Švento Kazimiero Parapija  

Ankstesni biuleteniai sau.03 sau.10 sau.17 sau.24 English sau.31 vas.07 vas.14 vas.21    
2014 m.                      
2015 m.                      

Vasario 27 d. - 28 d. 2015 m.

FILMAS – „PIRMASIS DIEVO
GAILESTINGUMO PAVEIKSLAS“

Esame įsigiję leidimą rodyti neseniai išleistą filmą: Pirmasis Dievo Gailestingumo Paveikslas. Jį rodysime prieš ir po Dievo Gailestingumo sekmadienio. Filmas nupasakoja „nežinomo šedevro (užsakyto Šv. Faustinos) negirdėtą istoriją“ ir kaip jis išsilaikė arti šimto metų iki kol buvo slaptai pargabentas atgal į jo namus Vilniuje.

     Šiuo metu esame pramatę tris filmo seansus: penktadienį, balandžio 1d. ir šeštadienį, balandžio 2d. 7:00v.v.(didžiojoje salėje) ir antradienį, balandžio 5d. 5:00v.p.p. (svetainėje). Skelbiame šį renginį mūsų Central East District rajono parapijoms, Euclid‘e esančioms parapijoms ir lenkų parapijoms.

     Kviečiame mums padėti su šio projekto įvairiais darbais ir darbeliais. Jei galite ateiti į talką, praneškite kun. Bacevičiui arba Živilei Vaitkienei.

BLYNŲ PUSRYČIAI

Sekantys Blynų pusryčiai bus sekmadienį, kovo 6d., po visų Mišių svetainėje (nuo 8:30v.r. iki 1:30v.p.p.) Kviečiame visus pasigardžiuoti mūsų apylinkės skaniausiais blynais ir lietiniais. Bilietus galite įsigyti po angliškų Mišių bažnyčios prieangyje ir po 10:00 Mišių svetainėje. Bilietai suaugusiems - $7, vaikams nuo 6 iki 13 metų - $4. Pirkdami bilietus iš anksto sutaupysite $1.

PASTORACINĖS TARYBOS ŽINIOS

Apgailestaujame pranešdami, jog Richard Marks turėjo pasitraukti iš pareigų Taryboje dėl sveikatos. Džiaugiamės pranešdami, kad kun. Bacevičius paskyrė Maureen Anderson užimti jo vietą ir atitarnauti jo dviejų metų kadenciją Taryboje. Primename visiems tarybos nariams, kad sekantis Pastoracinės Tarybos posėdis bus antradienį, kovo 1d., 7:30v.v. klebonijos konferencijų kambaryje. Lauksime visų tarybos narių posėdyje.

KATALIKŲ KARO VETERANŲ ŽINIOS

Šį savaitgalį Katalikų Karo Veteranų 613 skyrius praves narystės vajų. Skyrius gyvuoja šešiasdešimt metų ir visuomet laukia priimti naujus narius. Jei esate tarnavę karinėje tarnyboje, ar norėtumėte tapti prijaučiančiais nariais, kreipkitės į vieną skyriaus narių. Jie jūsų lauks ties bažnyčios įėjimais po visų Mišių šį savaitgalį. Tapdami nariais šį savaitgalį sutaupysite vienerių metų narystės mokestį – du metai tik $30.

KATALIKŲ RADIJA CLEVELANDE

AM 1260 Catholic Radio – The Living Bread Radio Network praves lėšų telkimo vajų kovo 1-3 dienomis. Girdėsite specialias programas, ir bus proga pasižadėti aukoti, kad užtikrinti katalikų radijos laidų tęstinumą. Pasižadėti galėsite internetu arba telefonu. Skambinkite 1-888-966-2093 arba žiūrėkite: www.livingbreadradio.com

    

     Penktadienį švenčiame Šv. Kazimiero šventę, mūsų parapijos ir Lietuvos globėjo šventę. Lietuvos vyskupai yra paskelbę tą dieną visų pasaulio lietuvių maldos diena. Ši diena suteikia mums progą ne vien tik pasidžiaugti mūsų naryste Šv. Kazimiero parapijoje, bet taip pat pasidžiaugti lietuviškojo paveldo grožiu.

