Švento Kazimiero Parapija  

Ankstesni biuleteniai sau.03 sau.10 sau.17 sau.24 English sau.31 vas.07 vas.14 vas.21 vas.28 kovo06
2014 m. kovo13                    
2015 m.                      

Kovo 19 d. - 20 d. 2015 m.

DIDŽIOJI SAVAITĖ ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOJ

 

    kovo 20d. – Verbų sekmadienis

        Mišios:  šeštadienį 5:30 v.v.,

           sekmadienį 8:00 v.r., 10:00 v.r. ir 12:00 v.p.p.

 

    kovo 21d. – Didysis pirmadienis

        Mišios: 7:30 v.r. , joms užsibaigus, klausomos išpažintys

 

    kovo 22d. – Didysis antradienis

        Mišios: 7:30 v.r. , joms užsibaigus, klausomos išpažintys

 

    kovo 23d. – Didysis trečiadienis

        Mišios: 7:30 v.r. , joms užsibaigus, klausomos išpažintys

        Tenebrae - Sutemų pamaldos 8:00 v.v. bažnyčioje

 

    kovo 24d. – Didysis ketvirtadienis

        Paskutiniosios vakarienės Mišios 7:00 v.v.

 

    kovo 25d. – Didysis penktadienis

        Kristaus Kančios pamaldos 7:00 v.v.

 

    kovo 26d – Didysis šeštadienis

        maisto palaiminimas 12:00 v.p.p. bažnyčioje

        iškilmingoji Velykų Vigilija 9:00 v.v. (angl.)

 

    kovo 27d – Velykų sekmadienis

         Prisikėlimo Mišios 8:00 v.r. (liet.)

         Velykų Mišios 12:00 v.p.p. (angl.)

   Velykų sekmadienį NEBUS 10:00v.r. Mišių

DOKUMENTINIS FILMAS

Kviečiame visus švęsti Dievo Gailestingumo šventę ir šiuos Jubiliejinius Dievo Gailestingumo metus ypatingu būdu – atvykite stebėti filmą - Pirmasis Dievo Gailestingumo Paveikslas. Filmas bus rodomas tris dienas: penktadienį, balandžio 1d. ir šeštadienį, balandžio 2d. 7:00v.v. (didžiojoje salėje) ir antradienį, balandžio 5d. 5:00v.p.p. (svetainėje). Filmas yra anglų kalba, vietomis su subtitrais; maždaug dviejų valandų trukmės. Kviečiame mums padėti su šio projekto įvairiais darbais ir darbeliais. Jei galite ateiti į talką, praneškite kun. Bacevičiui arba Živilei Vaitkienei.

KVIETIMAS PARAPIJOS VAIKAMS

Šeštadienį, balandžio 2d. nuo 11:00 iki 12:00v.p.p. Kultūrinių Darželių Draugija kviečia pradžios mokyklos amžiaus vaikus į margučių ieškinį ir susitikti su Velykų bobute. Renginys vyks lietuvių kultūrinių darželių viršutinėje aikštėje, 1010 East Blvd.

SKAUČIŲ ŽIDINYS KVIEČIA

Šeštadienį, balandžio 23d., 7:00v.v. parapijos didžiojoje salėje vyr. skaučių Židinys kviečia visus parapijiečius ir draugus į Exultate koncertą „Tejungia mus daina.“ Bilietai $20, juos galite įsigyti iš Teresės Urbaitienės tel. 440-442-9091.

     Šiandien žengiame į iškilmingiausiąją Bažnyčios metų savaitę – Didžiąją savaitę. Šios savaitės dienomis prisimename mūsų Viešpaties Jėzaus Kančią, Mirtį ir Prisikėlimą.

     Visi esame kviečiami eiti kartu su Viešpačiu ir prisiminti tų dienų įvykius - Jo pergalingą įžengimą Jeruzalėn, Jo mums Savęs atidavimą Eucharistijoje Paskutiniosios Vakarienės metu, Jo teismą, kančią ir mirtį - ir Jo pergalę prieš mirtį Jam prisikėlus.

