Švento Kazimiero Parapija  

Ankstesni biuleteniai sau.01 sau.08 sau.15 sau.22 English sau.29 vas.05 vas.12 vas.19 vas.26 kovo05
2014 m. kovo12                    
2015 m.                      
2016 m.                      

Kovo 18 - 19 d. 2017 m.

KVIEČIAME ATEITI Į TALKĄ

Pirmadienį, kovo 27d., susilauksime daug svečių kai mūsų parapijoje vyks Collinwood parapijų telkinio Gavėnios Mišios. Užsibaigus Mišioms visi bus kviečiami į svetainę pabendravimui ir vaišėms. Kviečiame ateiti į talką: iškepti pyragą, paruošti svetainę svečiams ir ją sutvarkyti. Jei galite padėti, užsirašykite į sąrašą bažnyčios prieangyje arba praneškite Ingridai Civinskienei: icivinsk@yahoo.com arba tel 440-838-0652.

ALTORIAUS DRAUGIJOS GĖLIŲ PARDAVIMAS

Pavasaris beldžiasi į duris, laikas pagalvoti kaip apsodinsite darželį. Šiais metais Altoriaus Draugijos gėlių ir daržovių paradavimas prasideda šį savaitgalį (kovo 18-19) ir baigsis Velykų sekmadienį (bal. 16d.). Užsakymo anketas ir apibudinimo lapus rasite ties bažnyčios įėjimais ateinantį savatgalį. Anketas sugrąžinkite į aukų krepšelį, atneškite į kleboniją, arba atsiųskite paštu. Apsodinkite savo darželį ir, tuo pačiu, paremkite parapiją. Ir mums ir jums išeis į naudą! Visas pelnas eina parapijai. 

“GIRL SCOUT” SAUSAINIAI

Šį savaitgalį mergaitės skautės pardavinės visiems gerai žinomus “Girl Scout” sausainius. Kviečiame paremti jų veiklą ir nusipirkti sausainių, kuriuos skautės pardavinėja nuo 1917 metų.

KAZIUKO MUGĖ

Clevelando skautai kviečia visus atsilankyti Kaziuko mugėje ateinantį sekmadienį, kovo 26d. Mugė prasidės tuoj pat po 10:00 Mišių ir tęsis iki maždaug 1:00v.p.p. Kaip visuomet bus galima įsigyti skautų rankdarbių ir pasigardžiuoti skaniu maistu. Kviečiame visus paremti skautiją, gražiai veikiančią Clevelande jau 67 metus. Iki pasimatymo Kaziuko mugėje!

WORLD WIDE MARRIAGE ENCOUNTER

Savaitgalio World Wide Marriage Encounter programa padeda sutoktiniams suartėti. Atsitraukite nuo kasdienių rūpesčių ir skirkite laiko pagerinti santuokos ryšius. Sekantis programos savaitgalis vyks gegužės 5-7 dienomis Clarion Inn viešbutyje Hudson, Ohio. Dėl platesnės informacijos skambinkite 330-305-9963.

     Šio savaitgalio pasakojime apie samarietės moters susitikimą su Jėzumi, Evangelijos žodžiai kviečia mus visus atsiversti Viešpačiui visa širdimi. Susitikimo metu Jėzus jai parodo kas Jis esąs ir kaip Jis veikia tuose, kurie Jam atveria savo širdis. Ši Evangelijos ištrauka mums parodo, jog Jėzus yra tasai, kuris numalšina mūsų troškulį Dievo. Taip kaip Dievas, liepęs Mozei prakirsti akmenį, davė izraelitams vandens dykumoje, taip Jis mums siunčia Jėzų, gyvąjį vandenį.

     Susitikime su samariete Jėzus susiduria su jos užkietėjusia širdimi, tačiau rodydamas jai artimo meilę ir savo mylinčią širdį, jis priveda ją atsigerti iš išganymo upės. Matome kaip ji pamažėli keičiasi - iš moters, kuri anksčiau įtarė svetimą žmogų, į tikinčią moterį, kuri kviečia kitus susipažinti su Jėzumi ir išpažinti Jį kaip pasaulio atpirkėją.

     Šiuo šventuoju Gavėnios metu pamąstykime kaip mes, sekdami samarietės moters pavyzdžiu, ir liudydami savo tikėjimą Jėzumi, galėtume atvesti kitus prie Jo.

 

Jūsų Kristuje, kun. Juozas Bacevičius

 

SVEIKINAME “DAGILĖLĮ”

Sveikiname berniukų chorą “Dagilėlį” ir jo vadovus, atvykusius į Clevelandą ir į mūsų parapiją. Penktadienį jie atliko gražų koncertą Cleveland State Universitete, o šį sekmadienį jie gieda 10:00 val. Mišiose. Nuoširdžiai dėkojame “Dagilėliui” už jų parodytą geraširdiškumą būti kartu su mumis ir giedoti Mišiose. Tikimės, kad jūs liksite patenkint savo viešnage Clevelande.

PARAPIJŲ TELKINIO GAVĖNIOS MIŠIOS

Collinwood parapijų telkinio pirmosios Gavėnios Mišios bus šį pirmadienį, kovo 20 d., 7:00v.v. St. Jerome parapijoje. Po Mišių bus pabendravimas mokyklos salėje. Kviečiame visus jungtis maldoje ir bendrystėje su mūsų Collinwood parapijų kaimynais.

KRYŽIAUS KELIAI

Kiekvieną Gavėnios penktadienį 7:00v.v. melsimės Kryžiaus kelius. Šią savaitę Šv. Kazimiero Lituanistinės mokykla praves maldas. Kviečiame visus dalyvauti šiose tradicinėse Gavėnios pamaldose.

CATHOLIC RELIEF SERVICES

Ateinantį savaitgalį priimsime jūsų aukas Catholic Relief Services (CRS) organizacijai. Jūsų aukos padeda pavalgydinti alkstančius ir teikia paramą pabėgėliams ir tremtiniams. Jos tampa akivaizdžiu Kristaus meilės ir pagarbos ženklu visiems žmonėms – ir mūsų krašte gyvenantiems ir kituose kraštuose. Būkite dosnūs.

10:00 KAVUTĖS RUOŠĖJAI

ŠĮ SEKMADIENĮ – kovo 19 d.

KITĄ SEKMADIENĮ - kovo 26 d.

19 d. Taraškų šeima

Skaitytoja/s

Vytas Kliorys Lana Margevičienė
26 d. Kaziuko Mugė

Komunijos
dalintojai

Gražina Kampe, Živilė*
Aurelija Jucaitienė,
Marius Laniauskas

Kristina Sušinskienė, Živilė*
Albertas Sušinskas,
Frank Lucas

bal. 2 d. Parapijos draugai
9 d. Maria Hoffman ir draugai

Patarnautojai

Anika Muliolytė, Amanda Newberry

Lukas Milevičius, Kristoforas Čiurlionis