     Būdami šios parapijos nariais verta prisiminti, jog Šv. Kazimieras, nors ir gimęs karališkoje šeimoje, atsisakė visų žemiškųjų turtų ir karališkųjų puošmenų ir pašventė savo gyvenimą kitų - ypač vargšų - tarnystei. Meldžiame, kad Šv. Kazimiero užtarimu mes, kaip parapija, būtume labiau panašūs į Kristų, pasišvęsdami tarnauti kitiems, ypač mūsų apylinkės vargšams.

     Ši šventė taip pat yra proga vėl iš naujo ryžtis įgyvendinti mūsų katalikiškąjį tikėjimą. Yra svarbu išreikšti mūsų tikėjimą išoriniais ženklais – dalyvauti Mišių aukoje, priimti sakramentus – ne vien todėl, kad šiais ženklais liudijime mūsų tikėjimą, bet dar labiau, nes jie mus stiprina mūsų pasiryžime kasdien augti mūsų tikėjime. Ryžkimės atsinaujinti.

    
                                            
Jūsų Kristuje, kun. Juozas Bacevičius

PARAPIJŲ TELKINIO GAVĖNIOS MIŠIOS

Collinwood parapijų telkinio pirmosios Gavėnios Mišios bus šį pirmadienį, vasario 29d., 7:00v.v. Šv. Marijos parapijoje. Po Mišių bus pabendravimas mokyklos salėje. Kviečiame visus jungtis maldoje ir bendrystėje su mūsų Collinwood parapijų kaimynais.

EUCHARISTIJOS GARBINIMAS

Penktadienis, kovo 4d. yra Šv. Kazimiero šventė ir pirmasis šio mėnesio penktadienis. Šio mėnesio Šventoji Valanda bus šį penktadienį, užsibaigus 7:30v.r. Mišioms ir iki 9:00v.r. Kviečiame visus praleisti valandėlę tyloje ir maldoje priešais išstatytą Švč. Sakramentą.
Trečiadienį, kovo 9d. bus šio mėnesio Eucharistijos garbinimas vakare nuo 6:00 iki 9:00v.v. Jei galite, prašome pasižadėti budėti bažnyčioje specifiniu laiku tą vakarą. Budėjimo sarašą rasite padėtą bažnyčios pagrindinio įėjimo prieangyje.

KRYŽIAUS KELIAI

Kiekvieną Gavėnios penktadienį 7:00v.v. melsimės Kryžiaus kelius. Šią savaitę skautai praves maldas. Kviečiame visus dalyvauti šiose tradicinėse Gavėnios pamaldose.

KVIEČIAME ATEITI Į TALKĄ

Ateinantį pirmadienį, kovo 7d., susilauksime svečių kai mūsų parapijoje vyks Collinwood parapijų telkinio Gavėnios Mišios. Užsibaigus Mišioms kviečiame visus į svetainę pabendravimui ir vaišėms. Kviečiame ateiti į talką iškepti pyragą, paruošti svetainę svečiams ir ją sutvarkyti. Jei galite padėti, užsirašykite į sąrašą bažnyčios prieangyje arba praneškite Stepui Matui: rmatas5132@aol.com arba tel 216-524-3242.

10:00 KAVUTĖS RUOŠĖJAI

ŠĮ SEKMADIENĮ – vasario 28 d.

ATEINANTĮ SEKMADIENĮ
kovo 6 d.

28 d. Tik kava

Skaitytoja/s

Živilė Vaitkienė Julija Čepulienė
kovo 6 d Šv. Kazimiero šventės blynų pusryčiai

Komunijos
dalintojai

Maria Hoffman, Marius Laniauskas*
Gražina Kampe, Živilė Vaitkienė

Amanda Muliolienė, Živilė Vaitkienė*
Remigijus Belzinskas, Frank Lucas

13 d. Kaziuko Mugė
20 d. E.Janušauskienė ir D.Armonienė

Patarnautojai

Daina ir Emilė Dicevičiūtės Audrelė Bielinytė ir Domas Šilgalis