Švento Kazimiero Parapija  

Ankstesni biuleteniai sau.06 sau.13 sau.20 sau.27 English vas.03 vas.10 vas.17      
2014 m. 2018 m.                      
2015 m.                        
2016 m.                        
2017 m.                        

Vasario 23 - 24  d. 2019 m.

BLYNŲ PUSRYČIAI

Sekantys parapijos blynų pusryčiai bus sekmadienį, kovo 3d., nuo 8:30v.r. iki 1:30v.p.p. Bilietus galite įsigyti po savaitgalio Mišių ties bažnyčios pagrindiniu įėjimu ir savaitės bėgyje parapijos raštinėje. Suaugusiems $7, vaikams 10m. ir jaunesniems nemokamai. Pirkdami bilietą iš anksto sutaupysite $1. Visas pusryčių pelnas eina parapijai.

LAUKIAME JŪSŲ NUOMONĖS

Praėjusį savaitgalį atspausdinome apklausą, kurioje prašome pasisakyti apie galimą Mišių tvarkaraščio pakeitimą. Lig šiol esame gavę 32 atsiliepimus. Apklausos lapelius rasite padėtus bažnyčios pagrindinio įėjimo prieangyje. Prašome užpildytuis lapelius sugrąžinti į aukų krepšelį arba atnešti ar atsiųsti į kleboniją. Tai padarykite ne vėliau kovo 17d.

PAMĄSTYMAS ŠEIMOMS

Kiekviena šeima moko jos narius savų vertybių. Evangelija mus moko kas atsitinka kai teisiame ir smerkiame kitus, ar kai jiems atleidžiame, pastebėdama, jog “kuo seikėsi, ir tau bus atseikėta.” Neteisk kitų, ir nebūsi teisiamas. Nesmerk kitų, ir nebūsi smerkiamas. Atleisk kitiems, ir tau bus atleista. Nuolat taip elgkis ir puoselėk Evangelijos dorybes – gailestingumą ir atlaidumą. Turėk drąsos ir nustok nuolat versti kaltę ant kitų šeimos narių. Šeimos, kuriose vyrauja atlaidumo dorybė, klesti.

KATALIKŲ VYRŲ DRAUGYSTĖ

Šeštadienį, kovo 23d., Holiday Inn Rockside, Independence Catholic Men’s Fellowship of Northeast Ohio rinksis į 18-tąją metinę konferenciją – “Answer the Call.” Prelengtų sąraše: John Leonetti, kuris skelbia Gerąją Naujieną ir padeda katalikams jų tikėjimo kelionėje; Peter Burak, Renewal Ministries narys, kuris rūpinasi padėti suaugusiems būti susipratusiais Kristaus sekėjais. Vyskupas Perez taip pat tars žodį ir atnašaus Mišias 4:00v.p.p. Dėl informacijos žiūrėkite: www.cmfneo.com

40 DIENŲ UŽ GYVYBĘ

Nuo kovo 6d. iki balandžio 14d. kviečiame jungtis su kitais krikščioniais ir dalyvauti 40 Days For Life – 40 pasninko ir maldos dienų meldžiantis, kad abortai būtų sustabdyti. Taip pat kviečiame stovėti ir tyliai melstis tarp 7:00v.r. ir 7:00v.v. ties sekančių įstaigų viešų priėjimų: Preterm, 12000 Shaker Blvd., Cleveland; Planned Parenthood, 25350 Rockside Rd., Bedford Heights; arba Family Planning, 54 South State St., Painesville. Kovo 5d., 7:00v.v. St. Columbkille parapijoje vyks pradinis suėjimas, vysk. Perez bus pagrindinis prelengentas. Dėl platesnės informacijos kreipkitės į John Noall (216-245-9744) arba žiūrėkite clevelandpraysforlife@gmail.com

APMĄSTYKIM ir ATSIGAIVINKIM

Exultate choras kviečia atsilankyti muzikos ir meditacijos programoje - APMĄSTYKIM ir ATSIGAIVINKIM -  sekmadienį, kovo 31d., 12:00v.p.p., Lietuvių klubo viršutinėje salėje. Programai pasibaigus – pietūs. Kaina $20 asmeniui įskaito pietus. Bilietus įsigykite sekmadieniais po 10:00 Mišių arba skambinkite Virginijai Rubinski 216-486-9023.

