Švento Kazimiero Parapija  

Ankstesni biuleteniai sau.06 sau.13 sau.20 sau.27 English vas.03 vas.10        
2014 m. 2018 m.                      
2015 m.                        
2016 m.                        
2017 m.                        

Vasario 16 - 17  d. 2019 m.

MIŠIŲ TVARKARAŠTIS

Praėjusių metų bėgyje Pastoracinė Tarybos nariai ir aš esame peržiūrėję savaitgalio Mišių tvarkaraštį. Per pastaruosius kelerius metus Mišių dalyvių skaičius yra sumažėjęs, ir todėl jaučiame reikalą sudaryti atitinkamą Mišių tvarkaraštį, kuris geriau tarnautų mūsų žmonėms. Pastoracinės Tarybos nariai yra išklausę jūsų nuomonių, ir yra pateikę kelis siūlymus Mišių laikams. Labai svarbu, kad prieš darant bet kokį sprendimą, jūs visi susipažintumėte su šiais siūlymais ir į juos atsilieptumėte. Bet kokie pasikeitimai įvyks 2020m. sausį.

     Kas liečia šeštadienio vakaro Mišias – kai kurie žmonės siūlė Mišių laiką paankstinti, idant pašalinti rūpestį atvykti žiemos metu kai anksčiau sutemsta. Siūlymas buvo šeštadienio Mišias laikyti 5:00v.v. Tačiau daugelis žmonių vistiek norėtų palikti Mišių laiką 5:30v.v.

     Kas liečia sekmadienio ryto Mišias – esame gavę pora siūlymų. Vienas siūlymas buvo, kad Mišios lietuvių kalba būtų paskutiniosios dienos Mišios. Nuomonės pasiskirstė lygiai: Mišios 8:30v.r. angliškai ir 10:30v.r. lietuviškai, arba Mišios 9:00v.r. angliškai ir 11:00v.r. lietuviškai.

     Atskirame lape prašau įrašyti savo nuomonę. Lapelį grąžinkite aukų krepšelyje, atsiųskite į kleboniją paštu, arba įteikite asmeniškai. Tai padarykite ne vėliau kovo 17d. kad Pastoracinė Taryba turėtų visus duomenis kai rinksis balandžio mėnesio posėdžiui. Jei turite klausimų, kreipkitės į mane arba į bet kurį Tarybos narių.

BLYNŲ PUSRYČIAI

Sekantys parapijos blynų pusryčiai bus sekmadienį, kovo 3d., nuo 8:30v.r. iki 1:30v.p.p. Bilietus galite įsigyti po savaitgalio Mišių ties bažnyčios pagrindiniu įėjimu ir savaitės bėgyje parapijos raštinėje. Suaugusiems $7, vaikams 10m. ir jaunesniems nemokamai. Pirkdami bilietą iš anksto sutaupysite $1. Visas pusryčių pelnas eina parapijai.

PARAPIJŲ TELKINIO MIŠIOS

Pirmadienį, kovo 18d., 7:00v.v. mūsų parapija priims Collinwood parapijų telkinio parapijiečius Gavėnios Mišioms. Užsibaigus Mišioms, kviesime visus pasivaišinti į didžiąją salę. Prašome ateiti į talką padėti paruošti ir sutvarkyti salę bei iškepti skanumynų. Jei galite padėti, užsirašykite į savanorystės sąrašus bažnyčios pagrindinio įėjimo prieangyje arba praneškite Ingridai Civinskienei: icivinsk@yahoo.com arba skambinkite 440-838-0652.

APMĄSTYKIM ir ATSIGAIVINKIM

Exultate choras kviečia atsilankyti muzikos ir meditacijos programoje - APMĄSTYKIM ir ATSIGAIVINKIM -  sekmadienį, kovo 31d., 12:00v.p.p., Lietuvių klubo viršutinėje salėje. Programai pasibaigus – pietūs. Kaina $20 asmeniui įskaito pietus. Bilietus įsigykite sekmadieniais po 10:00 Mišių arba skambinkite Virginijai Rubinski 216-486-9023.

