Švento Kazimiero Parapija  

Ankstesni biuleteniai sau.07 sau.14 sau.21 sau.28 English vas.04 vas.11 vas.18 vas.25 kovo04  
2014 m.                      
2015 m.                      
2016 m.                      
2017 m.                      

Kovo 10 - 11 d. 2018 m.

KRYŽIAUS KELIAI

Kiekvieną Gavėnios penktadienį 7:00v.v. einame Kryžiaus Kelius. Šią savaitę maldas praves šv. Vardo draugija Kviečiame visus dalyvauti šiose tradicinėse Gavėnios maldose.

PARAPIJŲ TELKINIO ATGAILOS SAKRAMENTO PAMALDOS

Ateinantį pirmadienį, kovo 19d., 7:00v.v. Collinwood parapijų telkinio metinis Gavėnios Atgailos sakramento pamaldos bus čia, mūsų Šv. Kazimiero parapijoje. Penki kunigai bus atvykę klausyti išpažinčių. Raginame visus pasinaudoti šia proga priimti Sutaikymo sakramentą prieš Velykų šventes.

CATHOLIC RELIEF SERVICES RINKLIAVA

Šį savaitgalį priimsime jūsų aukas Catholic Relief Services (CRS). Jūsų aukos pavalgydina alkstančius, padeda pabėgėliams, ir yra Kristaus meilės ir pagarbos ženklas visiems žmonėms čia ir kituose kraštuose. Būkite dosnūs.

LIETUVIAI SKAUTAI KVIEČIA

Sekmadienį, kovo 18d. Clevelando skautija maloniai kviečia visus atsilankyti Kaziuko mugėje. Mugė prasidės tuoj pat po 10:00 Mišių ir tęsis iki 1:00v.p.p. Mugėje rasite rankdarbių ir skanėstų, bus proga papietauti. Atvykite ir paremkite skautiją, veikiančią Clevelande 68 metus. Iki pasimatymo mugėje!

      Niekas negali numalšinti Dievo meilės žmonijai. Tai matome šiandienos Šventraščio skaitiniuose. Pradedant nuo Jeruzalės atstatymo laikų, ir iki Jėzaus didžiosios aukos ant kryžiaus meto, Jo meilė mums akivaizdi.

 

     Antrojoje Kronikų knygoje matome kaip Dievas nuolatos gailėjosi išrinktosios tautos, tačiau Juda atmetė visus bandymus susitaikyti. Galiausia, Jeruzalė buvo užkariauta svetimtaučių, bet praėjus septyniasdešimtčiai metų po Jeruzalės šventyklos nugriovimo, kitas svetimtautis valdovas, Kiras, liepė ją vėl atstatyti. Tikinčiųjų akyse tai buvo ženklas, jog Dievas atsileido ir jiems dovanojo. Dievo maloningumas nugalėjo bausmę.

 

     Evangelijoje Šv. Jonas rašo, kad Dievo „meilė pasauliui“ yra tiek stipri, jog Jis mums atidavė savo Sūnų įdant mes galėtume pasiekti amžinąjį gyvenimą. Neseniai popiežius Pranciškus pavadino šią skaitinio dalį visos Evangelijos santrauka. Šv. Povilo laiškas efeziečiams išryškina šį meilės kupiną dosnumą ir, iš tikrųjų, buvo parašytas lyg toji didžiausioji dovana jau buvo mums duota, nes laiške jis rašo, jog Dievas mus pakėlė link savęs ir pasodino mus su Juo danguose kartu su Jėzumi Kristumi.

 

     Kai patiriate Dievo meilę, pamąstykite kaip tą meilę galite toliau skleisti ir dalintis su kitais.

                            Dievas jus visus telaimina! kun. Juozas Bacevičius

KEIČIAME LAIKRODŽIUS

Šį sekmadienį, kovo 11d., 2:00v.r. pereiname į vasaros laiką. Nepamirškite pasukti laikrodžių vieną valandą PIRMYN šeštadienio vakare prieš einant gulti, kitaip sekmadienį vėluositės ateiti į Mišias.

PARAPIJŲ TELKINIO GAVĖNIOS MIŠIOS

Šios saviatės Collinwood parapijų telkinio Gavėnios Mišios bus šį pirmadienį, vasario 26d., 7:00v.v. Holy Redeemer parapijoje. Po Mišių bus pabendravimas mokyklos salėje. Kviečiame visus jungtis maldoje ir bendrystėje su mūsų Collinwood parapijų kaimynais.

 KAVUTĖS RUOŠĖJAI

ŠĮ SEKMADIENĮ - 2018 m. KOVO 11 d.

KITĄ SEKMADIENĮ - 2018 m. KOVO 18 d.

11 d.    Tik kava

Skaitytoja/s

Rimas Aukštuolis Rita Balytė
18 d. Kaziuko Mugė

Komunijos
dalintojai

Amanda Muliolienė, Remigijus*

Aurelija Jucaitienė, Živilė*

25 d. Taraškų šeima
bal. 1 d. Velykos

Patarnautojai

Anika Muliolytė, Emilė Dicevičiūtė

Daina Dicevičiūtė, Lukas Milevičius