Švento Kazimiero Parapija  

Ankstesni
biuleteniai
geg. 10-11 geg. 17-18

geg. 24-25

ge.31-bi.1 English bir.07-08 bir.14-15 bir.21-22 bir.28-29 lie.05-06 lie.12-13
lie.19-20 lie.26-27                    

Rugpjūčio 2-3 d. 2014 m.

 
    Ši vasara man karštiligiška ir užimta darbais. Jūs, kurie čia lankotės tik savaitgaliais, matote vykstančius pasikeitimus. Didžiulės šiukšlių ir atliekų dėžės stovi Marcella ir Neff automobilių aikštėse. Žiūrint iš lauko matosi, kad klojamas naujas stogas ant salės. Svetainėje ir salėje matosi daug naujo, sienomis tęsiamo, elektros laidų vamzdyno. Birželio mėnesį mokyklos pastate buvo įdėtas naujutėlis gaisro apsaugos įrengimas, oro vėsinimo įrengimai buvo įvesti visose klasėse, ir vaizdo sekimo (video surveillance) aparatai buvo įmontuoti ir mokyklos viduje ir lauke. Kelios naujos durys buvo įstatytos ir likusios pataisytos, telefonai buvo įmontuoti visuose kambariuose. Pastatas vėl pradeda atgimti kaip mokykla.

     Šią praėjusią savaitę pastatas perėjo gaisro ir užėmimo (occupancy) bei Ohio Department of Education inspekcijas. Už mažiau nei dviejų savaičių mokykla atsidarys ir pradės naujus mokslo metus. Šią savaitę į klases buvo sudėti nauji mokykliniai baldai, šį savaitgalį prasideda vandentiekių ir karšto vandens tiekimo santechnikos darbai, kurie bus užbaigti iki mokyklai atsidarant.

     Visi šie darbai pareikalavo daug laiko, sudėtingo įvairių darbų eigos suderinimo ir didelių išlaidų, kurias padengėme kartu su Breakthrough Schools. Rūpinausi atlikti visus šiuos darbus turėdamas tik vieną tikslą omenyje – užtikrinti, kad šis projektas būtų sėkmingas žinant, kad tai užtikrins mūsų parapijos ateitį ir išlaikys ją atdarą ilgai.

     Nors atsisakome trupučiuko - išimtinos teisės naudotis mokyklos pastatu - laimime daug daugiau. Visos mūsų organizacijos ir toliau galės naudotis mūsų patalpomis: tautinių šokių repeticijoms, choro repeticijoms, skautų (visų grupių) sueigoms, lituanistinės mokyklos (nuo prieš mokyklinės iki suaugusių grupės) pamokoms, Šventojo Vardo ir Altoriaus Draugijų bei Alcoholics Anonymous susirinkimams. Kaip ir anksčiau, metų bėgyje ruošime sekmadienio kavutes, blynų pusryčius ir lėšų telkimo renginius.

     Nuompinigiai, kuriuos gausime, padės padengti mūsų einamasias išlaidas ir, tuo pačiu, leis mums vykdyti reikalingus pagerinimus ir pataisymus, padės telkti kapitalą didesniems ateities darbams ir kaups santaupas, reikalingas vykdyti parapijos tarnystes.

     Per praėjusius penkiasdešimt metų yra įvykę tiek daug pasikeitimų mūsų apylinkėje ir lietuviškoje bendruomenėje. Mums visiems keičiantis prisitaikinant prie modernių laikų, atėjo laikas ir mūsų parapijos įrengimams keistis, tuo atsiliepiant į šiandienos iššūkius.

                                      Jūsų Kristuje, kun. Juozas Bacevičius

TIKYBOS PAMOKOS

Visą rugpiūčio mėnesį priimsime registracijas parapijinės tikybos pamokų (PSR) programai. Visi mūsų vaikai, bent iki aštunto skyriaus pabaigos, turėtų lankyti tikybos pamokas katalikiškoje mokykloje arba parapijinę tikybos pamokų (PSR) programą. Skambinkite į parapijos raštinę užregistruoti jūsų vaikus. Tai padarykite iki rugpiūčio 31 dienos.

ROOTED IN FAITH

Neseniai gavome kas metų ketvirtį išduodamą Rooted in Faith vajaus išmoką $1,458.00 sumoje. Lig šiol esame gavę $29,173.00, kas sudaro 30% mūsų parapijiečių, suaukotų šiam vyskupijos vajui, pinigų. Gavę šį vajaus čekį, primename visiems toliau tęsėti jūsų vajaus pažadėtos sumos įmokėjimus, kad penkių metų suma būtų patenkinta.

