Švento Kazimiero Parapija  

Ankstesni biuleteniai sau.03 sau.10 sau.17 sau.24 English sau.31 vas.07 vas.14 vas.21 vas.28  
2014 m.                      
2015 m.                      

Kovo 5 d. - 6 d. 2015 m.

SVEIKINAME

Sveikiname ir džiaugiamės priimdami į parapijos šeimą Matthew James Neary, Timothy ir Vaivos (nee Bučmytės) sūnų. Jis buvo
pakrikštytas Šv.Kazimiero parapijoje šį savaitgalį.

MALDOS DIENA UŽ PASAULIO LIETUVIUS

Kiekvienais metais, pirmąjį kovo sekmadienį, Lietuvos vyskupai skelbia maldos dieną už pasaulio lietuvius ir kviečia visas lietuviškas parapijas jungtis kartu maldoje. Esame lietuviška parapija ir todėl šį savaitgalį meldžiamės už mūsų brolius ir seseris Lietuvoje ir visame pasaulyje, kad jie augtų tikėjime ir artėtų prie Dievo labiau dalyvaudami sakramentiniame Bažnyčios gyvenime.

FILMAS – „PIRMASIS DIEVO
GAILESTINGUMO PAVEIKSLAS“

Esame įsigiję leidimą rodyti neseniai išleistą filmą: Pirmasis Dievo Gailestingumo Paveikslas. Jį rodysime prieš ir po Dievo Gailestingumo sekmadienio. Filmas nupasakoja „nežinomo šedevro (užsakyto Šv. Faustinos) negirdėtą istoriją“ ir kaip jis išsilaikė arti šimto metų iki kol buvo slaptai pargabentas atgal į jo namus Vilniuje.

     Šiuo metu esame pramatę tris filmo seansus: penktadienį, balandžio 1d. ir šeštadienį, balandžio 2d. 7:00v.v.(didžiojoje salėje) ir antradienį, balandžio 5d. 5:00v.p.p. (svetainėje). Skelbiame šį renginį mūsų Central East District rajono parapijoms, Euclid‘e esančioms parapijoms ir lenkų parapijoms.

     Kviečiame mums padėti su šio projekto įvairiais darbais ir darbeliais. Jei galite ateiti į talką, praneškite kun. Bacevičiui arba Živilei Vaitkienei.

BLYNŲ PUSRYČIAI

Šį sekmadienį, kovo 6d., po visų Mišių svetainėje (nuo 8:30v.r. iki 1:30v.p.p.) Kviečiame visus pasigardžiuoti mūsų apylinkės skaniausiais blynais ir lietiniais. Bilietus galite įsigyti po angliškų Mišių bažnyčios prieangyje ir po 10:00 Mišių svetainėje. Bilietai suaugusiems - $7, vaikams nuo 6 iki 13 metų - $4. Pirkdami bilietus iš anksto sutaupysite $1.

MERGAIČIŲ SKAUČIŲ SAUSAINIAI

Šį savaitgalį mūsų apylinkės mergaitės skautės pardavinės jų gerai žinomus sausainius (Girl Scout cookies). Juos galite nusipirkti po visų Mišių ties bažnyčios įėjimais ir svetainėje blynų pusryčiuose. Kviečiame visus paremti mergaičių veiklą ir nusipirkti vieną ir daugiau dėžučių sausainių.

 LIETUVIŲ SKAUTŲ KAZIUKO MUGĖ

Clevelando skautijos Neringos ir Pilėnų tuntai maloniai kviečia visus atsilankyti Kaziuko Mugėje sekmadienį, kovo 13d., parapijos viršutinėje salėje, pasibaigus 10:00 Mišioms ir iki 1:00v.p.p. Mugė remia mūsų skautų veiklą, kuri gyvuoja Clevelande jau 66 metus! Atvykę galėsite nusipirkt įvairių rankdarbių, skanumynų ir pietų. Laukiame visų!