     Vienas iš labiausia pasigėrėtinų dalykų mūsų parapijoje yra liturginės muzikos kokybė ir įvairumas. Džiaugiamės turėdami klasikinės muzikos mokslų diplomą turinčią muzikos vadovę ir vargonininkę. Ji vadovauja mūsų lietuvių chorui ir bendra-darbiauja su 5:30 val. Mišių solistu. Vienintelis dalykas, ko atrodytų mums trūksta, tai didesnio bendruomenės įsijungimo giedant giesmes Mišių metu.

     Tiesa, jog yra daugelis, įsijungiančių į giedojimą Mišiose, bet daug daugiau žmonių neįsijungia. Daugelis teisinasi turį gerą priežastį. Prieš maždaug 50 metų žmonės ėjo į bažnyčią sekmadieniais „išklausyti Mišių,“ nes kunigas tik „laikė Mišias.“ Tiktai įvykus Antrajam Vatikano Susirinkimui buvome kviesti „dalyvauti“ Mišių aukoje. Tad daugelis mūsų ir toliau laikomės nusistatymo iki šių dienų, jog einame į bažnyčią „išklausyti Mišias.“

     Daugelis galvoja, jog Mišių muzika yra tam, kad jos pasiklausyti, ir daugelis nenori „sugadinti“ muzikos savo giedojimu. Galėčiau prirašyti puslapių puslapius pasiteisinimų, kodėl nenorime įsijungti į giedojimą ar kalbėti bendruomenės atsiliepimus Mišių metu. Verčiau, norėčiau mesti visiems įššūkį: Dalyvaukime Mišių aukoje giedodami ir kalbėdami bendruomenei skirtas Mišių dalis. Visuomet pranešame kurias giesmes giedame. Angliškose Mišiose turime Mišių knygeles, kuriose randasi visos giesmės bei bendruomenės atsiliepimų žodžiai. Lietuviškose Mišiose turime lietuviškas Mišių knygeles, kuriose randasi visi bendruomenės atsiliepimų žodžiai, bei lietuviškus giemynus ir lapus su skaitiniais.

     Man regis, kad labiau įsijungdami į Mišių auką ir pilniau joje dalyvaudami, labiau išgyvensime šį katalikų tikėjimo centrinį veiksmą.

 

Dievas jus visus telaimina!  
kun. Juozas Bacevičius

EUCHARISTIJOS GARBINIMAS

Penktadienis, kovo 1d. yra pirmasis šio mėnesio penktadienis. Tą dieną Eucharistijos Šventoji Valanda prasidės užsibaigus 7:30v.r. Mišioms ir tęsis iki 9:00v.r. Kviečiame visus praleisti valandėlę tylioje maldoje priešais išstatytą Švč. Sakramentą.

PARAPIJŲ TELKINIO MIŠIOS

Pirmadienį, kovo 18d., 7:00v.v. mūsų parapija priims Collinwood parapijų telkinio parapijiečius Gavėnios Mišioms. Užsibaigus Mišioms, kviesime visus pasivaišinti į didžiąją salę. Prašome ateiti į talką padėti paruošti ir sutvarkyti salę bei iškepti skanumynų. Jei galite padėti, užsirašykite į savanorystės sąrašus bažnyčios pagrindinio įėjimo prieangyje arba praneškite Ingridai Civinskienei: icivinsk@yahoo.com arba skambinkite 440-838-0652.

 KAVUTĖS RUOŠĖJAI

ŠĮ SEKMADIENĮ - vasario 24 d.

KITĄ SEKMADIENĮ - kovo 3 d.

24 d. Tik kava

Skaitytoja/s

Živilė Vaitkienė Julija Čepulienė
Kovo 3d. Parapijos blynų pusryčiai

Komunijos
dalintojai

Amanda Muliolienė,
Remigijus Belzinskas*
Živilė Vaitkienė, Gražina Kampe

Rauda Gelažienė, Živilė*
Frank Lucas,
 Kęstutis Civinskas

10 d. Lituanistinės mokyklos
17 d.  Debbie Zeledonis ir draugai

Patarnautojai

Lukas Milevičius, Anika Muliolytė Amanda Newberry, Livija Masčinskaitė