Švento Kazimiero Parapija  

Ankstesni biuleteniai sau.01 sau.08 sau.15 sau.22 English sau.29 vas.05 vas.12 vas.19 vas.26 kovo05
2014 m. kovo12 kovo19 kovo26                
2015 m.                      
2016 m.                      

Balandžio 1 - 2 d. 2017 m.

KVIEČIAME DAINININKUS

Kviečiame įsijungti į tikrai džiaugsmingą Aleliuja Velykų rytą. Kviečiame mėgstančius giedoti prisijungti prie parapijos choro ir giedoti kartu Velykų ryto 8:00v.r. Mišiose. Repetuosime Velykų giesmes ateinantį sekmadienį, balandžio 9d., 9:15 ryto. Lauksime jūsų!

ALTORIAUS DRAUGIJOS GĖLIŲ PARDAVIMAS

Pavasaris beldžiasi į duris, laikas pagalvoti kaip apsodinsite darželį. Šiais metais Altoriaus Draugijos gėlių ir daržovių paradavimas prasidėjo praeitą savaitgalį (kovo 18-19) ir baigsis Velykų sekmadienį (bal. 16d.). Užsakymo anketas ir apibudinimo lapus rasite ties bažnyčios įėjimais ateinantį savatgalį. Anketas sugrąžinkite į aukų krepšelį, atneškite į kleboniją, arba atsiųskite paštu. Apsodinkite savo darželį ir, tuo pačiu, paremkite parapiją. Ir mums ir jums išeis į naudą! Visas pelnas eina parapijai. 

PRAŠOME ŠEIMININKIŲ PAGELBOS

Ieškome sumanių šeimininkių, kurios pratusios skaityti kepimo receptus ir sutiktų peržiūrėti kai kuriuos jų prieš spausdinant mūsų ruošiamą perredaguotą “Perpetual Help in the Kitchen” receptų knygą. Taip, ją užbaigsime šiais metais. Bus daugiau priedų, įskaitant ir neseniai įteiktų receptų. Jei galite padėti, skambinkite Mary Ann Pecek 216-486-3836.

VELYKŲ GĖLĖS

Kiekvienai metais Altoriaus Draugija pasikliauja jūsų dosnumu papuošti bažnyčią gyvomis gėlėmis Velykoms. Viliamės, kad ir šįmet padėsite draugijos narėms. Aukų vokelių siuntoje rasite vokelį skirtą Velykų gėlėms (Easter flowers). Dėkojame.

DIDŽIOJI SAVAITĖ ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOJ

Iškilmingiausioji Bažnytinių metų savaitė – Didžioji savaitė –prasideda ateinantį sekmadienį. Kviečiame ir raginame visus parapijiečius dalyvauti Didžiosios savaitės Mišiose ir pamaldose. ATKREIPKITE DĖMESĮ į Didžiojo penktadienio pamaldų laiką:3:00v.p.p.

DIDŽIOJI SAVAITĖ ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOJ

 

    balandžio 9d. – Verbų sekmadienis

    Mišios:  šeštadienį 5:30v.v.,

                sekmadienį 8:00v.r., 10:00v.r. ir 12:00v.p.p.

    balandžio 10d – Didysis pirmadienis

        Mišios: 7:30v.r. , joms užsibaigus, klausomos išpažintys

    balandžio 11d – Didysis antradienis

        Mišios: 7:30v.r. , joms užsibaigus, klausomos išpažintys

    balandžio 12d – Didysis trečiadienis

        Mišios: 7:30v.r. , joms užsibaigus, klausomos išpažintys

        Tenebrae - Sutemų pamaldos 8:00v.v. bažnyčioje

    balandžio 13d. – Didysis ketvirtadienis

        Paskutiniosios vakarienės Mišios 7:00v.v.

    balandžio 14d – Didysis penktadienis

        Kristaus Kančios pamaldos 3:00v.v.

    balandžio 15d – Didysis šeštadienis

        maisto palaiminimas 12:00 v.p.p. bažnyčioje

        iškilmingoji Velykų Vigilija 9:00v.v. (angl.)

    balandžio 16d – Velykų sekmadienis

         Prisikėlimo Mišios 8:00v.r. (liet.)

         Velykų Mišios 12:00 v.p.p. (angl.)

