Švento Kazimiero Parapija  

Ankstesni
biuleteniai
geg. 10-11 geg. 17-18

geg. 24-25

ge.31-bi.1 English bir.07-08 bir.14-15 bir.21-22 bir.28-29 lie.05-06  

Liepos 12-13 d. 2014 m.

 
 Sunku tikėti, kad pusė vasaros jau prabėgo. Lig šiol įtemptai dirbame planuodami ir koordinuodami visus mokyklos pastatui reikalingus remon-tus, kad būtų išduotas užėmimo (occupancy) dokumentas. Lakeshore In-tergenerational mokykla atvers duris antrąją rugpiūčio savaitę.

     Vykstant šiems darbams, parapija taip pat žengia į naujus veiklos metus: Šventojo Vardo Draugija ruošia metinę gegužinę parapijai trečiadienį, liepos 30d. nuo 5:00 iki 7:00v.v. vienuolyno sodelyje; dalyvavimas nemokamas. Sekantys blynų pusryčiai bus sekmadienį, rugpiūčio 17d. po visų Mišių. Pusryčių bilietus pradėsime platinti ateinančią savaitę. Vyskupas Lennon suteiks Sutvirtinimo sakramentą parapijos jaunuoliams ketvirtadienį, rugsėjo 17d., 7:00v.v. Pastoracinė Taryba nustatė datą mūsų metiniam Clambake ir rudens loterijos vakarui. Jis vyks šeštadienį, spalio 25d. didžiojoje salėje. Tą dieną taip sukanka 5 metai nuo Šv. Kazimiero parapijos įsteigimo. Pastoracinė Taryba ir liturgijos komitetas, kartu su manimi, planuos kaip tinkamai atšvęsti šį jubiliejų. Jei kuris iš jūsų turite minčių ar įdėjų dėl šios šventės, ateikite pasitarti; laukiu išgirsti jūsų mintis.

     Naujam nuomininkui esant mūsų patalpose svarbu užtikrinti, kad nebūtų jokių susikryžiavimų dėl parapijoje vykstančios veiklos ir jos laiko. Prašome visas organizacijas, naudojančias mokyklos pastato patalpas jų veiklai, pranešti parapijos raštinei apie jų veiklos pramatytas datas. Nuomos sutartyje nurodyta, kad išvengti veiklos susikryžiavimo, mokykla ir mūsų organizacijos viena kitai praneš savo veiklos kalendorius kas mėnesį. Rugpiūčio gale sušauksime visus organizacijų vadovus posėdžiui aptarti jų veiklos datas ateinantiems metams. Pranešime visiems organizacijų vadovams kai tik šio posėdžio data bus nustatyta.

     Visiems kartu bendradarbiaujant užtikrinsime, kad mūsų ateinantys veiklos metai bus pripildyti tikėjimo ir kultūrinių renginių.

                                       Jūsų Kristuje, kun. Juozas Bacevičius

KATALIKŲ ŠEIMŲ FESTivalis

Ar norite smagiai praleisti dieną su šeima šią vasarą? Atvykite į FESTivalį, sekmadienį, rugpiūčio 3d. seminarijos sode Wickliffe. Tą dieną seminarios 56 akrų plotas tasa 14-tuoju metinių Katalikų šeimų FESTivalio namais. Tą dieną švesime mūsų tikėjimą ir džiau-gsimės šeima. Renginys smagus ir  įėjimas nemokamas. Junkitės su tūkstančiais kitų ir atvykite su šeima išgirsti JAV-bėse žinomų dainininkų ir dalyvauti įdomiuose, tikėjimą skatinančiuose, užsiėmimuose. Diena baigsis 8:00v.v. šv. Mišiomis lauke; po jų seks fejerverkų programa. Dėl informacijos žiūrėkite tinklapyje: www.theFest.us.

SANTUOKOS IR ŠEIMOS TARNYSTĖS SKYRIUS

Vyskupijos Santuokos ir Šeimos tarnystės skyrius (Department for Marriage and Family Ministry) siūlo įvairias programas: kaip ruoštis vedyboms, kaip  išlaikyti stiprią santuoką, kaip ją gelbėti ištikus vargams, kaip užgydyti sielos žaizdas įvykus skyryboms. Dėl platesnės infor-macijos žiūrėkite www.ForYourMarriage.org arba kreipkitės į kun. Bacevičių.

PRISIMINKITE MALDOJE

Prisiminkite maldoje a.a. Millie Miller, kuri buvo palaidota iš mūsų parapijos. Lai ji amžinai ilsisi Dievo karalystės ramybėje.

