Švento Kazimiero Parapija  

Ankstesni biuleteniai sau.01 sau.08 sau.15 sau.22 English sau.29 vas.05 vas.12 vas.19 vas.26 kovo05
2014 m.                      
2015 m.                      
2016 m.                      

Kovo 11 - 12 d. 2017 m.

KVIEČIAME ATEITI Į TALKĄ

Pirmadienį, kovo 27d., susilauksime daug svečių kai mūsų parapijoje vyks Collinwood parapijų telkinio Gavėnios Mišios. Užsibaigus Mišioms visi bus kviečiami į svetainę pabendravimui ir vaišėms. Kviečiame ateiti į talką: iškepti pyragą, paruošti svetainę svečiams ir ją sutvarkyti. Jei galite padėti, užsirašykite į sąrašą bažnyčios prieangyje arba praneškite Ingridai Civinskienei: icivinsk@yahoo.com arba tel 440-838-0652.

ŽINIOS IŠ VYSKUPIJOS

Vyskupas Daniel Thomas, rodydamas pastoracinį rūpinimasi vyskupijos tikinčiaisias, yra oficialiai atleidęs Clevelando vyskupijos tikinčiuosius nuo Gavėnios įsipareigojimo susilaikyti nuo mėsos Šv. Patriko šventės dieną, šįmet išpuolančią penktadienį, kovo 17d. Tie, kurie žada tą dieną valgyti mėsą, raginami atlikti kitokios rūšies atgailos veiksmą, ir atlikti vieną kūno ar sielos gailestingumo darbų. Tai darydamas, ištikimas katalikas pasiliks Gavėnios penktadienio atgailos dvasios būsenoj ir labiau jungsis su kenčiančiu Kristumi ir Jo Bažnyčia.

ALTORIAUS DRAUGIJOS GĖLIŲ PARDAVIMAS

Pavasaris beldžiasi į duris, laikas pagalvoti kaip apsodinsite darželį. Šiais metais Altoriaus Draugijos gėlių ir daržovių paradavimas prasidės ateinantį savaitgalį (kovo 18-19) ir baigsis Velykų sekmadienį (bal. 16d.). Užsakymo anketas ir apibudinimo lapus rasite ties bažnyčios įėjimais ateinantį savatgalį. Anketas sugrąžinkite į aukų krepšelį, atneškite į kleboniją, arba atsiųskite paštu. Apsodinkite savo darželį ir, tuo pačiu, paremkite parapiją. Ir mums ir jums išeis į naudą! Visas pelnas eina parapijai. 

PASTORACINĖS TARYBOS ŽINIOS

Pastoracinė Taryba praneša, jog kun. Bacevičius paskyrė Ted Egan dviejų metų kadencijai Pastoracinėje Taryboje. Su šiuo paskyrimu visos laisvos vietos taryboje užpildytos. Sekantis Pastoracinės Tarybos posėdis bus antradienį, balandžio 4d., 7:30v.v. klebonijos konferencijų kambaryje.

“GIRL SCOUT” SAUSAINIAI

Ateinantį savaitgalį mergaitės skautės pardavinės visiems gerai žinomus“Girl Scout” sausainius. Kviečiame paremti jų veiklą ir nusipirkti sausainių, kuriuos skautės pardavinėja nuo 1917 metų.

BERNIUKŲ CHORO “DAGILĖLIO” KONCERTAS

Plačiai pasaulyje žinomas berniukų choras “Dagilėlis” iš Šiaulių atliks koncertą penktadienį, kovo 17d., 7:00v.v. Cleveland Sate Universiteto Waetjen auditorijoje. Dėl informacijos ir bilietų kreipkitės į Amanda Muliolienę tel. (216-938-7356) arba e-paštu: boyschoirconcert@gmail.com  Bilietus taip pat galite pirkti internetu: https://dagilelis.eventbrite.com/ Choras atvyks į mūsų parapiją ir giedos 10:00 Mišių metų ateinantį sekmadienį.