   Velykų sekmadienį NEBUS 10:00v.r. Mišių

     Praėjusį pirmadienį Collinwood parapijų telkinio Mišios vyko mūsų parapijoje. Jos buvo dalyvių skaičiumi skaitlingiausios Mišios kiek jų esu matęs nuo mano pirmųjų metų Šv. Kazimiero parapijoje 2010 metais. Dėkoju Ingridai Civinskienei ir visiems savanoriams, kurie dirbo kartu suorganizuoti ir suruošti vaišes ir priėmimą po Mišių. Kai atvykau į šią parapiją, man buvo pasakyta, kad mūsų parapija turėjo gerą vardą, kas liečia šį Gavėnios renginį. Šįmet ir vėl tęsėme tradiciją tobulai suruošti puikų priėmimą. Girdėjau daug gražių atsiliepimų iš svečių. Taip pat dėkoju lietuviams ir amerikonams giesmininkams už gražų giedojimą Mišių metu. Tai buvo tikrai graži ir prasminga šventė.

     Gavėniai einant į pabaigą, dera vėl pamąstyti apie atleidimo ir susitaikinimo svarbą mūsų gyvenimuose. Vienas sunkiausių gyvenime dalykų yra prisipažinti savo nuodėmes. Daug lengviau prisipažinti, kad turime ydas – bet tik gerąsias ydas – kad pvz. kad perdaug dirbame ar kad esame pedantiškai organizuoti. Labai sunku prisipažinti savo kaltę. Net kai esame priversti tai padaryti nes buvome sučiupti nusikalstant, dažnai bandome išsisukti ir versti kaltę ant kitų. Kiek dažnai mūsų visuomenėje girdime, jog kuris nors nusikaltėlis ar politikas buvo sugautas nusikaltime, ir paskui matome, kad jis meta kaltę ant kitų, arba skundžiasi, kad „krašto santvarka turinti trūkumų,“ o ne jis.

     Sielos gelmėje žinome, kad esame nusidėjėliai, tačiau savo nuodėmes slepiame ne tik nuo kitų, bet dažnai ir bandome jas nuslėpti nuo savęs. Žinome taip pat - nors ir nemėgstame to pripažinti - jog Dievas žino visas mūsų nuodėmes. Jis mus pažįsta visiškai, net geriau negu mes patys save pažįstame, ir nepaisant visų mūsų ydų ir nuodėmingumo, Dievas toliau mus myli tobula meile, kuria tik vienas Dievas tegali mylėti.

    Evangelijose Jėzus daug kartų aiškina apie Tėvo meilę mums ir kviečia mus atgailauti. Gavėnia yra metas atsiliepti į tą kvietimą. Dievas, mūsų mylintis Tėvas, laukia mūsų.

     Sutaikinimo sakramentas yra kelias į atleidimą. Šių paskutiniųjų dviejų Gavėnios savaičių metu pažvelgkime į savo sielos gelmes, pripažinkime savo nuodėmingumą, ir siekime atleidimo. Mūsų parapijų telkinio Sutaikinimo sakramento pamaldos bus šį pirmadienį, 7:00v.v. St. Mary parapijoje. Mūsų parapijoje išpažinčių klausoma kiekvieną šeštadienį 4:30v.p.p., o Didžiąją savaitę jų bus klausoma pirmadienį, antradienį ir trečiadienį užsibaigus 7:30v.r. Mišioms.

 

Jūsų Kristuje, kun. Juozas Bacevičius

PARAPIJŲ TELKINIO ATGAILOS SAKRAMENTO PAMALDOS

Šį pirmadienį, balandžio 3d., St. Mary parapijoje bus Collinwood parapijų telkinio atgailos sakramento pamal-dos. Penki kunigai klausys išpažinčių. Raginame visus pasinaudoti proga priimti Sutaikymo sakramentą prieš Velykų šventes

KRYŽIAUS KELIAI

Kiekvieną Gavėnios penktadienį 7:00v.v. melsimės Kryžiaus kelius. Šią savaitę Neringos ir Pilėnų tuntų skautai ir skautės praves maldas. Kviečiame visus dalyvauti šiose tradicinėse Gavėnios pamaldose.

10:00 KAVUTĖS RUOŠĖJAI

ŠĮ SEKMADIENĮ – balandžio 2 d.

KITĄ SEKMADIENĮ - balandžio 9 d.

bal. 2 d. Parapijos draugai

Skaitytoja/s

Steponas Juodvalkis Kęstutis Civinskas, Danius Šilgalis
9 d. Maria Hoffman ir draugai

Komunijos
dalintojai

Amanda Muliolienė,
Remigijus Belzinskas
*
Maria Hoffman, Kęstutis Civinskas

Aurelija Jucaitienė,
Marius Laniauskas*

Maria Hoffman, Gražina Kampe

16 d. Velykos
23 d. Meduolių suneštinis

Patarnautojai

Audrelė Bielinytė, Elzė Tarasevičiūtė Katerina Kampe, Daina Dicevičiūtė