Švento Kazimiero Parapija  

Ankstesni
biuleteniai
geg. 10-11 geg. 17-18

geg. 24-25

ge.31-bi.1 English bir.07-08 bir.14-15 bir.21-22 bir.28-29 lie.05-06 lie.12-13
lie.19-20                      

Liepos 26-27 d. 2014 m.

 
    Praėjusios savaitės biuletenyje pranešiau, kad šį savaitgalį bus misijoms remti savaitgalis. Svekinu kun. Miroslaw Dawlewicz, atvykusį į mūsų parapiją. Kunigas Dawlewicz yra Švč.Atpirkėjo (Most Holy Redeemer - Redeptoristų) Šv.Gerardo skyriaus vienuolijos narys.

     Jo ir kitų misijonierių aptarnaujamos vietos yra vienos iš pavojingiausių ir sudėtingiausių pasaulyje dalių. Belarusija, Ukraina, Rusija ir Kazakstanas – visi priklausę Sovietų Sąjungai -  yra stipriai įtakojami Rusijos ir rusų ortodoksų Bažnyčios. Dabartinė įtampa tarp Rusijos ir Ukrainos, kartu su lietuvių istorine patirtimi, smarkiai nuspalvuoja mūsų nuomonę apie Rusiją. Tačiau mūsų, kaip Bažnyčios, misija yra eiti ir skelbti Gerąją Naujieną apie Dievo karalystę visuose pasaulio kampuose.

     Žiūrint į apaštalus pirmosiomis Bažnyčios dienomis ir į šių dienų misijonierius - nei vienas iš jų niekuomet neklausė ar jų darbas bus lengvas ar saugus. Jie nuoširdžiai atsiliepė į Dievo kvietimą tarnauti žmonėms misijonieriais ir pašventė jų gyvenimus tam tikslui, tarnaudami visur – vidurio Europoje, vidurio Afrikoje ir vidurio Amerikoje. Misijonieriai yra tarnavę visame pasaulyje nuo pusiaujo iki arktikos.

     Šv. Gerardo skyriaus Redemptoristai kunigai viešės mūsų vyskupijoje sekančias keturias savaites. Jie lankysis ne tik mūsų parapijoje, bet taip pat ir St. Cyprian (Perry), St. Vitus (Cleveland) ir St. Barbara (Cleveland) parapijose. Prašau visus maloniai priimti kun. Dawlewicz ir, jei išgalite, dosniai atsiliepti į jo kreipimąsi aukoti misijų darbams.

                            Jūsų Kristuje, kun. Juozas Bacevičius

TIKYBOS PAMOKOS

Rugpiūčio mėnesį mūsų jaunimas ruošis pradėti naujus mokslo metus. Mes taip pat ruošiame parapijinę religinio auklėjimo programą ateinan-tiems mokslo metams. Pradžios mokyklos vaikai turėtų lankyti formalias tikybos pamokas katalikiškoje mokykloje arba parapijinę tikybos pamokų (PSR) programą. Norint priimti Pirmąją Komuniją reikalinga lankyti dviejų metų tikybos pamokų programą. Sutvirtinimo sakramentas suteikiamas aštuntame skyriuje. Šeimos, kurių vaikams reikia lankyti tikybos pamokas, prašomos kreiptis į parapijos raštinę užregistruoti jų vaikus PSR pamokoms. Tai padarykite ne vėliau rugpiūčio 31d.

PRISIMINKITE MALDOJE

Prisiminkite maldoje a.a. William Arnold ir Cecilia Gruber kurie buvo palaidota iš mūsų parapijos. Lai jie amžinai ilsisi Dievo karalystės ramybėje.

ŠVENTOJO VARDO DRAUGIJA

Šventojo Vardo Draugija kviečia visus į jų trečiąją metinę gegužinę parapijiečiams trečiadienį, liepos 30d. nuo 5:00-8:00v.v. vienuolyno sodelyje. Bus galima pasivaišinti mėsainiais, dešrelėmis ir priedais, bei gaiviais gėrimais. Gegužinė NEMOKAMA visiems parapijiečiams. Gegužinės metu bus galima įsigyti šio mėnesio 50-50 loterijos bilietų; vyks laimingo bilieto traukimas. Laukiame visų liepos 30d. pasidžiaugti gegužine kartu su bendraparapijiečiais.

BLYNŲ PUSRYČIAI

Sekantys blynų pusryčiai bus sekmadienį, rugpiūčio 17d. nuo 8:30v.r. iki 1:30v.p.p. Bilietus galite įsigyti po visų Mišių ties bažnyčios įėjimais (svetainėje po 10:00 Mišių) ir, savaitės bėgyje, klebonijoje. Bilietus taip pat galėsite įsigyti pusryčių dieną ties įėji-mu. Suaugusiems: 14m. ir vyresniems - $7 ($6 perkant iš anksto); vaikams: 5m.- 13m. - $4 ($3 perkant iš anksto). Laukiame sava-norių padėti su šiuo lėšų telkimo renginiu. Užsirašykite į sąrašą Knygų kambaryje. Kviečiame visus paremti šį lėšų telkimo renginį ir pasigardžiuoti skaniais blynais.

