Švento Kazimiero Parapija  

Ankstesni biuleteniai sau.01 sau.08 sau.15 sau.22 English sau.29 vas.05 vas.12 vas.19 vas.26 kovo05
2014 m. kovo12 kovo19                  
2015 m.                      
2016 m.                      

Kovo 25 - 26 d. 2017 m.

ALTORIAUS DRAUGIJOS GĖLIŲ PARDAVIMAS

Pavasaris beldžiasi į duris, laikas pagalvoti kaip apsodinsite darželį. Šiais metais Altoriaus Draugijos gėlių ir daržovių paradavimas prasidėjo praeitą savaitgalį (kovo 18-19) ir baigsis Velykų sekmadienį (bal. 16d.). Užsakymo anketas ir apibudinimo lapus rasite ties bažnyčios įėjimais ateinantį savatgalį. Anketas sugrąžinkite į aukų krepšelį, atneškite į kleboniją, arba atsiųskite paštu. Apsodinkite savo darželį ir, tuo pačiu, paremkite parapiją. Ir mums ir jums išeis į naudą! Visas pelnas eina parapijai. 

PRAŠOME ŠEIMININKIŲ PAGELBOS

Ieškome sumanių šeimininkių, kurios pratusios skaityti kepimo receptus ir sutiktų peržiūrėti kai kuriuos jų prieš spausdinant mūsų ruošiamą perredaguotą “Perpetual Help in the Kitchen” receptų knygą. Taip, ją užbaigsime šiais metais. Bus daugiau priedų, įskaitant ir neseniai įteiktų receptų. Jei galite padėti, skambinkite Mary Ann Pecek 216-486-3836.

HOSPICE PROGRAMOMS REIKIA PAGELBOS

     Harbor Light Hospice siekia suteikti orų patarnavimą ligoniams ir jų šeimoms, leidžiantį jiems gyventi turtingą, gilų ir prasmingą gyvenimą iki jo pabaigos. Ieškomi savanoriai: lankyti ligonius, jiems suteikti dvasinės paramos, dirbti raštinėje ir atlikti įvairius kitus darbelius. Dėl informacijos kreipkitės į Brian Stevens: 216-385-7259.
     Hospice of Western Reserve ruošia “Sandėlio išpardavimą” penktadienį, gegužės 12d., nuo 8-4v.p.p. jų centre (17876 St. Clair Ave., Cleveland, Ohio). Pelnas remia Hospice of Western Reserve globojamus ligonius ir jų šeimas. Jie prašo paaukoti gerame stovyje naudotus baldus (lauko ir vidaus), namų apyvokos reikmenis, meno dirbinius ir švenčių papuošimus. Norint paaukoti daiktus, skambinkite 216-255-9090 arba rašykite e-paštu:
warehousesaledonation@hospicewr.org

RETROUVAILLE

Ar trūksta meilės ir vienas kito rūpinimosi jūsų vedybiniame gyvenime? Ar jūsų santykiai atšalę? Ar svarstote apie skyrybas? Retrouvaille programa gali jums padėti. Sekantis Retrouvaille savaitgalis bus balandžio 21-23. Retrouvaille arba “iš naujo atrasti” programa globojama Clevelando vyskupijos ir yra atvira visų tikėjimų poroms. Programa prasideda savaitgalio ilgio susitikimu; jį seka šešios pridėtinės trumpesnės sesijos. Reikalingas $150 registracijos mokestis patvirtinti dalyvavimą. Dėl informacijos ar užsiregistruoti skambinkite Liz Gliha 440-357-6580 arba žiūrėkite: www.helpyourmarriage.org

KAZIUKO MUGĖ

Clevelando skautai kviečia visus atsilankyti Kaziuko mugėje šį sekmadienį, kovo 26d. Mugė prasidės tuoj pat po 10:00 Mišių ir tęsis iki maždaug 1:00v.p.p. Kaip visuomet bus galima įsigyti skautų rankdarbių ir pasigardžiuoti skaniu maistu. Kviečiame visus paremti skautiją, gražiai veikiančią Clevelande jau 67 metus. Iki pasimatymo Kaziuko mugėje!