BAŽNYČIOS VARPAI

Iki šiandienos esame surinkę $17,735.00 bažnyčios varpams. Pereitą savaitę pasirašėme sutartį sutaisyti bažnyčios varpą ir įmontuoti naują mechaninių varpų įrangą. Pakilus kainoms, pilnutinė projekto kaina bus $21,057.00. Dar trūksta $3,322.00 užbaigti darbą. Kreipiamės į jus šį paskutinį kartą aukoti šiam projektui. Visų, davusių auką šiam fondui, pavardės bus įrašytos bažnyčios varpo ir mechaninių varpų atnaujinimo memorialinėje plokštėje. Aukas galite įmesti į aukų krepšelį arba siųsti paštu į kleboniją. Didysis varpas ir mechaniniai varpai turėtų būti sutvarkyti iki rugsėjo galo.

 AUTOMOBILIŲ STATYMAS AIKŠTĖSE

Ateinančiose savaitėse matysite statybos sunkvežimius ir reikmenis mūsų automobilų statymo, ypač Neff gatvės, aikštėse. Automobilius statyti bus sudėtingiau. Primename: statykite automobilius tiktai jų statymui pažymėtose vietose  - nestatykite automobilių ant šaligatvių ir neužblokuokite tunelio angos į Marcella gatvę; palikite neįgaliųjų vietas neįgaliems. Marcella gatvės aikštėje nestatykite automobilių priešais vienuolyną - tos vietos yra rezervuotos seselėms ir jų svečiams. Neužstatykite garažo angų ir palikite pravažiavimo takus laisvus, kad visi automobiliai galėtų laisvai įvažiuoti ir išvažiuoti iš aikštės.

VIENOS DIENOS REKOLEKCIJOS

First Catholic Slovak Ladies Association, Anna Hurban Clevelando skyrius kviečia visus į jų metines, vienos dienos rekolekcijas penktadienį, liepos 25d., Our Lady of Lourdes šventovėje (21281 Chardon Road, Euclid). Vyskupas Roger Gries, OSB atnašaus Mišias 11:00v.r. ir kun. Gerard Gonda, OSB praves rožančiaus maldas ir Švč. Sakramento garbinimo pamaldas 2:00v.p.p. Priešpiečių vietos ribotos todėl svarbu užsakyti vietą iš anksto, ne vėliau liepos 19d. Priešpiečių kaina $15. Kreipkitės į Johanna Oros (440-845-0282) arba Catherine Ruzinok (440-406-9310).

DUOKIME VARDĄ MARCELLA GATVĖS NAMUI

Organizacijoms pradėjus kraustytis iš mokyklos pastato į jų naujuosius namus 18301 Marcella gatvėje, norime duoti šiems namams vardą. Tuo tikslu skelbiame konkursą. Namo vardas turėtų atspindėti mūsų parapijos paskirtį ir, taip pat, namuose vykstančią veiklą ir jo paskirtį. Vardas turėtų būti lengvai pritaikomas ir lietuvių ir anglų kalboms. (Vyskupijos nurodymai neleidžia duoti namui asmens pavardės.) Konkursas atviras visiems parapijiečiams. Siūlomą vardą įteikite kun. Bacevičiui paštu, e-paštu, arba įmeskite raštelį į aukų krepšelį. Raštelyje įrašykite savo vardą, pavardę ir adresą. Laimingo vardo autorius gaus $50 laimikį ir taip pat, jo nuožiūra, $100 auka bus įteikta vienai iš parapijos organizacijų. Parapijos Pastoracinė Taryba išrinks geriausiąjį vardą rugsėjo mėnesio posėdžio metu. Visi konkurso vardo siūlymai turi būti įteikti ne vėliau rugsėjo 1d.

10:00 KAVUTĖS RUOŠĖJAI

ŠĮ SEKMADIENĮ – liepos 13 d.

ATEINANTĮ SEKMADIENĮ –
liepos 20 d.

13 d. Nasvyčių šeimos

Skaitytoja/s

Vilija Klimienė

Živilė Vaitkienė

 

20d. Lietuvių Bendruomenė

Komunijos
dalintojai

Amanda Muliolienė
Aurelija Jucaitienė,
Stasė Kazlauskienė

Gražina Kampe
Rauda Gelažienė, Maria Hoffman

27 d. Palubinskų šeima ir draugai
rugp. 3 Korp! Giedra

Patarnautojai

Audrelė Bielinytė, Tauras Vucianis Katarina Kampe, Justas Šilgalis