KATALIKŲ ŠEIMŲ FESTivalis

Ar norite smagiai praleisti dieną su šeima šią vasarą? Atvykite į FESTivalį, sekmadienį, rugpiūčio 3d. seminarijos sode Wickliffe. Tą dieną seminarios 56 akrų plotas tasa 14-tuoju metinių Katalikų šeimų FESTivalio namais. Tą dieną švesime mūsų tikėjimą ir džiau-gsimės šeima. Renginys smagus ir  įėjimas nemokamas. Junkitės su tūkstančiais kitų ir atvykite su šeima išgirsti JAV-bėse žinomų dainininkų ir dalyvauti įdomiuose, tikėjimą skatinančiuose, užsiėmimuose. Diena baigsis 8:00v.v. šv. Mišiomis lauke; po jų seks fejerverkų programa. Dėl informacijos žiūrėkite tinklapyje: www.theFest.us.

LIVING BREAD RADIJAS

Living Bread radijos stotis (1060 AM ir 89.5 FM) švenčia savo gyvavimo dešimtmetį. Ji kviečia visus atšvęsti šią sukaktį Embassy Suites viešbutyje trečiadienį, rugpiūčio 6d. Pagrindinis kalbėtojas bus Dr. Ray Guarendi; pasigardžiuosite vynu ir sūrio užkandžiais. Norint dalyvauti būtina rezervuoti vietą. Skambinkite 1-888-966-2903 arba rašykite e-paštu: mromano@livingbreadradio.com

DUOKIME VARDĄ MARCELLA GATVĖS NAMUI

Organizacijoms pradėjus kraustytis iš mokyklos pastato į jų naujuosius namus 18301 Marcella gatvėje, norime duoti šiems namams vardą. Tuo tikslu skelbiame konkursą. Namo vardas turėtų atspindėti mūsų parapijos paskirtį ir, taip pat, namuose vykstančią veiklą ir jo paskirtį. Vardas turėtų būti lengvai pritaikomas ir lietuvių ir anglų kalboms. (Vyskupijos nurodymai neleidžia duoti namui asmens pavardės.) Konkursas atviras visiems parapijiečiams. Siūlomą vardą įteikite kun. Bacevičiui paštu, e-paštu, arba įmeskite raštelį į aukų krepšelį. Raštelyje įrašykite savo vardą, pavardę ir adresą. Laimingo vardo autorius gaus $50 laimikį ir taip pat, jo nuožiūra, $100 auka bus įteikta vienai iš parapijos organizacijų. Parapijos Pastoracinė Taryba išrinks geriausiąjį vardą rugsėjo mėnesio posėdžio metu. Visi konkurso vardo siūlymai turi būti įteikti ne vėliau rugsėjo 1d.

AUTOMOBILIŲ STATYMAS AIKŠTĖSE

Ateinančiose savaitėse matysite statybos sunkvežimius ir reikmenis mūsų automobilų statymo, ypač Neff gatvės, aikštėse. Automobilius statyti bus sudėtingiau. Primename: statykite automobilius tiktai jų statymui pažymėtose vietose  - nestatykite automobilių ant šaligatvių ir neužblokuokite tunelio angos į Marcella gatvę; palikite neįgaliųjų vietas neįgaliems. Marcella gatvės aikštėje nestatykite automobilių priešais vienuolyną - tos vietos yra rezervuotos seselėms ir jų svečiams. Neužstatykite garažo angų ir palikite pravažiavimo takus laisvus, kad visi automobiliai galėtų laisvai įvažiuoti ir išvažiuoti iš aikštės.

10:00 KAVUTĖS RUOŠĖJAI

ŠĮ SEKMADIENĮ – liepos 27 d.

ATEINANTĮ SEKMADIENĮ –
rugpjųčio 3 d.

27 d. Palubinskų šeima ir draugai

Skaitytoja/s

Virginija Rubinski Vytas Kliorys

 

rugp. 3d. Korp! Giedra

Komunijos
dalintojai

 

Marius Laniauskas,
Frank Lucas, Kristina Sušinskienė

Amanda Muliolienė,
Kristina ir Albertas Sušinskai

10 d. Penkauskų šeima ir draugai
17 d. Blynų pusryčiai

Patarnautojai

Anika Muliolytė, Lukas Milevičius

Izabelė Rubinski, Vidas Sasnauskas