    Šio savaitgalio Evangelija ragina mus sugrįžti į Viešpatį visa širdimi, ir pasakoja apie žmogaus, aklo nuo gimimo, susitikimą su Jėzumi. Kaip ir praėjusios savaitės pasakojime apie samarietę moterį, esame kviečiami susipažinti su Jėzumi artimu būdu, atverti savo akis ir atpažinti Jį kaip Tą, kurį Dievas mums siuntė.

     Pirmasis skaitinys pranašauja Evangelijos pasakojimui. Pranašas Samuelis praregi ir „pamato“ jog Dovydas, jauniau-siasis Jesės sūnus, yra tas, kurį Dievas parinko būti Karaliaus Sauliaus įpėdiniu, o ne, kaip Samuelis manė kad bus išrinktas dailios išvaizdos vyriausias sūnus Elijabas. Dievas subara Samuelį sakydamas: „Nežiūrėk jo išvaizdos.“

     Evagelijoje ir vėl esame liudininkai vieno žmogaus laipsniško atėjimo į šviesą, kuri yra Jėzus, ir matome kaip jis galų gale atpažįstą Jėzų esantį daugiau negu pranašu, esantį Žmogaus Sūnų ir Viešpačiu.

     Iš mūsų, kurie esame pakrikštyti, reikalaujama daugiau negu tik atpažinti, jog Jėzus yra pasaulio Šviesa. Kaip Šv. Paulius rašė laiške Efeziečiams: „Juk kadaise jūs buvote tamsa, o dabar esate šviesa Viešpatyje,” todėl turime gyventi vadovaudamiesi šviesos vaisiais - visokeriopu gerumu, teisumu ir tiesa.

     Pasiklauskite savęs – ar esate šviesos vaikai?

 

Jūsų Kristuje, kun. Juozas Bacevičius

PARAPIJŲ TELKINIO MIŠIOS

Šios savaitės Collinwood parapijų telkinio Gavėnios Mišios bus ŠĮ PIRMADIENĮ kovo 27d., mūsų Šv. Kazimiero parapijoje. Po Mišių bus pabendravimas svetainėje. Kviečiame visus jungtis maldoje ir bendrystėje su mūsų Collinwood parapijų kaimynais.

     Jei pasižadėjote atnešti maisto vaišėms, prašome jį tnešti į svetainę PRIEŠ prasidedant Mišioms. Laukiame savanorių ateiti į talką ir padėti paruošti ir sutvarkyti svetainę. Jei galite padėti, praneškite Ingridai Civinskienei 440-838-0652 arba e-paštu: icivinsk@yahoo.com

KRYŽIAUS KELIAI

Kiekvieną Gavėnios penktadienį 7:00v.v. melsimės Kryžiaus kelius. Šią savaitę liturgijos talkininkai praves maldas. Kviečiame visus dalyvauti šiose tradicinėse Gavėnios pamaldose.

CATHOLIC RELIEF SERVICES

Šį savaitgalį priimsime jūsų aukas Catholic Relief Services (CRS) organizacijai. Jūsų aukos padeda pavalgydinti alkstančius ir teikia paramą pabėgėliams ir tremtiniams. Jos tampa akivaizdžiu Kristaus meilės ir pagarbos ženklu visiems žmonėms – ir mūsų krašte gyvenantiems ir kituose kraštuose. Būkite dosnūs.

10:00 KAVUTĖS RUOŠĖJAI

ŠĮ SEKMADIENĮ – kovo 26 d.

KITĄ SEKMADIENĮ - balandžio 2 d.

26 d. Kaziuko Mugė

Skaitytoja/s

Lana Margevičienė Steponas Juodvalkis
bal. 2 d. Parapijos draugai

Komunijos
dalintojai

Kristina Sušinskienė, Živilė*
Albertas Sušinskas,
Frank Lucas

Amanda Muliolienė,
Remigijus Belzinskas
*
Maria Hoffman, Kęstutis Civinskas

9 d. Maria Hoffman ir draugai
16 d. Velykos

Patarnautojai

Lukas Milevičius, Kristoforas Čiurlionis Audrelė Bielinytė, Elzė Tarasevičiūtė