Švento Kazimiero Parapija  

Ankstesni biuleteniai sau.07 sau.14 sau.21 sau.28 English vas.04 vas.11 vas.18 vas.25    
2014 m.                      
2015 m.                      
2016 m.                      
2017 m.                      

Kovo 3 - 4 d. 2018 m.

PRISIMINKITE MALDOJE

Prisiminkite maldoje a.a. Gloria Fasolo ir Nellie Babcheck, kurios mirė praėjusią savaitę ir buvo palaidotos iš mūsų parapijos. Lai jos amžinai ilsisi Dievo karalystės ramybėje.

PARAPIJŲ TELKINIO GAVĖNIOS MIŠIOS

Šios saviatės Collinwood parapijų telkinio Gavėnios Mišios bus šį pirmadienį, vasario 26d., 7:00v.v. St. Mary  parapijoje. Po Mišių bus pabendravimas mokyklos salėje. Kviečiame visus jungtis maldoje ir bendrystėje su mūsų Collinwood parapijų kaimynais.

KRYŽIAUS KELIAI

Kiekvieną Gavėnios penktadienį 7:00v.v. einame Kryžiaus Kelius. Šią savaitę maldas praves Lietuviai skautai. Kviečiame visus dalyvauti šiose tradicinėse Gavėnios maldose.

RINKLIAVOS

     Šį savaitgalį priimsime jūsų aukas metinėje rinkliavoje paremti Rytų Europoje esančias bažnyčias. Lietuvos bažnyčios gauna lėšų iš šios rinkliavos ir Lietuvos vyskupai kreipiasi į mus dosniai aukoti.

     Ateinantį savaitgalį priimsime jūsų aukas Catholic Relief Services (CRS). Jūsų aukos pavalgydina alkstančius, padeda pabėgėliams, ir yra Kristaus meilės ir pagarbos ženklas visiems žmonėms čia ir kituose kraštuose. Būkite dosnūs.

MELDŽIAMĖS UŽ LIETUVĄ

Kiekvienų metų pirmąjį kovo sekmadienį Lietuvos vyskupai kviečia visas pasaulyje esančias lietuviškas parapijas jungtis kartu maldos dienoje ir melstis už Lietuvą. Esame lietuviška parapija ir todėl šį sekmadienį melsimės už brolius ir seseris lietuvius Lietuvoje bei visame pasaulyje, kad giliau dalyvaudami Bažnyčios sakramentiniame gyvenime, jie artėtų prie Dievo.

KEIČIAME LAIKRODŽIUS

Ateinantį sekmadienį, kovo 11d., 2:00v.r. pereiname į vasaros laiką. Nepamirškite pasukti laikrodžių vieną valandą PIRMYN šeštadienio vakare prieš einant gulti, kitaip sekmadienį vėluositės ateiti į Mišias.

LIETUVIAI SKAUTAI KVIEČIA

Sekmadienį, kovo 18d. Clevelando skautija maloniai kviečia visus atsilankyti Kaziuko mugėje. Mugė prasidės tuoj pat po 10:00 Mišių ir tęsis iki 1:00v.p.p. Mugėje rasite rankdarbių ir skanėstų, bus proga papietauti. Atvykite ir paremkite skautiją, veikiančią Clevelande 68 metus. Iki pasimatymo mugėje!

      Paskutinių keletos mėnesių bėgyje esame pergyvenę įvykius ir mūsų apylinkėje ir mūsų krašte, kurie kelia rūpestį apie asmeninį saugumą. Nors mes visi stengiamės vengti atsidurti pavojingose situacijose, iš tikrųjų nėra įmanoma žinoti kas bus toji sekanti tragedija, bei kurioje vietoje ir kada ji įvyks.

