Švento Kazimiero Parapija  

Ankstesni
biuleteniai
geg. 10-11 geg. 17-18

geg. 24-25

ge.31-bi.1 English bir.07-08 bir.14-15 bir.21-22 bir.28-29 lie.05-06 lie.12-13

Liepos 19-20 d. 2014 m.

 
    Viena svarbiausių parapijos užduočių yra rūpintis mūsų jaunimo religiniu auklėjimu. Aš tuo rimtai rūpinuosi. Mūsų parapijoje šis darbas unikaliai sudėtingas. Pirma - neturime daug šeimų su mažais vaikais. Antra - esame daugiakalbė ir daugia-kultūrinė parapija ir, tuo atžvilgiu, turime atsižvelgti į parapijiečių reikmes dėl vartojamos kalbos ir papročių. Trečia - maždaug pusė mūsų jaunuomenės gyvena daugiau negu 10 mylių nuo parapijos, kas sudaro sunkumų atvykti į parapiją lankyti tikybos pamokas. Nežiūrint šitų sunkumų, mes vis vien turime ir siūlome religinio auklėjimo programas mūsų iki aštunto mokyklos skyriaus jaunimui.

     Naujieji mokslo metai prasidės rugpjūčio mėnesį. Mes taip pat ruošiamės pradėti religinio auklėjimo programą ateinantiems mokslo metams. Vaikai, norintys priimti Pirmosios Komunijos sakramentą mūsų parapijoje, privalo lankyti dviejų metų tikybos pamokų programą čia, Šv. Kazimiero parapijoje, arba kitoje katalikiškoje mokykloje ar parapijoje turinčią tikybos pamokų (PSR) programą. Šeimos, kurių vaikai lankys pirmą arbą antrą skyrių šį rudenį, prašomi kreiptis į parapijos raštinę užregistruoti jų vaikus PSR pamokoms.

     Sutvirtinimo sakramentas suteikiamas aštunto arba devinto skyriaus moksleiviams. Pagal vyskupijos nurodymus, šis jaunimas privalo lankyti Sutvirtinimo sakramento pasiruošimo pamokas. Pradėjome vesti tokias sakramento pasiruošimo pamokas praėjusį rudenį, ir mūsų parapijos jaunimas priims Sutvirtinimo sakramentą ketvirtadienį, rugsėjo 18d. iš vyskupo Lennon. Pradėsime naujas Sutvirtinimo sakramento pasiruo-šimo pamokas vėl, esant reikalui.

     Mūsų vedamos sakramentų pasiruošimo pamokos seka mūsų vyskupijos nurodymus ir derinasi su Lietuvių Katalikų Vyskupų Tarybos nurodymais. Prašome užregistruoti vaikus į PSR pamokas iki rugpiūčio 31d.

                            Jūsų Kristuje, kun. Juozas Bacevičius

MISIJOMS PAREMTI SAVAITGALIS

     Ateinantį savaitgalį pas mus lankysis kun. Miroslaw Dawlewicz, Redemptoristų vienuolijos misijonierius. Jis kreipsis į mus Rusijoje, Belarusijoje, Ukrainoje ir Kazakstane tarnaujančių Redemptoristų kunigų vardu. Atsinaujinant katalikų Bažnyčiai Rusijoje, Redemptoristų kongregacija apaštalauja Belarusijoje, Ukrainoje, Rusijoje ir Kazakstane. Šiuo metu 26 lenkai Redemptoristai kunigai dirba šiuose kraštuose. Jie planuoja pastatyti bažnyčią ir pastoracinį centrą Rusijos centrinėje dalyje, Togliatti mieste. Šis miestas, turintis milijoną gyventojų, neturi nei vienos katalikų bažnyčios.

     Ateinantį savatgalį per visas Mišias pravesime antrą rinkliavą paremti misijonierių darbus. Būkite dosnūs.

ŠVENTOJO VARDO DRAUGIJA

Šventojo Vardo Draugija kviečia visus į jų trečiąją metinę gegužinę parapijiečiams trečiadienį, liepos 30d. nuo 5:00-8:00v.v. vienuolyno sodelyje. Bus galima pasivaišinti mėsainiais, dešrelėmis ir priedais, bei gaiviais gėrimais. Gegužinė NEMOKAMA visiems parapijiečiams. Gegužinės metu bus galima įsigyti šio mėnesio 50-50 loterijos bilietų; vyks laimingo bilieto traukimas. Laukiame visų liepos 30d. pasidžiaugti gegužine kartu su bendraparapijiečiais.

PRISIMINKITE MALDOJE

Prisiminkite maldoje a.a. Lois Peck kuri buvo palaidota iš mūsų parapijos. Lai ji amžinai ilsisi Dievo karalystės ramybėje.

