iškilo pasauliniu mastu.“ Valstybėms, kurios politiškai jau yra priklausomos vienos nuo kitų, būtinas solidarumas. Jis dar reikalingesnis, kai tenka užkirsti kelią „iškrypusiems mechanizmams,“ tampantiems kliūtimi silpniau išsivysčiusių šalių pažangai. Vieton piktnaudžiaujančių ar net lupikaujančių finansinių sistemų, nelygiaverčių prekybinių santykių tarp tautų, ginklavimosi varžybų reikia pastatyti bendras pastangas, idant būtų sutelkta išteklių siekti moralinės, kultūrinės ir ekonominės pažangos, „nurodant naujus prioritetus ir keičiant vertybių skalę.“


Šaltinis: katekizmas.lcn.lt

  MĄSTYMAS

Misijų sekmadienio
malonės

popiežius Paulius VI-asis

     Tinkama visų pirma pabrėžti sekantį dalyką apie Bažnyčią: pirmasis evangelizacijos būdas yra autentiškai liudyti krikščioniškąjį gyvenimą, atiduotą Dievui nesunaikinančiamoje bendrystėje ir, tuo pačiu, duotą artimui su nesibaigiančiu uolumu. Kaip neseniai sakėme grupei pasauliečių: „Modernus žmogus mieliau klausosi liudininkų negu mokytojų ir, jei jis klausosi mokytojų, tai yra todėl nes jie yra liudininkai.“ Šventasis Petras tai puikiai išreiškė kuomet jis sakė, kad pagarbaus ir tyro gyvenimo pavyzdys , net neištarus nei vieno žodžio, nugalės ir įtikins tuos, kurie atsisako klausyti Žodžio. Todėl visų pirma savo elgesiu ir, toliau, savo gyvenimu Bažnyčia evangelizuos pasaulį. Kitais žodžiais tariant, ji tai darys gyvai liudydama Viešpatį Jėzų – liudydama skurdą ir atsiskyrimą, laisvę nepaisant pasaulio galiūnų, trumpai tariant, liudydama šventumą.

     Koks yra Bažnyčios stovis….? Ar ji tvirtai stovi pasaulyje, tačiau visvien yra pakankamai laisva ir nepriklausoma, kad gali šauktis pasaulio dėmesio? Ar ji liudija bendrystę su žmonėmis ir tuo pačiu dieviškajam Absoliutui? Ar ji vis labiau aistringa mąstyme ir garbinime ir uoli misijonieriškuose, artimo meilės ir išlaisvinimo darbuose? Ar ji vis labiau pasišvenčia siekti visuotino visų krikščionių suvienijimo, tokio susivienijimo kurio dėka paprastas liudijimas “idant pasaulis įtikėtų” tampa labiau veiksmingas? Nuo mūsų visų priklauso galimi atsakymai į šiuos klausimus.

Šaltinis:  MAGNIFICAT, Vol. 16, No. 8, Oct. 2014, pp. 283-284. 

Oscar Romero atsiliepimas į klausimą:
Ką reiškia “pasirinkimas kas liečia vargšus”?

 

     “Siūlau jums sekantį pavyzdį. Pastatas dega, o jūs stovite ir stebite gaisrą, klausdami savęs ar visi jame esantys išsisaugojo. Ir štai kažkas jums praneša, kad jūsų motina ir sesuo yra tame pastate. Jūsų atsinešimas į šią nelaimę iškart esminiai pasikeičia. Paklaikę iš sielvarto, kad motina ir sesuo dega, jūs darytumėte bet ką, kad tik jas išgelbėti nuo sudegimo, net iki savęs sudeginimo į anglis. Štai ką reiškia būti pilnai atsidavusiems. Jei žiūrime į skurdą iš lauko, lyg žiūrėtume į gaisrą, tai nėra apsisprendimas dėl vargšų, nežiūrint kiek jais rūpinamės. Turime eiti į vidų, lygtai mūsų pačių motina ir sesuo degtų. Iš tikrųjų, tai Kristus, kuris ten yra, išalkęs ir kenčiantis.”

Šaltinis: (www.catholicsocialteaching.org.uk/themes/community)
               Julian Filochowski, Romero Trust pirmininkas
               Pritaikyta iš ankstesnių autoriaus straipsnių Catholic Herald
               ir St. Martin in the Fields( anglikonų bažnyčios London, Anglijoje)