BLYNŲ PUSRYČIAI

Sekantys blynų pusryčiai bus sekmadienį, rugpiūčio 17d. nuo 8:30v.r. iki 1:30v.p.p. Bilietus galite įsigyti po visų Mišių ties bažnyčios įėjimais (svetainėje po 10:00 Mišių) ir, savaitės bėgyje, klebonijoje. Bilietus taip pat galėsite įsigyti pusryčių dieną ties įėji-mu. Suaugusiems: 14m. ir vyresniems - $7 ($6 perkant iš anksto); vaikams: 5m.- 13m. - $4 ($3 perkant iš anksto). Laukiame sava-norių padėti su šiuo lėšų telkimo renginiu. Užsirašykite į sąrašą Knygų kambaryje. Kviečiame visus paremti šį lėšų telkimo renginį ir pasigardžiuoti skaniais blynais.

DĖMESIO VISOS PARAPIJOS ORGANIZACIJOS

Prašome, kad vienas atstovas iš kiekvienos parapijos organizacijos, naudojančios parapijos patalpas šį rudenį, dalyvautų susirinkime ketvirtadienį, rugpiūčio 21d., 7:00v.v. klebonijoje. Pasidalinsime svarbia informacija apie patalpų naudojimąsi ir ko galime tikėtis turėdami naują patalpų nuomininką. Lakeshore Intergenerational School atstovas dalyvaus susirinkime ir atsakys į jūsų klausimus. Primename visoms organi-zacijoms, kad norint naudotis parapijos patalpomis dėl bet kurios veiklos, būtina susitarti dėl laiko ir vietos su parapijos raštine. Visiems kartu bendradarbiaujant, veiklos metai eis sklandžiai

KATALIKŲ ŠEIMŲ FESTivalis

Ar norite smagiai praleisti dieną su šeima šią vasarą? Atvykite į FESTivalį, sekmadienį, rugpiūčio 3d. seminarijos sode Wickliffe. Tą dieną seminarios 56 akrų plotas tasa 14-tuoju metinių Katalikų šeimų FESTivalio namais. Tą dieną švesime mūsų tikėjimą ir džiau-gsimės šeima. Renginys smagus ir  įėjimas nemokamas. Junkitės su tūkstančiais kitų ir atvykite su šeima išgirsti JAV-bėse žinomų dainininkų ir dalyvauti įdomiuose, tikėjimą skatinančiuose, užsiėmimuose. Diena baigsis 8:00v.v. šv. Mišiomis lauke; po jų seks fejerverkų programa. Dėl informacijos žiūrėkite tinklapyje: www.theFest.us.

PARAMA MISIJOMS

Dėkojame visiems, kurie atsiliepė į kun. Miroslaw Dawlewicz misijų prašymą praėjusį savaitgalį ir davė auką. Kas dar norėtų įteikti auką ir paremti jo misijų darbus Rusijoje, tai galite padaryti ir šį savaitgalį. Pažymėkite, kad skiriate auką „Missionary Appeal.“ Čekį išrašykite „St. Casimir Parish“ vardu.

ŠV. ANDRIEJAUS VIENUOLYNAS

Clevelando Šv. Andriejaus vienuolyno Benediktinai vienuoliai kviečia nevedusius vyrus nuo 18m. - 45m. dalyvauti savaitgalio programoje –„Living with Benedict“ – rugpiūčio 15-17 dienomis ir pamąstyti apie pašaukimą tapti vienuoliu. Dėl platesnės informacijos kreipkitės į Fr. Finbar, OSB: finbar@cbhs.edu

AUTOMOBILIŲ STATYMAS AIKŠTĖSE

Statybos reikmenys stovi mūsų Neff gatvės automobilų statymo aikštėje. Primename: statykite automobilius tiktai jų statymui pa-žymėtose vietose. Nestatykite automobilių ant šaligatvių ir neuž-blokuokite tunelio angos į Marcella gatvę; palikite neįgaliųjų vietas neįgaliems. Marcella aikštėje nestatykite automobilių prie-šais vienuolyną ir neužstatykite garažo angų. Palikite pravažiavimo takus laisvus, kad visi automobiliai galėtų laisvai įvažiuoti ir išvažiuoti iš aikštės.

10:00 KAVUTĖS RUOŠĖJAI

ŠĮ SEKMADIENĮ – rugpjūčio 3 d.

ATEINANTĮ SEKMADIENĮ –
rugpjųčio 10 d.

rugp. 3d. Korp! Giedra

Skaitytoja/s

Vytas Kliorys Eglė Laniauskienė

 

10 d. Penkauskų šeima ir draugai

Komunijos
dalintojai

Amanda Muliolienė,
Kristina ir Albertas Sušinskai

Remigijus Belzinskas,
Kęstutis Civinskas, Živilė Vaitkienė

17 d. Blynų pusryčiai
24 d. Civinskai, L.Stochl,
O.Grigonytė
, D.Zeledonis

Patarnautojai

Izabelė Rubinski, Vidas Sasnauskas

Amanda Newberry, Elzė Tarasevičiūtė