Švento Kazimiero Parapija  

Ankstesni biuleteniai sau.07 sau.14 sau.21 sau.28 English vas.04 vas.11 vas.18 vas.25 kovo04 kovo11
2014 m.                      
2015 m.                      
2016 m.                      
2017 m.                      

Kovo 17 - 18 d. 2018 m.

AUKA VELYKŲ GĖLĖMS

Altoriaus Draugija pasikliauja jūsų dosnumu puošiant bažnyčią gyvomis gėlėmis Velykų šventėms. Viliamės, kad ir šįmet padėsite draugijos narėms. Aukų vokelių siuntoje rasite vokelį skirtą Velykų gėlėms (Easter Flowers). Dėkojame jums už aukas.

ALTORIAUS DRAUGIJOS GĖLIŲ PARDAVIMAS

Pavasaris beldžiasi į duris, laikas pagalvoti kaip apsodinsite darželį. Šių metų Altoriaus Draugijos gėlių ir daržovių pardavimas prasideda šį savaitgalį (kovo 17-18) ir baigsis sekmadienį, balandžio 15d. Užsakymo anketas ir apibudinimo lapus rasite ties bažnyčios įėjimais. Anketas sugrąžinkite į aukų krepšelį, atneškite į kleboniją, arba atsiųskite paštu. Apsodinkite savo darželį ir, tuo pačiu, paremkite parapiją. Ir mums ir jums išeis į naudą!

LIETUVIAI SKAUTAI KVIEČIA

Sekmadienį, kovo 18d. Clevelando skautija maloniai kviečia visus atsilankyti Kaziuko mugėje. Mugė prasidės tuoj pat po 10:00 Mišių ir tęsis iki 1:00v.p.p. Mugėje rasite rankdarbių ir skanėstų, bus proga papietauti. Atvykite ir paremkite skautiją, veikiančią Clevelande 68 metus. Iki pasimatymo mugėje!

 

                      DIDŽIOJI SAVAITĖ
             ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOJ

 

    kovo 20-4-25d. – Verbų sekmadienis

        Mišios:  šeštadienį 5:30v.v.,

           sekmadienį 8:00v.r., 10:00v.r. ir 12:00v.p.p.

    kovo 26d. – Didysis pirmadienis

        Mišios: 7:30v.r. , joms užsibaigus, klausomos išpažintys 

    kovo 27d. – Didysis antradienis

        Mišios: 7:30v.r. , joms užsibaigus, klausomos išpažintys

     kovo 28d. – Didysis trečiadienis

        Mišios: 7:30v.r. , joms užsibaigus, klausomos išpažintys

    kovo 29d. – Didysis ketvirtadienis

        Paskutiniosios vakarienės Mišios 7:00 v.v.

    kovo 30d. – Didysis penktadienis

        Kristaus Kančios pamaldos 3:00 p.p.

     kovo 31d – Didysis šeštadienis

        maisto palaiminimas 12:00 v.p.p. bažnyčioje

        iškilmingoji Velykų Vigilija 7:30v.v. (angl.)

     balandžio 1d – Velykų sekmadienis

         Prisikėlimo Mišios 8:00v.r. (liet.)

         Velykų Mišios 12:00 v.p.p. (angl.)

   Velykų sekmadienį NEBUS 10:00v.r. Mišių

     Vienas sunkiausių gyvenime dalykų yra prisipažinti savo nuodėmes. Daug lengviau prisipažinti, kad turime ydas – bet tik gerąsias ydas – kad pvz. perdaug dirbame ar kad esame pedantiškai organizuoti. Labai sunku prisipažinti savo kaltę; net kai esame priversti tai padaryti nes buvome sučiupti nusikalstant, dažnai bandome išsisukti ir versti kaltę ant kitų. Kiek dažnai mūsų visuomenėje girdime, jog kuris nors nusikaltėlis ar politikas buvo sugautas nusikaltime, ir paskui matome, kad jis meta kaltę ant kitų arba skundžiasi, kad „krašto santvarka turinti trūkumų,“ o ne jis.
     
Sielos gelmėje žinome, kad esame nusidėjėliai, tačiau savo nuodėmes slepiame ne tik nuo kitų, bet dažnai ir bandome jas nuslėpti nuo savęs. Žinome taip pat - nors ir nemėgstame to pripažinti - jog Dievas žino visas mūsų nuodėmes. Jis mus pažįsta visiškai, net geriau negu mes patys save pažįstame. Ir nepaisant visų mūsų ydų ir nuodėmingumo, Dievas toliau mus myli tobula meile, kuria tik vienas Dievas tegali mylėti.
      Evangelijose Jėzus daug kartų aiškina apie Tėvo meilę mums ir kviečia mus atgailauti. Gavėnia yra metas atsiliepti į tą kvietimą. Dievas, mūsų mylintis Tėvas, laukia mūsų.
      Sutaikinimo sakramentas yra kelias į atleidimą. Šių paskutiniųjų dviejų Gavėnios savaičių metu pažvelgkime į savo sielos gelmes, pripažinkime savo nuodėmingumą, ir siekime atleidimo. Mūsų parapijų telkinio Sutaikinimo sakramento pamaldos bus šį pirmadienį, 7:00v.v. mūsų Šv. Kazimiero parapijoje. Mūsų parapijoje išpažinčių taip pat klausoma kiekvieną šeštadienį 4:30v.p.p., o Didžiąją savaitę jų bus klausoma pirmadienį, antradienį ir trečiadienį užsibaigus 7:30v.r. Mišioms.

                            Dievas jus visus telaimina! kun. Juozas Bacevičius

PARAPIJŲ TELKINIO
ATGAILOS SAKRAMENTO PAMALDOS

ŠĮ pirmadienį, kovo 19d., 7:00v.v. Collinwood parapijų telkinio metinis Gavėnios Atgailos sakramento pamaldos bus čia, mūsų Šv. Kazimiero parapijoje. Penki kunigai bus atvykę klausyti išpažinčių. Raginame visus pasinaudoti šia proga priimti Sutaikymo sakramentą prieš Velykų šventes.

KRYŽIAUS KELIAI

Kiekvieną Gavėnios penktadienį 7:00v.v. einame Kryžiaus Kelius. Šią savaitę maldas praves šv. Vardo draugija Kviečiame visus dalyvauti šiose tradicinėse Gavėnios maldose.

 KAVUTĖS RUOŠĖJAI

ŠĮ SEKMADIENĮ - 2018 m. KOVO 18 d.

KITĄ SEKMADIENĮ - 2018 m. KOVO 25 d.

18 d. Kaziuko Mugė

Skaitytoja/s

Rita Balytė

Kęstutis Civinskas, Danius Šilgalis

25 d. Taraškų šeima

Komunijos
dalintojai

Aurelija Jucaitienė, Živilė*

Rauda Gelažienė, Živilė*

bal. 1 d. Velykos
8 d. Meduolių suneštinis

Patarnautojai

Daina Dicevičiūtė, Lukas Milevičius

Audrelė Bielinytė, Elzė Tarasevičiūtė