Švento Kazimiero Parapija  

Ankstesni biuleteniai sau.03 sau.10 sau.17 sau.24 English sau.31 vas.07 vas.14      
2014 m.                      
2015 m.                      

Vasario 20 d. - 21 d. 2015 m.

PRISIMINKITE MALDOJE

Prisiminkite maldoje a.a. Domininką Gatautienę, kuri neseniai mirė ir buvo palaidota iš mūsų parapijos. Lai ji amžinai ilsisi Dievo karalystės ramybėje.

IŠPAŽINTYS

Trečiadienį, vasario 24d. nuo 5:00 iki 8:00v.v. visose vyskupijos bažnyčiose bus klausomos išpažintys. Kviečiame visus pasinaudoti šia vienkartine proga priimti Sutaikymo sakramentą. Ypatingai laukiame tų, kurie nėra buvę bažnyčioje kurį laiką, kad galėtume jiems suteikti progą sugrįžti į Bažnyčios sakramentinį gyvenimą.

RINKLIAVA RYTŲ EUROPOS BAŽNYČIOMS

Ateinantį savaitgalį priimsime jūsų aukas metinei rinkliavai paremti Rytų Europoje esančias bažnyčias. Lietuvos Bažnyčia gauna paramos iš šios rinkliavos ir Lietuvos vyskupai parašė mums laišką prašydami jūsų dosniai aukoti šiai rinkliavai.

TINKLAPIS KATALIKAMS SUTUOKTINIAMS

Pasidomėkite internete siūloma „Catholic Couple Checkup“ apklausa ir atnaujinkite tarpusavio ryšius. Atsakydami į teikiamus klausimus sužinosite daugiau apie savo charakterį, bendravimo bruožus, ir į ką reikėtų labiau kreipti dėmesio. Klausimų anketos skirtos tiek draugau-jančioms, tiek vedusioms poroms. Baigę apklausą gausite asmenišką įvertinimą ir pasiūlymų tolimesnėms dikusijoms. Žiūrėkite: www.ccdocle.org/mfm ir spūstelėkite „Couple Checkup“ ženklelį puslapio apačioje.

RETROUVAILLE

Retrouvaille yra trijų mėnesių ilgumo programa, padedanti sutuoktiniams, kurių vedybinis gyvenimas šlubuoja. Trijų dalių programa prasideda savaitgaliu, kurio metu porelės išmoksta kaip vėl suprasti ir atjausti vienas kitą; dalyviams sudaroma proga pažvelgti į save asmeniškai ir į save kaip sutuoktinių pora. Sekančių 12 savaičių bėgyje vyksta papildomi susitikimai, kurių metu poros toliau puoselėja tarpusavio ryšį. Programoje taip pat veikia paramos būreliai teikiantys pridėtinę pagelbą.
      2016m. savaitgalio programos vyks balandžio 8-10 ir rugsėjo 9-11 dienomis. Dėl platesnės informacijos žiūrėkite: www.helpourmarriage.com arba skambinkite Diane ir Algiui Miškiniams: 330-665-3506 arba siųskite jiems e-pašto laišką: Cleveland@retrouvaille.org

    

     Laikas nuo laiko pasitaiko proga išvysti trupinėlį pasaulio didybės – pamatyti saulėtekio grožį, patirti žmogaus kilnumą, išgirsti teisybę pasakytuose žodžiuose, išgyventi santaiką ir gerovę draugystėje. Kartais ji pasirodo netikėtai, kartais, nors ji ir yra, mes jos nepastebime. Vis vien, ji yra tikra.

     Taip atsitiko Petrui, Jokūbui ir Jonui. Jėzus dažnai pasitraukdavo melstis ir būti savo Tėvo akivaizdoje. Jėzui Atsimainius, Jo didybė galingai spinduliavo, ir jo mokiniai tai matė. Jie taip pat išvydo Mozę ir Eliją kalbančius su Jėzumi apie Jo besiartinančią mirtį ir perėjimą į pilnutinę garbę. Jėzus vėliau savo mokiniams kalbėjo apie garbę ir didybę, kuri jų laukia jiems užbaigus gyvenimo kelionę.

     Mums taip pat dera prisiminti koks likimas mūsų laukia, ir kad pagal Šv. Povilo žodžius, „mūsų tėvynė danguje. “(Fil 3,20) Jėzus mūsų Išganytojas mums yra davęs pažadą ir Jis ateis pakeisti mūsų žemiškąjį kūną labiau derintis prie Jo didingojo kūno.

     Iki tam laikui atėjus, išgirskite Tėvo žodžius: „Šitas mano išrinktasis Sūnus, jo klausykite!“ Mūsų galutinė garbė priklausoma nuo tų žodžių. Atvirai ir nuoširdžiai savęs klauskime – ar tikime, jog mums lemta pasiekti garbę?
                                             
                                            
Jūsų Kristuje, kun. Juozas Bacevičius

PARAPIJŲ TELKINIO GAVĖNIOS MIŠIOS

Collinwood parapijų telkinio pirmosios Gavėnios Mišios bus šį pirmadienį, vasario 22d., 7:00v.v. Holy Redeemer parapijoje. Po Mišių bus pabendravimas mokyklos salėje. Kviečiame visus jungtis maldoje ir bendrystėje su mūsų Collinwood parapijų kaimynais.

KRYŽIAUS KELIAI

Kiekvieną Gavėnios penktadienį 7:00v.v. melsimės Kryžiaus kelius. Šią savaitę Liturgijos talkininkai praves maldas. Kviečiame visus dalyvauti šiose tradicinėse Gavėnios pamaldose.

10:00 KAVUTĖS RUOŠĖJAI

ŠĮ SEKMADIENĮ – vasario 21 d.

ATEINANTĮ SEKMADIENĮ
vasario 28 d.

21 d. Riestainių kavutė

Skaitytoja/s

Eglė Laniauskienė Živilė Vaitkienė
28 d. Tik kava

Komunijos
dalintojai

Rauda Gelažienė, Živilė*
Maria Hoffman, Kęstutis Civinskas

Maria Hoffman, Marius Laniauskas*
Gražina Kampe, Živilė Vaitkienė

kovo 6 d Šv. Kazimiero šventės blynų pusryčiai
13 d.. Kaziuko Mugė

Patarnautojai

Kristoforas Čiurlionis, Amanda Newberry Daina ir Emilė Dicevičiūtės