     Prieš kelerius metus, kalbėdamas su žmonėmis apie mano viešnagę Lietuvoje, lyginome mano įspūdžius su jų pergy-venimais lankantis Lietuvoje, kai ji dar buvo pavergta Sovietų Sąjungos. Praėjus mažiau negu 30 laisvės metų, Lietuva yra nuostabiai persitvarkius, pagerindama ne vien tik jos krašto infrastruktūrą, bet taip pat ir švietimo, žemės ūkio, prekybos bei turizmo sritis. Anksčiau buvęs niūrus ir prislėgtas kraštas šiandien klesti ir yra gyvastinga pasaulio tautų bendruomenės dalis.

     Kaip šie pasikeitimai įvyko? Atsakymas glūdi dvejuose žodžiuose: laisvė ir ryžtas. Laikas buvo prinokęs pavergtiems žmonėms paragauti laisvės, ir jie buvo pasiruošę rizikuoti viską - net savo gyvybes - pasipriešinti vadinamai Blogio Imperijai ir paskelbti savo nepriklausomybę.

    Panašiai galime kalbėti ir apie Lietuvos Nepriklausomybės paskelbimą 1918 metais. Prislėgti Rusijos priespaudos, žmonės troško laisvės ir rizikavo viską - net savo gyvybes - ir ryžosi paskelbti nepriklausomybę ir sukurti nepriklausomą kraštą. Drąsiai paskelbęs nepriklausomybę, šis mažas vergovės kraštas tapo laisva ir klestinti dalis pasaulio tautų bendruomenės.
     Šį savaitgalį jungiamės kartu su mūsų jaunimu švęsti Lietuvos nepriklausomybę – ne vien tik nepriklausomybės atgavimą 1990 metais, bet ir pirmąjį Nepriklausomybės paskelbimą 1918 metais. Nežiūrint ar esi lietuvis ar ne, tai nuostabi proga švęsti Lietuvos laisvę ir ja džiaugtis, ir prisiminti kokia didi dovana yra laisvė. Šiandienos konfliktai Vidurinių Rytų kraštuose, Pietų Amerikoje ir kituose pasaulio kraštuose mums primena, kad laisvės dovanai nuolat gręsia pavojai. Taigi, šiandien dera atnaujinti pastangas dirbti kartu ir rūpintis, kad kiekvienas žmogus pasaulyje turėtų laisvę – laisvę spręsti savo ateitį ir gyvenimą, ir būti pilnaverčiu pasaulinės bendruomenės nariu.

Dievas jus visus telaimina!  
kun. Juozas Bacevičius

PRISIMINKITE MALDOSE

Prisiminkite maldose a.a. David Dula, kuris neseniai mirė ir buvo palaidotas iš mūsų parapijos. Lai jis amžinai ilsisi Dievo karalystės ramybėje.

PAMĄSTYMAS ŠEIMOMS

Daugelyje mūsų šeimų, net kai esame kartu namuose, nejučiomis einame skirtingais keliais, atskirti vienas nuo kito gyvenimo “griozdų.” Gyvenime, vis daugiau ir daugiau apsikraudami turtais ir dalykais, jaučiame tuštumą. Šiandienos Evangelija moko, kad tie, kurie nėra apsikrovę tais visais turtais, kurie dabar yra vargšai ir kenčia badą, jie yra tiem kurie geriau gali kreipti dėmesį į tai, kas iš tikrųjų teikia džiaugsmo: leisti laiką kartu ir kaupti malonius prisiminimus.

 KAVUTĖS RUOŠĖJAI

ŠĮ SEKMADIENĮ - vasario 16 d.

KITĄ SEKMADIENĮ - vasario 24 d.

17 d. Gudėnų šeima ir draugai

Skaitytoja/s

Eglė Laniauskienė Živilė Vaitkienė
24 d. Tik kava

Komunijos
dalintojai

Arv Valiukas, Živilė*
Marius Laniauskas,
Rauda Gelažienė

Amanda Muliolienė,
Remigijus Belzinskas*
Živilė Vaitkienė, Gražina Kampe

Kovo 3d. Parapijos blynų pusryčiai
10 d. Lituanistinės mokyklos

Patarnautojai

Justas ir Domas Šilgaliai Lukas Milevičius, Anika Muliolytė