     Miesto centrai nuo seno yra buvę pavojingiausios vietos, bet šiandien pavojai slypi visur. Praėjusį rudenį asmuo įžengė į užmiestyje esančią Texas bažnyčią ir sušaudė ir nužudė kelis žmones. Vasario 14d. asmuo įžengė į priemiestyje esančią gimnaziją ir mirtinai nušovė septyniolika moksleivių ir mokytojų. Mūsų apylinkėje esame patyrę susišaudymų gatvėse vidury dienos, lyg tai gyventumėm „laukiniuose vakaruose“ (wild west). Prieš pora mėnesių kaimyninės parapijos klebonas, kun. Kumse iš St. Mary parapijos, buvo užpultas parapijos ribose jaunuolių, nešinų automatiniais ginklais, ir apiplėštas.

     Šie ir panašūs įvykiai yra mus privertę rimtai apmąstyti mūsų pačių saugumą bei visų, ateinančių į mūsų parapiją. Esu dalyvavęs posėdžiuose su kitais klebonais, su miesto valdžios atstovais, su mokyklos personalu, ir su kitais apsaugos žinovais bandydamas surasti būdus kaip sumažinti pavojų visiems, ateinantiems į Šv. Kazimiero parapiją. Dažniausias patarimas, kurį girdžiu yra, kad mes visi turime pradėti galvoti apie mūsų saugumą ir būti budrūs ir stebėti aplinką.

- Kai įeiname į mokyklos pastatą - ar tai būtų susirinkimui, sekmadienio kavutei, parengimui ar kitai veiklai - durys turi būti užrakintos mums įėjus vidun.

- Bažnyčioje būkime budrūs, kai matome nepažįstamus asmenis, ir saugokime savo asmeniškus daiktus.

- Pastato durims esant atrakintoms, niekuomet neturėtume būti vienui vieni bet kur pastate.

- Automobilių aikštėje užtikrinkite, kad automobilio durys užrakintos, ir nepalikite brangių dalykų atviroje vietoje.

     Kaip daugelis policijoje pataria, „Jei matote, kad kažkas netaip, praneškite.“ Bažnyčioje - pasakykite tvarkos prižiū-rėtojams. Svetainėje - pasakykite kavutės šeimininkams. Jei jaučiatės nesaugiai ar kad gręsia pavojus – skambinkite mobiliu telefonu į 911. Šiuo metu rūpinamės apmokyti mūsų bažnyčios tvarkos prižiūrėtojus kaip reaguoti pavojingose situacijose.

     Šie rūpesčiai apie saugumą nėra aktualūs vien tik mūsų parapijai ar mūsų geografinei vietai Clevelande. Rašau šią skiltį ne todėl, kad jus išgąsdinčiau, o verčiau norėdamas atkreipti jūsų dėmesį, kad suprastumėte, jog įvykiai apie kuriuos skaitote laikraščiuose, gali atsitikti čia pat mūsų bažnyčioje, automobilių aikštėje prie maisto parduotuvės kurioje apsiperkate, kino teatre, ar bet kurioje viešoje vietoje.

     Stebėdami aplinką ir rūpindamiesi draugais ir kaimynais galėsime geriausia apsisaugoti nuo bet kurio pavojaus. Todėl prašau visų - būkime budrūs, būkime saugūs.

                            Dievas jus visus telaimina! kun. Juozas Bacevičius
Šv. Kazimierai, melski už mus!

 KAVUTĖS RUOŠĖJAI

ŠĮ SEKMADIENĮ - 2018 m. KOVO 4 d.

KITĄ SEKMADIENĮ - 2018 m. KOVO 11 d.

kovo 4d.    kava ir baronkėlės

Skaitytoja/s

Julija Čepulienė Rimas Aukštuolis
11 d.    Tik kava

Komunijos
dalintojai

Kęstutis Civinskas, Živilė*

Amanda Muliolienė, Remigijus*

18 d. Kaziuko Mugė
25 d. Taraškų šeima

Patarnautojai

Amanda Newberry, Daina Kampe Anika Muliolytė, Emilė Dicevičiūtė