     Kai Izraelitai išbėgo iš Egipto, Dievo išrinktoji tauta leidosi į naujos kūrinijos kelionę – jie pasikeitė iš vergų tautos į laisvus žmones, jie išsilaisvino iš po faraono kulno ir sudarė artimą testamentinį ryšį su Dievu, anksčiau valgę maną dykumoje, dabar jie gardžiavosi Pažadėtosios Žemės vaisiais.

 

     Kai Sūnus Palaidūnas pagaliau atsipeikėjo, jis suprato jog geriau būti samdiniu namuose negu vogti jovalą iš kiaulių. Jo kelionė prasidėjo jam esant pasimetusiam - jis buvo atrastas; esant „numirusiam“ – jis atgijo būti „nauju kūriniu.“

 

     Jo kelionė neužtruko 40 metų, tačiau ar įmanoma išmatuoti laiką tos kelionės, kuri pakeičia žmogaus širdį? Kelias į naują kūriniją gali trukti 40 metų, ar 40 dienų, ar 40 minučių, ar netgi 40 sekundžių. Kartais ji yra išorinė kelionė, bet ji visuomet yra vidinė kelionė. Ji įmanoma tiktai su Dievo pagelba.

 

     Jėzus eina su mumis mūsų kelionėje iki kol galų gale ateiname į puotą, kurioje mūsų dangiškasis Tėvas mus paima į savo glėbį ir priima mus į namus. Ką tai jums reiškia būti nauju kūriniu? Pamąstykite.

    
                                            
Jūsų Kristuje, kun. Juozas Bacevičius

PARAPIJŲ TELKINIO GAVĖNIOS MIŠIOS

Collinwood parapijų telkinio pirmosios Gavėnios Mišios bus šį pirmadienį, vasario 29d., 7:00v.v. mūsų Šv. Kazimiero  parapijoje. Po Mišių bus pabendravimas mokyklos salėje. Kviečiame visus jungtis maldoje ir bendrystėje su mūsų Collinwood parapijų kaimynais.

Ateinantį pirmadienį, kovo 7d., susilauksime svečių kai mūsų parapijoje vyks Collinwood parapijų telkinio Gavėnios Mišios. Užsibaigus Mišioms kviečiame visus į svetainę pabendravimui ir vaišėms. Kviečiame ateiti į talką iškepti pyragą, paruošti svetainę svečiams ir ją sutvarkyti. Jei galite padėti, užsirašykite į sąrašą bažnyčios prieangyje arba praneškite Stepui Matui: rmatas5132@aol.com arba tel 216-524-3242.

EUCHARISTIJOS GARBINIMAS

Trečiadienį, kovo 9d. bus šio mėnesio Eucharistijos garbinimas vakare nuo 6:00 iki 9:00v.v. Jei galite, prašome pasižadėti budėti bažnyčioje specifiniu laiku tą vakarą. Budėjimo sarašą rasite padėtą bažnyčios pagrindinio įėjimo prieangyje.

KRYŽIAUS KELIAI

Kiekvieną Gavėnios penktadienį 7:00v.v. melsimės Kryžiaus kelius. Šią savaitę Švento Vardo draugija praves maldas. Kviečiame visus dalyvauti šiose tradicinėse Gavėnios pamaldose.

10:00 KAVUTĖS RUOŠĖJAI

ŠĮ SEKMADIENĮ – kovo 6 d.

ATEINANTĮ SEKMADIENĮ
kovo ąę d.

kovo 6 d Šv. Kazimiero šventės blynų pusryčiai

Skaitytoja/s

Julija Čepulienė Rimas Aukštuolis
13 d Kaziuko Mugė

Komunijos
dalintojai

Amanda Muliolienė, Živilė Vaitkienė*
Remigijus Belzinskas, Frank Lucas

Frank Lucas, Živilė*
Maria Hoffman, Kęstutis Civinskas

.20 d. E.Janušauskienė ir D.Armonienė
27 Velykos

Patarnautojai

Audrelė Bielinytė ir Domas Šilgalis Elzė Tarasevičiūtė ir Tauras Vucianis