Švento Kazimiero Parapija  

Ankstesni biuleteniai sau.07 sau.14 sau.21 sau.28 English vas.04 vas.11 vas.18      
2014 m.                      
2015 m.                      
2016 m.                      
2017 m.                      

Vasario 24 - 25 d. 2018 m.

RINKLIAVA RYTŲ EUROPOS BAŽNYČIOMS

Ateinantį savaitgalį priimsime jūsų aukas metinėje rinkliavoje paremti Rytų Europoje esančias bažnyčias. Lietuvos bažnyčios gauna lėšų iš šios rinkliavos ir Lietuvos vyskupai kreipiasi į mus dosniai aukoti.

DĖKOJAME

Praėjusį pirmadienį mūsų parapija priėmė svečius iš Collinwood parapijų Gavėnios Mišioms. Tai buvo gausiausia lankytos parapijų telkinio Mišios nuo 2010m., kuomet jas suruošėme pirmą kartą kaip Šv. Kazimiero parapija. Dėkoju Ingridai Civinskienei ir visiems talkininkams, dirbusiems kartu su ja suorganizuoti svečių priėmimą ir vaišes. Kai atvykau į Šv. Kazimiero parapiją, man visi sakė, jog mūsų parapijos žmonės pasižymėjo svetingumu ir vaišių gausumu. Šiais metais jūs visi toliau tęsėte šią svetingumo tradiciją. Visi svečiai gyrė gražiai suruoštą priėmimą. Taip pat dėkoju lietuviams ir amerikonams dainininkams, kurie taip gražiai giedojo Mišių metu. Jūsų visų dėka tai buvo tikrai gražus ir prasmingas vakaras.

ŠV. KAZIMIERO PUSRYČIAI ATŠAUKTI

Dėl susidėjusių aplinkybių nusprendėme atšaukti Šv. Kazimiero šventės pusryčius. Kovo 4d. daugelis parapijiečių bus išvykę į Torontą švęsti Lietuvos Nepriklausomybės 100-mečio šventę Kanadoje. Lig šiol niekas nebuvo nupirkęs bilietų į pusryčius. Sekantys parapijos blynų pusryčiai bus ateinantį rudenį.

RIGHT TO LIFE

“Negimusio, skausmą galinčio pajusti, vaikelio apsaugojimo” įstatymas (“Pain Capable Unborn Child Protection Act”), taip pat žinomas Micah įstatymo vardu, pagerbiantį kūdikį išlikusį gyvą po 22 savaičių nėštumo – draudžia vykdyti abortus po 20 savaičių nėštumo. 16 valstijų yra įvedę panašius įstatymus. Spalio 3d., valdžios rūmuose vykusiuose debatuose, kurių metu įstatymas buvo priimtas, Rep. Sean Duffy iš Wisconsin valstijos kalbėjo sekančiai: “kai matome mažus kūdikėlius kapojamus ir jaučiančius nepaprastą skausmą, jei mes neužstojame šių kūdikėlių, kuo mes save vadiname?” (LifeNews.com 10/15/17). Jei norite plačiau įsijungti į “už gyvybę” (pro-life) judėjimą, skaitykite biuletenyje įdėtą pridėtinį lapą “Bringing America Back to Life.”

MALDA PASNINKAS LABDARA

 

     Šis antrasis Gavėnios sekmadienis veda mus Kelionėn. Jėzus pasiima su savim Petrą, Jokūbą ir Joną ir užsikelia į kalną melstis. Ten atvykę, mokiniai – ir mes – išvystame dalelę garbės, kurios Jėzus atsisakė tapdamas vienas iš mūsų. Dar svarbiau, jie – ir mes – išgirstame Dievo balsą, kalbantį apie Jėzų ir aiškinantį kas Jis yra, ir kuo mums skirta būti.

     Jėzus yra Numylėtasis Sūnus, gyvenantis glaudžioje bendrystėje su Tėvu, ir mes Jo turime klausyti. Šis žvilgsnis į dieviškąją garbę teikia mums drąsos žengiant giliau į Gavėnią, į laikotarpį, kuris kviečia atsisukti į Dievą ir atverti Jam savo širdis, idant Jis galėtų pilniau dalyvauti mūsų gyvenimuose ir pilniau mus padaryti Testamento žmonėmis.Testamentas buvo sudarytas Dievui pašaukus Abramą ir liepęs jam palikti viską. Abramas pasitikėjo Dievu ir todėl tapo didžios tautos tėvu.

     Mums taip pat reikia tikėti per Jėzų padarytais Dievo pažadais. Klausydami Jo žodžių ir būdami jiems klusnūs, tapsime Jo numylėtais sūnumis ir dukterimis. Jėzus mums taria: „Nebijokite.“ Ar bijote?
 

                            Dievas jus visus telaimina! kun. Juozas Bacevičius

PRISIMINKITE MALDOJE

Prisiminkite maldoje a.a. Martina Mog and Feliksą Radvilavičių, kurie mirė praėjusią savaitę ir buvo palaidoti iš mūsų parapijos. Lai jie amžinai ilsisi Dievo karalystės ramybėje.

PARAPIJŲ TELKINIO GAVĖNIOS MIŠIOS

Šios saviatės Collinwood parapijų telkinio Gavėnios Mišios bus šį pirmadienį, vasario 26d., 7:00v.v. St. Mary  parapijoje. Po Mišių bus pabendravimas mokyklos salėje. Kviečiame visus jungtis maldoje ir bendrystėje su mūsų Collinwood parapijų kaimynais.

KRYŽIAUS KELIAI

Kiekvieną Gavėnios penktadienį 7:00v.v. einame Kryžiaus Kelius. Šią savaitę maldas praves Altoriaus Draugijos narės. Kviečiame visus dalyvauti šiose tradicinėse Gavėnios maldose.

IŠPAŽINTYS

Trečiadienį, vasario 28d. nuo 5:00 iki 8:00v.v. visose vyskupijos bažnyčiose bus klausomos išpažintys. Kviečiame visus
pasinaudoti šia vienkartine
proga priimti Sutaikymo sakramentą. Ypatingai laukiame tų, kurie nėra buvę bažnyčioje kurį laiką, kad galėtume jiems suteikti progą sugrįžti į Bažnyčios sakramentinį gyvenimą.

 KAVUTĖS RUOŠĖJAI

ŠĮ SEKMADIENĮ - 2018 m. VASARIO 25 d.

KITĄ SEKMADIENĮ - 2018 m. KOVO 4 d.

25 d. Parapijos draugai

Skaitytoja/s

Živilė Vaitkienė Julija Čepulienė
kovo 4d.    Tik kava

Komunijos
dalintojai

Gražina Kampe, Živilė

Kęstutis Civinskas, Živilė*
11 d.    Tik kava
18 d. Kaziuko Mugė

Patarnautojai

Lukas Milevičius, Daina Dicevičiūtė