Švento Kazimiero Parapija  

Ankstesni
biuleteniai
geg. 10-11 geg. 17-18

geg. 24-25

ge.31-bi.1 English bir.07-08 bir.14-15 bir.21-22 bir.28-29 lie.05-06 lie.12-13
lie.19-20 lie.26-27 rugp.02-03                  

Rugpjūčio 9-10 d. 2014 m.

 
    Praėjusią savaitę, numatydamas Lakeshore Intergenerational School atsidarymą mokyklos pastate, rašiau apie daugelį fizinių pasikeitimų, vykstančių mūsų parapijoje. Šią savaitę rašau jums pranešti apie pasikeitimą parapijos personale. Pereitą savaitę Rita Kliorienė, parapijos muzikos ir mūsų parapijos choro vadovė, atsiuntė man savo atsistatydinimo laišką, jame rašydama: „Manau, kad atėjo laikas man išeiti į pensiją ir atsistatydinti iš parapijos muzikos vadovės pareigų Šv. Kazimiero parapijoje. Prašau priimti šį laišką kaip išankstinį, paskutinių dviejų savaičių darbo, pranešimą.“ Šis savaitgalis yra paskutinysis jos savaitgalis su mumis.

     Dėkojame jai už darbą parapijoje ir linkime gražių dienų išėjus į pensiją. Tačiau, jos greitas pasitraukimas iš pareigų neturint darbo perdavimo plano reiškia, kad bent tam tikram laikotarpiui, bus pasikeitimų liturginės muzikos atlikime 10:00 val. Mišiose. Bendruo-meninis giedojimas šimtmečiais yra buvęs Bažnyčios tradicijų dalis. Todėl žengiant pirmyn, kviečiu visus jungtis kartu ir kelti širdis ir balsus giesmėje bažnyčioje, šlovinant Viešpatį ir Jam dėkojant už visas Jo mums suteiktas malones.

                                          Jūsų Kristuje, kun. Juozas Bacevičius

PRIVALOMA ŠVENTĖ

Penktadienis, rugpiūčio 15d., yra Žolinė, Švč. Mergelės Marijos Dangun Ėmimo šventė, privaloma Bažnyčios šventė. Šventės Mišios bus aukojamos Šv. Kazimiero parapijoje ketvirtadienį, rugpiūčio 14d. 7:00v.v. ir penktadienį, rugpiūčio 15d. 7:30v.r. Rugpiūčio 15d. NEBUS Mišių vakare.

TIKYBOS PAMOKOS

Rugpiūčio mėnesį mūsų jaunimas ruošiasi pradėti naujus mokslo metus. Mes taip pat planuojame parapijinę religinio auklėjimo programą ateinan-tiems mokslo metams. Pradžios mokyklos vaikai turėtų lankyti formalias tikybos pamokas katalikiškoje mokykloje arba parapijinę tikybos pamokų (PSR) programą. Norint priimti Pirmąją Komuniją reikalinga lankyti dviejų metų tikybos pamokų programą. Sutvirtinimo sakramentas suteikiamas aštuntame skyriuje. Šeimos, turinčios vaikus kuriems reikia lankyti tikybos pamokas, prašomos kreiptis į parapijos raštinę užregistruoti jų vaikus PSR pamokoms.
Tai padarykite ne vėliau rugpiūčio 31d.

BLYNŲ PUSRYČIAI

Sekantys blynų pusryčiai bus sekmadienį, rugpiūčio 17d. nuo 8:30v.r. iki 1:30v.p.p. Bilietus galite įsigyti po visų Mišių ties bažnyčios įėjimais (svetainėje po 10:00 Mišių) ir, savaitės bėgyje, klebonijoje. Bilietus taip pat galėsite įsigyti pusryčių dieną ties įėji-mu. Suaugusiems: 14m. ir vyresniems - $7 ($6 perkant iš anksto); vaikams: 5m.- 13m. - $4 ($3 perkant iš anksto). Laukiame sava-norių padėti su šiuo lėšų telkimo renginiu. Užsirašykite į sąrašą Knygų kambaryje. Kviečiame visus paremti šį lėšų telkimo renginį ir pasigardžiuoti skaniais blynais.

PRASIDEDA MOKSLO METAI

Ketvirtadienį, rugpiūčio 14d. Lakeshore Intergenerational School atvers duris pirmiesiems mokslo metams. Daug darbo buvo įdėta ruošiantis šiai dienai. Linkime sėkmingų metų mokiniams ir mokyklai.