     Kviečiu visus parapijos narius dalyvauti šiuose ypatinguose, Jėzaus gyvenimo, momentuose. Skirdami laiko juos prisiminti ir juose dalyvaudami, gilinsime mūsų atpirkimo paslapties supratimą, gilinsime mūsų bendravimo su Viešpačiu ryšius, ir atnaujinsime mūsų ryžtą būti ištikimais Jėzaus pasekėjais.

                         Jūsų Kristuje, kun. Juozas Bacevičius

RINKLIAVA ŠVENTAJAI ŽEMEI

Didįjį Penktadienį, kovo 25d., pravesime specialią rinkliavą paremti darbus Šventojoje žemėje. Surinktos aukos padeda išlaikyti šventoves, esančias Šventojoje žemėje, ir remia joje gyvenančius vargšus. Būkite dosnūs.

MAISTO PALAIMINIMAS

Vienas brangiausių Europos, įskaitant ir mūsų tautos, papročių yra Velykinio maisto palaiminimas. Nors šį paprotį puoselėjame nuo pirmųjų Šv. Kazimiero parapijos atsidarymo metų prieš septyneris metus, atrodo, kad kasmet vis mažesnis skaičius žmonių dalyvauja maisto palaiminimo apeigose. Kviečiame visus parapijiečius, ypač šeimas su vaikučiais, dalyvauti šiose kasmet vykstančiose apeigose. Kunigas Bacevičius ir diakonas Pecek laimins maistą Didįjį šeštadienį, kovo 26d., 12:00v.p.p.

VELYKŲ AUKA

Pagal paprotį, Velykų metu parapijiečiai duoda papildomą auką paremti savo parapiją. Todėl ir kreipiamės į Jus su prašymu Velykų proga skirti svarią auką parapijai. Kiekvienais metais mūsų įplaukos iš parapijiečių aukų mažėja, ir šią vasarą mūsų laukia dideli ir brangūs remontų darbai. Todėl prašome jūsų visų dosniai aukoti per šias Velykas.

ALTORIAUS DRAUGIJOS GĖLIŲ PARDAVIMAS

Jau kvepia pavasariu, ir šį savaitgalį mūsų Altoriaus Draugija pradeda jos kasmet globojamą gėlių pardavimą. Kviečiame užsakyti gėles ir daržoves iš parapijos. Augalai kokybiški ir visas pelnas eina parapijai. Užsakymo anketas ir augalų apibudinimo lapus rasite ties bažnyčios įėjimais ant staliukų. Užsakymus priimsime iki sekmadienio, balandžio 17d. Anketas sugrąžinkite į aukų krepšelį, atneškite į kleboniją, arba atsiųskite paštu. Apsodinkite savo darželį gėlėmis ir, tuo pačiu, paremkite parapiją. Ir mums, ir jums išeis į naudą!

10:00 KAVUTĖS RUOŠĖJAI

ŠĮ SEKMADIENĮ – kovo 20 d.

Did ketv. kovo 24 d. Did. penk. kovo 25 d. Velykos - kovo 27 d.
20 d. E.Janušauskienė ir D.Armonienė

Skaitytoja/s

Kęstutis C., Danius Š. Kęstutis Civinskas Steponas Juodvalkis Danutė Dundurienė
27 Velykos

Komunijos
dalintojai

Maria Hoffman, Živilė*
Rauda G., Aurelija J

------- -------

Arvydas Valiukas,  Živilė*
Gražina, Frank, Marius, Kęstutis

bal. 3 Atvelykio stalas - Švyturys
10

T.Berž./T.Kalv./R.Totoraitienė

Patarnautojai

Valentina S., Amanda N. Izabelė, Justas Valentina, Emilė Audrelė, Elzė, Kristoforas