BAŽNYČIOS VARPAI

Džiaugiamės galėdami jums pranešti, kad viršijome sumą, reikalingą didžiojo varpo pataisymui ir mechaninių varpų įrengimui. Pridėtinė suma padės padengti varpų įrengimo elektros darbus. Elektrikai pradės dirbti šią savaitę; tikimės išgirsti varpų gaudimą gale vasaros. Dėkojame visiems, kurie aukojo šiam tikslui, ir reiškiame ypatingą padėką tiems, kurie dėjo specialias pastangas duoti auką praėjusią savaitę, kad pasiekti tikslą.

BLYNŲ PUSRYČIAI

Sekantys blynų pusryčiai bus sekmadienį, rugpiūčio 17d. nuo 8:30v.r. iki 1:30v.p.p. Bilietus galite įsigyti po visų Mišių ties bažnyčios įėjimais (svetainėje po 10:00 Mišių) ir, savaitės bėgyje, klebonijoje. Bilietus taip pat galėsite įsigyti pusryčių dieną ties įėji-mu. Suaugusiems: 14m. ir vyresniems - $7 ($6 perkant iš anksto); vaikams: 5m.- 13m. - $4 ($3 perkant iš anksto). Laukiame sava-norių padėti su šiuo lėšų telkimo renginiu. Užsirašykite į sąrašą Knygų kambaryje. Kviečiame visus paremti šį lėšų telkimo renginį ir pasigardžiuoti skaniais blynais.

KATALIKŲ ŠEIMŲ FESTivalis

Ar norite smagiai praleisti dieną su šeima šią vasarą? Atvykite į FESTivalį, sekmadienį, rugpiūčio 3d. seminarijos sode Wickliffe. Tą dieną seminarios 56 akrų plotas tasa 14-tuoju metinių Katalikų šeimų FESTivalio namais. Tą dieną švesime mūsų tikėjimą ir džiau-gsimės šeima. Renginys smagus ir  įėjimas nemokamas. Junkitės su tūkstančiais kitų ir atvykite su šeima išgirsti JAV-bėse žinomų dainininkų ir dalyvauti įdomiuose, tikėjimą skatinančiuose, užsiėmimuose. Diena baigsis 8:00v.v. šv. Mišiomis lauke; po jų seks fejerverkų programa. Dėl informacijos žiūrėkite tinklapyje: www.theFest.us.

DUOKIME VARDĄ MARCELLA GATVĖS NAMUI

Organizacijoms pradėjus kraustytis iš mokyklos pastato į jų naujuosius namus 18301 Marcella gatvėje, norime duoti šiems namams vardą. Tuo tikslu skelbiame konkursą. Namo vardas turėtų atspindėti mūsų parapijos paskirtį ir, taip pat, namuose vykstančią veiklą ir jo paskirtį. Vardas turėtų būti lengvai pritaikomas ir lietuvių ir anglų kalboms. (Vyskupijos nurodymai neleidžia duoti namui asmens pavardės.) Konkursas atviras visiems parapijiečiams. Siūlomą vardą įteikite kun. Bacevičiui paštu, e-paštu, arba įmeskite raštelį į aukų krepšelį. Raštelyje įrašykite savo vardą, pavardę ir adresą. Laimingo vardo autorius gaus $50 laimikį ir taip pat, jo nuožiūra, $100 auka bus įteikta vienai iš parapijos organizacijų. Parapijos Pastoracinė Taryba išrinks geriausiąjį vardą rugsėjo mėnesio posėdžio metu. Visi konkurso vardo siūlymai turi būti įteikti ne vėliau rugsėjo 1d.

AUTOMOBILIŲ STATYMAS AIKŠTĖSE

Ateinančiose savaitėse matysite statybos sunkvežimius ir reikmenis mūsų automobilų statymo, ypač Neff gatvės, aikštėse. Automobilius statyti bus sudėtingiau. Primename: statykite automobilius tiktai jų statymui pažymėtose vietose  - nestatykite automobilių ant šaligatvių ir neužblokuokite tunelio angos į Marcella gatvę; palikite neįgaliųjų vietas neįgaliems. Marcella gatvės aikštėje nestatykite automobilių priešais vienuolyną - tos vietos yra rezervuotos seselėms ir jų svečiams. Neužstatykite garažo angų ir palikite pravažiavimo takus laisvus, kad visi automobiliai galėtų laisvai įvažiuoti ir išvažiuoti iš aikštės.

10:00 KAVUTĖS RUOŠĖJAI

ŠĮ SEKMADIENĮ – liepos 20 d.

ATEINANTĮ SEKMADIENĮ –
liepos 27 d.

20d. Lietuvių Bendruomenė

Skaitytoja/s

Živilė Vaitkienė

Virginija Rubinski

 

27 d. Palubinskų šeima ir draugai

Komunijos
dalintojai

Gražina Kampe
Rauda Gelažienė, Maria Hoffman

 

Marius Laniauskas,
Frank Lucas, Kristina Sušinskienė

rugp. 3d. Korp! Giedra
10 d. Penkauskų šeima ir draugai

Patarnautojai

Katarina Kampe, Justas Šilgalis Anika Muliolytė, Lukas Milevičius