Švento Kazimiero Parapija  

Ankstesni biuleteniai sau.06 sau.13 sau.20 sau.27 English vas.03          
2014 m. 2018 m.                      
2015 m.                        
2016 m.                        
2017 m.                        

Vasario 9 - 10  d. 2019 m.

PAMĄSTYMAS ŠEIMOMS

Šiandienos Evangelijoje matome Jėzų ramiai stovintį ežero pakrantėje. Staiga, minia žmonių Jį apsupa, ir Jo minutėlė ramybės prapuola. Tačiau Jėzus nebara žmonių ir neliepia jiems pasitraukti. Visi esame patyrę panašius momentus, kuomet trokštame ramybės, bet šeimos įsipareigojimai spaudžia pečius. Kaip ir Jėzus, neatmeskime tų, kurie mumis pasikliauja. 

BLYNŲ PUSRYČIAI

Sekantys parapijos blynų pusryčiai bus sekmadienį, kovo 3d., nuo 8:30v.r. iki 1:30v.p.p. Bilietus galite įsigyti po savaitgalio Mišių ties bažnyčios pagrindiniu įėjimu ir savaitės bėgyje parapijos raštinėje. Suaugusiems $7, vaikams 10m. ir jaunesniems nemokamai. Pirkdami bilietą iš anksto sutaupysite $1. Visas pusryčių pelnas eina parapijai.

IEŠKOMA SAVANORIŲ

Birthright tarnystė padeda nėsčioms moterims ir naujagimių motinoms. Rytinėje miesto pusėje esanti raštinė ieško savanorių, kurie atsakinėtų telefono skambučius, sudarytų naujagimių kraitelius, ir padėtų moterims susisiekti su pagelbą teikiančiomis organizacijomis. Patyrimas nebūtinas, teikiamas apmokymas. Jei domitės, skambinkite Toni Sabo 216-228-5998; dėl platesnės informacijos: 216-486-2800.

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠVENTĖ

Užbaigsime Lietuvos Nepriklausomybės 100-mečio metus vasario 15-16-17 savaitgalį.
     Penktadienį, vasario 15d. 7:00v.v. Lietuvių Namų viršutinėje salėje bus Žilvino Žvagulio ir Irenos Starošaitės koncertas; po jų vaišės ir muzika šokiams. Bilietų kaina $25,
jaunesniems negu 18m. nemokamai.
      Dėl bilietų kreipkitės į Zitą Masčinskienę (216-355-0829), Virginiją Motiejunienę (216-289-0608), arba  raštu: lb.cleveland@yahoo.com   
     Šeštadienį, vasario 16d., 2:00v.p.p., Visų Sielų kapinių Crucifixion Mauzoliejuje prisiminsime pirmąjį Lietuvos prezidentą, Antaną Smetoną. Visi kviečiami dalyvauti. 
   Sekmadienį, vasario 17d., 10:00v.r. Mišių aukoje prisiminsime Lietuvos Nepriklausomybės šventę. Šv.Kazimiero lituanistinės mokyklos mokiniai dalyvaus šventės liturgijoje. Kviečiame visus dalyvauti Mišių aukoje.

APMĄSTYKIM ir ATSIGAIVINKIM

Exultate choras kviečia atsilankyti muzikos ir meditacijos programoje - APMĄSTYKIM ir ATSIGAIVINKIM -  sekmadienį, kovo 31d., 12:00v.p.p., Lietuvių klubo viršutinėje salėje. Programai pasibaigus – pietūs. Kaina $20 asmeniui įskaito pietus. Bilietus įsigykite sekmadieniais po 10:00 Mišių arba skambinkite Virginijai Rubinski 216-486-9023.

     2019 Catholic Charities metinis vajus prasidėjo. Šį savaitgalį kviečiame visus esančius bažnyčioje pasižadėti aukoti vajui. Šis vajus nėra speciali rinkliava. Verčiau, Catholic Charities vajus yra proga visiems katalikams pasižadėti duoti svarią auką (kurią galite mokėti dalimis) Clevelando vyskupijos Catholic Charities skyriui, kad jis galėtų  vykdyti jo misiją ir teikti pagelbą „mažiausiems iš mūsų.“

     Daugelis parapijiečių jau yra gavę vajaus prašymo laišką paštu iš vyskupo Perez. Jei nesate gavę laiško, atsiliepkite į prašymą šiandien bažnyčioje. Jei gavote laišką, atsiliepkite į jį ir, tuo pačiu, šiandien bažnyčioje pažymėkite langelį pasižadėjimo vokelyje, jog atsiliepėte paštu.

     Šių metų vajaus šūkis yra WALK IN FAITH. GIVE IN JOY. Remdami 2019 Catholic Charities metinį vajų vykdote Jėzaus mokymą: “Iš tiesų sakau jums, kiek kartų tai padarėte vienam iš šitų mažiausiųjų mano brolių, man padarėte.” Melskimės, kad vajus būtų sėkmingas. Surinktos lėšos teikia būtiniausią pagelbą žmonėms ir vykdo tarnystes visose, Clevelando vyskupijos apimančiose, aštuoniose apskrityse.

     Varguolių ir pagalbos reikalingųjų vardu dėkoju jums visiems. Kviečiu pasidomėti jų tinklapyje: www.catholiccommunity.org/2019appeal/

Dievas jus visus telaimina!  
kun. Juozas Bacevičius

DĖKOJAME

Dėkojame mūsų Katalikų Karo Veteranų 613 skyriui. Jie pataisė automobilių aikštėje esančius vėliavų stulpus, pakeisdami senasias virves tvirtesnėmis, kurios ilgai mums tarnaus. Džiaugiamės galėdami vėl iškelti vėliavas ir dėkojame veteranų skyriui už jų tarnystę parapijai.

GAVĖNIOS REKOLEKCIJOS JAUNIEMS
SUAUGUSIEMS NUO 20 IKI 40 METŲ

Ar norite pagilinti ryšį su Kristumi? Ar norite praleisti laiko tylioje maldoje ir aptarti dvasines temas jaunų suaugusiųjų tarpe? Choosing Christ rekolekcijos gali būti kaip tik jums. Šis jaunų suaugusiųjų suėjimas vyks Bethany Retreat Center, Chardon, Ohio, nuo penktadienio, kovo 8d. 7:00v.v. iki sekmadienio, kovo 10d. 2:00v.p.p. Kaina – tik $55. Dėl informacijos ar užsiregistruoti žiūrėkite: www.charis.org/choosingchrist_2019_cleveland  Jei turite klausimų kreipkitėsį ses. Kate Hine, SND: khine@ndec.org .

 KAVUTĖS RUOŠĖJAI

ŠĮ SEKMADIENĮ - vasario 10 d.

KITĄ SEKMADIENĮ - vasario 17 d.

10 d.

Ateities Klubas

Skaitytoja/s

Saulė Narbutaitienė Eglė Laniauskienė
17 d. Gudėnų šeima ir draugai

Komunijos
dalintojai

Maria Hoffman, Živilė*
Remigijus Belzinskas,
Kęstutis Civinskas

Arv Valiukas, Živilė*
Marius Laniauskas,
Rauda Gelažienė

24 d. Tik kava
Kovo 3d. Parapijos blynų pusryčiai

Patarnautojai

Sofija Slechticovas, Audrelė Bielinytė Justas ir Domas Šilgaliai