DĖMESIO VISOS PARAPIJOS ORGANIZACIJOS

Prašome, kad vienas atstovas iš kiekvienos parapijos organizacijos, naudojančios parapijos patalpas šį rudenį, dalyvautų susirinkime ketvirtadienį, rugpiūčio 21d., 7:00v.v. klebonijoje. Pasidalinsime svarbia informacija apie patalpų naudojimąsi ir ko galime tikėtis turėdami naują patalpų nuomininką. Lakeshore Intergenerational School atstovas dalyvaus susirinkime ir atsakys į jūsų klausimus. Primename visoms organi-zacijoms, kad norint naudotis parapijos patalpomis dėl bet kurios veiklos, būtina susitarti dėl laiko ir vietos su parapijos raštine. Visiems kartu bendradarbiaujant, veiklos metai eis sklandžiai

APSAUGOKIME DIEVO VAIKUS

Clevelando vyskupijos “Protecting God’s Children” programa rūpinasi apšviesti visuomenę ir apsaugoti vaikus nuo lytinio prievartavimo. Jei turite informacijos apie esamus ar buvusius netinkamus kunigų, diakonų, vienuolių, ar pasauliečių, dirbančių bažnyčioje veiksmus ar elgesį, praneškite vietinės valdžios pareigūnams ir Diocesan Response Services office 216-334-2999 arba e-paštu: response_services@dioceseofcleveland.org

 „TIKĖJIMO IR VERTYBIŲ“ RINKLIAVA

Vasaros atostogos eina į pabaigą, laukiame naujų mokslo metų mūsų vyskupijos katalikiškose mokyklose. Ateinantį savaitgalį priimsime jūsų aukas „Faith and Values Appeal for Education“ vajui. Aukos remia mūsų vyskupijos neturtingus mokinius ir jų šeimas ir padeda jiems užsimokėti mokslapinigius. Būkite dosnūs ir paremkite katalikiškų mokyklų mokinius.

RETROUVAILLE

Kažkas yra pasakęs, kad „santuokos gal sudaromos danguje, tačiau norint, kad jos būtų sėkmingos, reikia įdėti daug darbo čia, ant žemės.“ Ar dėl kasdienybės rūpesčių neskiriate dėmesio savo vyrui ar žmonai? Retrouvaille programa padės pastatyti jūsų santuokos vežimą atgal į vėžes. Sekantis Retrouvaille savaitgalis Clevelande vyks rugsėjo 19-21 dienomis. Dėl informacijos ar užsiregistruoti, kreipkitės pilnu konfidencialumu į Diane ar Algį Miškinį 330-665-3506 arba 1-800-470-2230. Ar žiūrėkite: www.helpourmarriage.org

DUOKIME VARDĄ MARCELLA GATVĖS NAMUI

Duokime vardą mūsų Marcella gatvės namui vardą. Namo vardas turėtų atspindėti mūsų parapijos paskirtį ir namuose vykstančią veiklą ir jo paskirtį. Vardas turėtų būti lengvai pritaikomas ir lietuvių ir anglų kalboms. (Vyskupijos nurodymai neleidžia duoti namui asmens pavardės.) Konkursas atviras visiems parapijiečiams. Siūlomą vardą, kartu su savo vardu, pavarde ir adresu, įteikite kun. Bacevičiui paštu, e-paštu, arba įmeskite raštelį į aukų krepšelį. Laimingo vardo autorius gaus $50 laimikį ir taip pat, jo nuožiūra, $100 auka bus įteikta vienai iš parapijos organizacijų. Parapijos Taryba išrinks geriausiąjį vardą rugsėjo mėnesio posėdžio metu. Visi konkurso vardo siūlymai turi būti įteikti ne vėliau rugsėjo 1d.

AUTOMOBILIŲ STATYMAS AIKŠTĖSE

Statybos reikmenys stovi mūsų Neff gatvės automobilų statymo aikštėje. Primename: statykite automobilius tiktai jų statymui pa-žymėtose vietose. Nestatykite automobilių ant šaligatvių ir neuž-blokuokite tunelio angos į Marcella gatvę; palikite neįgaliųjų vietas neįgaliems. Marcella aikštėje nestatykite automobilių prie-šais vienuolyną ir neužstatykite garažo angų. Palikite pravažiavimo takus laisvus, kad visi automobiliai galėtų laisvai įvažiuoti ir išvažiuoti iš aikštės.

10:00 KAVUTĖS RUOŠĖJAI

ŠĮ SEKMADIENĮ – rugpjūčio 10 d.

ATEINANTĮ SEKMADIENĮ –
rugpjųčio 17 d.

10 d. Penkauskų šeima ir draugai

Skaitytoja/s

Eglė Laniauskienė Steponas Juodvalkis

 

17 d. Blynų pusryčiai      

Komunijos
dalintojai

Remigijus Belzinskas,
Kęstutis Civinskas, Živilė Vaitkienė

Rauda Gelažienė
Maria Hoffman, Živilė Vaitkienė

24 d. Civinskai, L.Stochl,
O.Grigonytė
, D.Zeledonis
31 d Parapijos riestainių kavutė

Patarnautojai

Amanda Newberry, Elzė Tarasevičiūtė

Anika Muliolytė, Kristoforas Čiurlionis