Švento Kazimiero Parapija  

Ankstesni biuleteniai sau.06 sau.13 sau.20 sau.27 English vas.03 vas.10 vas.17 vas.24    
2014 m. 2018 m.                      
2015 m.                        
2016 m.                        
2017 m.                        

Kovo 2 - 3  d. 2019 m.

JUODŲJŲ IR INDĖNŲ MISIJOS

Metinė rinkliava Juodųjų ir Indėnų misijoms bus ateinantį savaitgalį. Tai ilgiausia besitęsianti speciali rinkliava JAV-bėse. Prašome visų dosniai aukoti šiai rinkliavai ir paremti šią svarbią katalikų Bažnyčios tarnystę.

LAUKIAME JŪSŲ NUOMONĖS

Prieš porą savaičių išdalinome apklausą, kurioje prašome pasisakyti apie galimą Mišių tvarkaraščio pakeitimą. Lig šiol esame gavę 32 atsiliepimus. Apklausos lapelius rasite padėtus bažnyčios pagrindinio įėjimo prieangyje. Prašome užpildytuis lapelius sugrąžinti į aukų krepšelį arba atnešti ar atsiųsti į kleboniją. Tai padarykite ne vėliau kovo 17d.

MALDOS UŽ LIETUVIUS PASAULYJE DIENA

Lietuvos Vyskupų Konferencija rašo visoms pasaulio lietuviškoms parapijoms: “Jau šeštus metus kovo mėnesio pirmąjį sekmadienį meldžiamės už lietuvius, gyvenančius visame pasaulyje. Šiuos metus Seimas paskelbė Pasaulio lietuvių metais, tad 2019m. ypač kviečiame melstis už gausias, iniciatyvias ir aktyvias lietuvių bendruomenes. Būtent jos buria lietuvius ir savajame krašte, ir tolimiausiuose planetos kampeliuose… Melsdamiesi už pasaulio lietuvių bendruomenes, dėkokime Dievui ir už galėjusius pasilikti, ir už išvykusiuosius, ir už tuos mūsų tautiečius, kurie įvairiais laikais rūpinosi tėvynainiais, kuriančiais savo gyvenimą svetur… (Šiandien) ypač rūpinkimės savo tautiečiais, kurie, išvykę svetur, pateko į prekybos žmonėmis ir šiuolaikinės vergovės spąstus. Te niekada mums nepritrūksta drąsos ir stiprybės pagelbėti nukentė-jusiems ir užtikrinti jiems savo užtarimą. Suvienykime jėgas, kad kuo greičiau įveiktume prekybos žmonėmis blogį. Mes visi galime ir privalome prisidėti pranšdami apie vyrų, moterų ir vaikų išnaudojimo ir vergystės atvejus. Šiemet, kovo 3d. Maldos už lietuvius pasaulyje dieną, Lietuvos vyskupų konferencijos delegatas užsienio lietuviams katalikams prel. Edmundas J. Putrimas šv. Mišiose melsis drauge su Kopenhagoje susirinkusia lietuvių bendruomene.”

KATALIKŲ VYRŲ DRAUGYSTĖ

Šeštadienį, kovo 23d., Holiday Inn Rockside, Independence Catholic Men’s Fellowship of Northeast Ohio rinksis į 18-tąją metinę konferenciją – “Answer the Call.” Prelengtų sąraše: John Leonetti, kuris skelbia Gerąją Naujieną ir padeda katalikams jų tikėjimo kelionėje; Peter Burak, Renewal Ministries narys, kuris rūpinasi padėti suaugusiems būti susipratusiais Kristaus sekėjais. Vyskupas Perez taip pat tars žodį ir atnašaus Mišias 4:00v.p.p. Dėl informacijos žiūrėkite: www.cmfneo.com

40 DIENŲ UŽ GYVYBĘ

Nuo kovo 6d. iki balandžio 14d. kviečiame jungtis su kitais krikščioniais ir dalyvauti 40 Days For Life – 40 pasninko ir maldos dienų meldžiantis, kad abortai būtų sustabdyti. Taip pat kviečiame stovėti ir tyliai melstis tarp 7:00v.r. ir 7:00v.v. ties sekančių įstaigų viešų priėjimų: Preterm, 12000 Shaker Blvd., Cleveland; Planned Parenthood, 25350 Rockside Rd., Bedford Heights; arba Family Planning, 54 South State St., Painesville. Kovo 5d., 7:00v.v. St. Columbkille parapijoje vyks pradinis suėjimas, vysk. Perez bus pagrindinis prelengentas. Dėl platesnės informacijos kreipkitės į John Noall (216-245-9744) arba žiūrėkite clevelandpraysforlife@gmail.com

APMĄSTYKIM ir ATSIGAIVINKIM

Exultate choras kviečia atsilankyti muzikos ir meditacijos programoje - APMĄSTYKIM ir ATSIGAIVINKIM -  sekmadienį, kovo 31d., 12:00v.p.p., Lietuvių klubo viršutinėje salėje. Programai pasibaigus – pietūs. Kaina $20 asmeniui įskaito pietus. Bilietus įsigykite sekmadieniais po 10:00 Mišių arba skambinkite Virginijai Rubinski 216-486-9023.