     Šis antrasis Gavėnios sekmadienis veda mus į kelionę. Jėzus pasiima su savim Petrą, Jokūbą ir Joną ir užsikelia į kalną melstis. Ten atvykę, mokiniai – ir mes – išvystame dalelę garbės, kurios Jėzus atsisakė tapdamas vienas mūsų. Dar svarbiau, jie – ir mes – išgirstame Dievo balsą, kalbantį apie Jėzų ir aiškinantį kas Jis yra, ir kuo mums skirta būti.

     Jėzus yra Numylėtasis Sūnus, gyvenantis glaudžioje bendrystėje su Tėvu, ir mes Jo turime klausyti. Šis žvilgsnis į dieviškąją garbę teikia drąsos mums žengiant giliau į Gavėnios laikotarpį, į laikotarpį, kviečiantį atsisukti į Dievą ir atverti Jam savo širdis, idant Dievas galėtų pilniau dalyvauti mūsų gyvenimuose ir pilniau mus padaryti Testamento žmonėmis.Testamentas buvo sudarytas kai Dievas pašaukė Abramą, liepdamas jam palikti viską. Abramas pasitikėjo Dievu ir todėl tapo didžios tautos tėvu.

     Mums taip pat reikia tikėti Dievo, padarytais per Jėzų, pažadais. Klausydami Jo žodžių ir būdami jiems klusnūs, tampsime numylėtais sūnumis ir dukterimis. „Nebijokite,“ Jėzus mums taria. Ar bijote?

 

Jūsų Kristuje, kun. Juozas Bacevičius

 

KEIČIAME LAIKRODŽIUS

Šį savaitgalį pereiname į vasaros laiką. Šį šeštadienį neuž-mirškite pasukti laikrodžius vieną valandą pirmyn prieš einan gulti. O jei pavėlavote į Mišias sekmadienį, darbar žinote kodėl.

PARAPIJŲ TELKINIO GAVĖNIOS MIŠIOS

Collinwood parapijų telkinio pirmosios Gavėnios Mišios bus šį pirmadienį, kovo 6d., 7:00v.v. Holy Redeemer parapijoje. Po Mišių bus pabendravimas mokyklos salėje. Kviečiame visus jungtis maldoje ir bendrystėje su mūsų Collinwood parapijų kaimynais.

RINKLIAVA RYTŲ EUROPOS BAŽNYČIOMS

Ateinantį savaitgalį priimsime jūsų aukas metinėje rinkliavoje paremti Rytų Europoje esančias bažnyčias. Lietuvos Bažnyčia gauna paramos iš šios rinkliavos ir Lietuvos vyskupai parašė mums laišką prašydami jūsų dosniai jai aukoti.

KRYŽIAUS KELIAI

Kiekvieną Gavėnios penktadienį 7:00v.v. melsimės Kryžiaus kelius. Šią savaitę Švento Vardo Draugijos nariai praves maldas. Kviečiame visus dalyvauti šiose tradicinėse Gavėnios pamaldose.

IŠPAŽINTYS VAKARE ŠĮ TREČIADIENĮ

Šį trečiadienį, kovo 15d. nuo 5:00 iki 8:00v.v. visose vyskupijos bažnyčiose bus klausomos išpažintys. Kviečiame visus pasinaudoti šia vienkartine proga priimti Sutaikymo sakramentą. Ypatingai laukiame tų, kurie nėra buvę bažnyčioje kurį laiką, kad galėtume jiems suteikti progą sugrįžti į Bažnyčios sakramentinį gyvenimą.

10:00 KAVUTĖS RUOŠĖJAI

ŠĮ SEKMADIENĮ – kovo 12 d.

KITĄ SEKMADIENĮ - kovo 19 d.

12 d.

tik kava

Skaitytoja/s

Rimas Aukštuolis Vytas Kliorys
19 d. Taraškų šeima

Komunijos
dalintojai

Maria Hoffman, Živilė*
Kęstutis Civinskas,
Amanda Muliolienė

Gražina Kampe, Živilė*
Aurelija Jucaitienė,
Marius Laniauskas

26 d. Kaziuko Mugė
bal. 2 d. Parapijos draugai

Patarnautojai

Justas ir Domas Šilgaliai

Anika Muliolytė, Amanda Newberry