Švento Kazimiero Parapija  

Ankstesni biuleteniai sau.03 sau.10 sau.17 sau.24 English sau.31 vas.07 vas.14 vas.21 vas.28 kovo06
2014 m. kovo13 kovo20                  
2015 m.                      

Kovo 26 d. - 27 d. 2015 m.

   ŠIĄ SAVAITĘ RODYSIME FILMĄ
Kviečiame visus švęsti Dievo Gailestingumo šventę ir šiuos Jubiliejinius Dievo Gailestingumo metus ypatingu būdu – atvykite stebėti filmą-
         Pirmasis Dievo Gailestingumo Paveikslas.
Filmas bus rodomas tris dienas:

       penktadienį,    balandžio 1d.  7:00v.v. (didžiojoje salėje)

       šeštadienį,       balandžio 2d. 7:00v.v. (didžiojoje salėje)

       ir  antradienį,   balandžio 5d. 5:00v.p.p. (svetainėje).

 

  Filmas yra anglų kalba, vietomis su subtitrais; maždaug dviejų valandų trukmės. Praneškite (RSVP) jei atvyksite: parapijos interneto puslapyje arba skambinkite į parapijos raštinę.

     Kviečiame mums padėti su šio projekto įvairiais darbais ir darbeliais. Jei galite ateiti į talką, užsirašykite į sąrašus bažnyčios pagrindinio įėjimo prieangyje arba praneškite kun. Bacevičiui arba Živilei Vaitkienei.

50m. VEDYBŲ SUKAKTIES ŠVENTĖ

Vyskupijos Marriage and Family Ministry skyrius, Office of Worship ir Šv. Jono Evangelisto katedra ruošia 50 metų vedybų sukakties šventę. Šventė vyks š.m. liepos 31d., sekmadienį, 2:30v.p.p. Šv.Jono Evangelisto katedroje. Mišias aukos vysk. Richard Lennon.
      Visi parapijiečiai, kurie šįmet švenčia 50 metų vedybų sukaktį, kviečiami dalyvauti. Dėl registracijos anketų kreipkitės į kun. Bacevičių. Anketas užpildykite ir sugrąžinkite ne vėliau š.m. birželio 29 dienos.

KVIETIMAS PARAPIJOS VAIKAMS

Šeštadienį, balandžio 2d. nuo 11:00 iki 12:00v.p.p. Kultūrinių Darželių Draugija kviečia pradžios mokyklos amžiaus vaikus į margučių ieškinį ir susitikti su Velykų bobute. Renginys vyks lietuvių kultūrinių darželių viršutinėje aikštėje, 1010 East Blvd.

SKAUČIŲ ŽIDINYS KVIEČIA

Šeštadienį, balandžio 23d., 7:00v.v. parapijos didžiojoje salėje vyr. skaučių Židinys kviečia visus parapijiečius ir draugus į Exultate koncertą „Tejungia mus daina.“ Bilietai $20, juos galite įsigyti iš Teresės Urbaitienės tel. 440-442-9091.

KATALIKŲ KAPINĖS

Suplanuodami jūsų laidojimo vietą kapinėse iš anksto palengvinate liūdesio valandą jūsų šeimai. Balandžio 9d., 1:00v.p.p. Visų Sielų (All Souls) kapinių personalas kviečia atvykti pasitarimui. Pokalbiai vyks grupėse ir asmeniškai su patarėju šeimoms. Gausite informacinį lankstinuką; bus lengvų užkandžių. Visų Sielų kapinės randasi 10366 Chardon Rd., Chardon OH. RSVP: 216-641-7575, ext. 4.

     Ar esate pastebėję kiek mažai yra giesmių, skirtų Velykų šventėms? Velykos nesileidžia būti įrėmintoms į dainų posmelius, kuriose skamba rogučių žvangučiai, atidaromos dovanos, ar krinta snaigės. Velykos reikalauja drąsaus paskelbimo: „Šią dieną laimingą Viešpats padarė; džiūgaukim, kelkim linksmybes“ arba paprasčiausio, vieno žodžio himno: „Aleliuja, Aleliuja, Aleliuja!”Štai mūsų Velykų giesmės.

     Šiandien pradedame penkiasdešimtį Velykų meto dienų – ilgiausią Bažnytinių metų šventimo laikotarpį, kuomet giedame džiaugsmingas, tikėjimo kupinas giesmes. Velykų ryto Evangelijos skaitiniai mums teikia džiaugsmingą naujieną. Šv. Petras mums nupasakoja Jėzaus gyvenimą pradedant Jo krikštu, toliau aprašydamas Jo viešą gyvenimą, mirtį ir prisikėlimą. Šv. Petras - anksčiau stipriai išsigynęs Jėzaus - dabar tampa drąsiu, Prisikėlusio Jėzaus liudytoju. Šv. Paulius tęsia pasakojimą duodamas įššūkį korintiečiams būti „tyros širdies ir tiesos duona.“ Galiausia, „numylėtasis mokinys,“ labiausia intuityvus tikinčiųjų, tikėjimo akimis žvelgia į sulankstytą skarą, dengusią Jėzaus galvą, numestas drobules, ir tusčią kapą, ir mato juose prisikėlimo paslapties stebūklą.

     Šią ypatingą dieną linkiu visai mūsų parapijos bendruomenei ir svečiams nuostabios dienos – kupinos meilės, ramybės ir džiaugsmo. Kviečiu visus ir toliau įgyvendinti savo tikėjimą kiekvieną dieną, gilinti ryšį su mūsų Viešpačiu Jėzumi, ir per visus metus jungtis kartu Eucharistijos aukoje kas sekmadienį.     

                         Jūsų Kristuje, kun. Juozas Bacevičius

DĖKOJAME

Dėkojame Altoriaus Draugijos narėms už jų darbą puošiant bažnyčią Velykų šventėms. Taip pat dėkojame visiems, davusiems auką Velykų gėlėms. Visų jūsų dėka mūsų bažnyčia tapo gražiai papuoštais Dievo namais, kur galime melstis ir švęsti Prisikėlimą. Lai Dievas laimina jus visus!

ALTORIAUS DRAUGIJOS GĖLIŲ PARDAVIMAS

Metinis Altoriaus Draugijos gėlių pardavimas jau prasidėjo. Užsakykite gėles ir daržoves iš parapijos. Augalai kokybiški ir visas pelnas eina parapijai. Užsakymo anketas ir augalų apibudinimo lapus rasite ties bažnyčios įėjimais ant staliukų. Užsakymus priimsime iki sekmadienio, balandžio 17d. Anketas sugrąžinkite į aukų krepšelį, atneškite į kleboniją, arba atsiųskite paštu. Apsodinkite savo darželį gėlėmis ir, tuo pačiu, paremkite parapiją. Ir mums, ir jums išeis į naudą!

10:00 KAVUTĖS RUOŠĖJAI

VELYKŲ SEKMADIENĮ – kovo 27 d.

KITĄ SEKMADIENĮ - balandžio 3 d.
27 d. Velykos

Skaitytoja/s

Danutė Dundurienė Steponas Juodvalkis
bal. 3 Atvelykio stalas - Švyturys

Komunijos
dalintojai

Arvydas Valiukas,  Živilė*
Gražina, Frank, Marius, Kęstutis

Albertas Sušinskas, Živilė*
Kristina Sušinskienė, Amanda Muliolienė

10 d T.Berž./T.Kalv./R.Totoraitienė
17 d.

Muliolių šeima

Patarnautojai

Audrelė, Elzė, Kristoforas Lukas Milevičius, Daina Dicevičiūtė