      Pirmadienis yra Šv. Kazimiero, mūsų parapijos ir Lietuvos globėjo, šventė. Toji diena suteikia mums progą ne vien tik švęsti mūsų narystę Šv. Kazimiero parapijoje, bet ir džiaugtis lietuviško paveldo grožiu.

     Būdami šios parapijos nariais verta prisiminti, kad Šv. Kazimieras, nors ir gimęs karališkoje giminėje, atsižadėjo visų jos privalumų ir pašventė savo gyvenimą tarnystei kitiems, ypač vargšams. Melskimės, kad Šv. Kazimiero užtarimu, mes, kaip parapijos bendruomenė, taptume labiau panašūs į Kristų ir pasišvęstume tarnystei kitiems, ypač mūsų apylinkės vargšams.

     Tuo pačiu, pasinaudokime šia proga atnaujinti pasiryžimą kasdien įgyvendinti mūsų katalikų tikėjimą. Mūsų tikėjimo išoriniai ženklai – dalyvavimas Mišių aukoje ir priėmimas sakramentų – yra svarbūs ne vien todėl, kad jie yra akivaizdus liudijimas mūsų tikėjimo, bet ir todėl, kad jie iš tikrųjų mums teikia stiprybės kasdien augti tikėjime.
 

Dievas jus visus telaimina!  
kun. Juozas Bacevičius

PRISIMINKITE MALDOJE

Prisiminkite maldoje a.a. Joseph Rieder, kuris neseniai mirė ir buvo palaidotas iš mūsų parapijos. Lai jis amžinai ilsisi Dievo karalystės ramybėje.

GAVĖNIA

Trečiadienis, kovo 6d., Pelenų Diena, Gavėnios pradžia. Mišios bus aukojamos ir pelenai jose dalinami 7:30v.r. (angl.) ir 7:00v.v. (abiems kalbom). Ties bažnyčios įėjimais per visą Gavėnią rasite Gavėnios meto lankstinuką, kuriame surašyti visi Gavėnios renginiai vykstantys mūsų bei kitų Collinwood parapijose, ir taip pat nurodymai dėl pasninko ir susitvardymo. Kviečiame pasinaudoti siūlomomis progomis augti dvasiniai.


 

KRYŽIAUS KELIAI

Kiekvieną Gavėnios penktadienį, 7:00v.v. eisime Kryžiaus Kelius. Šį pentadienį maldas ves Parapijos Tarybos nariai. Kviečiame visus dalyvauti šiose tradicinėse Gavėnios maldose. Dalyvių patogumui parūpiname Kryžiaus Kelių maldų knygeles abiejomis kalbomis.

BLYNŲ PUSRYČIAI

ŠĮ SEKMADIENĮ, nuo 8:30v.r. iki 1:30v.p.p kviečiame visus į svetainę blynų pusryčiams. Suaugusiems $7, vaikams 10m. ir jaunesniems nemokamai. Visas pusryčių pelnas eina parapijai.

PARAPIJŲ TELKINIO MIŠIOS

Pirmadienį, kovo 18d., 7:00v.v. mūsų parapija priims Collinwood parapijų telkinio parapijiečius Gavėnios Mišioms. Užsibaigus Mišioms, kviesime visus pasivaišinti į didžiąją salę. Prašome ateiti į talką padėti paruošti ir sutvarkyti salę bei iškepti skanumynų. Jei galite padėti, užsirašykite į savanorystės sąrašus bažnyčios pagrindinio įėjimo prieangyje arba praneškite Ingridai Civinskienei: icivinsk@yahoo.com arba skambinkite 440-838-0652.

 KAVUTĖS RUOŠĖJAI

ŠĮ SEKMADIENĮ - kovo 3 d.

KITĄ SEKMADIENĮ - kovo 10 d.

Kovo 3d. Parapijos blynų pusryčiai

Skaitytoja/s

Julija Čepulienė Julija Čepulienė
10 d. Lituanistinės mokyklos

Komunijos
dalintojai

Rauda Gelažienė, Živilė*
Frank Lucas,
 Kęstutis Civinskas

Marius Laniauskas, Živilė*
Remigijus Belzinskas,
Dan Margevičius

17 d.  Debbie Zeledonis ir draugai
24 d. Kaziuko Mugė

Patarnautojai

Amanda Newberry, Livija Masčinskaitė Daina ir Emilė Dicevičiūtės