Švento Kazimiero Parapija  

Ankstesni biuleteniai sau.01 sau.08 sau.15 sau.22 English sau.29 vas.05 vas.12 vas.19 vas.26 kovo05
2014 m. kovo12 kovo19 kovo26 bal.02              
2015 m.                      
2016 m.                      

Balandžio 8 - 9 d. 2017 m.

PASKUTINIOJI SAVAITĖ UŽSAKYTI GĖLES

Ateinantis sekmadienis, balandžio 16d. (Velykos) paskutinioji diena užsakyti gėles iš Altoriaus Draugijos metinio lėšų telkimo augalų pardavimo. Užsakykite darželio gėles bei daržoves iš parapijos. Augalai kokybiški ir visas pelnas eina parapijai. Užsakymo anketas ir apibudinimo lapus rasite ties bažnyčios įėjimais ant staliukų. Užpildytas anketas ir mokestį sugrąžinkite į aukų krepšelį, atneškite į kleboniją, arba atsiųskite paštu. Apsodinkite darželį gėlėmis ir, tuo pačiu, paremkite parapiją.

VELYKŲ GĖLĖS

Kiekvienai metais Altoriaus Draugija pasikliauja jūsų dosnumu papuošti bažnyčią gyvomis gėlėmis Velykoms. Viliamės, kad ir šįmet padėsite draugijos narėms. Aukų vokelių siuntoje rasite vokelį skirtą Velykų gėlėms (Easter flowers). Dėkojame.

DIDŽIOJI SAVAITĖ ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOJ

Iškilmingiausioji Bažnytinių metų savaitė – Didžioji savaitė –prasideda ateinantį sekmadienį. Kviečiame ir raginame visus parapijiečius dalyvauti Didžiosios savaitės Mišiose ir pamaldose. ATKREIPKITE DĖMESĮ į Didžiojo penktadienio pamaldų laiką:3:00v.p.p.

DIDŽIOJI SAVAITĖ ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOJ

 

    balandžio 9d. – Verbų sekmadienis

    Mišios:  šeštadienį 5:30v.v.,

                sekmadienį 8:00v.r., 10:00v.r. ir 12:00v.p.p.

    balandžio 10d – Didysis pirmadienis

        Mišios: 7:30v.r. , joms užsibaigus, klausomos išpažintys

    balandžio 11d – Didysis antradienis

        Mišios: 7:30v.r. , joms užsibaigus, klausomos išpažintys

    balandžio 12d – Didysis trečiadienis

        Mišios: 7:30v.r. , joms užsibaigus, klausomos išpažintys

        Tenebrae - Sutemų pamaldos 8:00v.v. bažnyčioje

    balandžio 13d. – Didysis ketvirtadienis

        Paskutiniosios vakarienės Mišios 7:00v.v.

    balandžio 14d – Didysis penktadienis

        Kristaus Kančios pamaldos 3:00v.v.

    balandžio 15d – Didysis šeštadienis

        maisto palaiminimas 12:00 v.p.p. bažnyčioje

        iškilmingoji Velykų Vigilija 9:00v.v. (angl.)

    balandžio 16d – Velykų sekmadienis

         Prisikėlimo Mišios 8:00v.r. (liet.)

         Velykų Mišios 12:00 v.p.p. (angl.)

   Velykų sekmadienį NEBUS 10:00v.r. Mišių

     Šiandien žengiame į iškilmingiausiąją Bažnytinių metų savaitę – Didžiąją savaitę. Šios savaitės dienomis prisimename mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Kančią, Mirtį ir Prisikėlimą.

     Visi esame kviečiami eiti kartu su Viešpačiu ir prisiminti tų dienų įvykius – Jo pergalingą įžengimą Jeruzalėn, kuri prisimename šiandien, Jo mums savęs atdavimą Paskutiniosios vakarienės metu Didįjį ketvirtadienį, Jo teismą, kančią ir mirtį Didįjį penktadienį, ir Jo prisikėlimą iš numirusių Velykų rytą.

     Kviečiu visus parapijos narius dalyvauti šiuose ypatinguose, Jėzaus gyvenimo, momentuose. Skirdami laiko juos prisiminti ir juose dalyvaudami, gilinsime mūsų atpirkimo paslapties supratimą, gilinsime mūsų bendravimo su Viešpačiu ryšius, ir atnaujinsime mūsų ryžtą būti ištikimais Jėzaus pasekėjais.

 

Jūsų Kristuje, kun. Juozas Bacevičius

RINKLIAVA ŠVENTAJAI ŽEMEI

Didįjį Penktadienį, balandžio 14d., pravesime specialią rinkliavą paremti darbus Šventojoje žemėje. Surinktos aukos padeda išlaikyti šventoves, esančias Šventojoje žemėje, ir remia joje gyvenančius vargšus. Būkite dosnūs.

MAISTO PALAIMINIMAS

Vienas brangiausių Europos, įskaitant ir mūsų tautos, papročių yra Velykinio maisto palaiminimas. Šį paprotį puoselėjame nuo pirmųjų Šv. Kazimiero parapijos atsidarymo metų prieš aštuoneris metus, tačiau atrodo, jog kasmet vis mažesnis skaičius žmonių dalyvauja maisto palaiminimo apeigose. Kviečiame visus parapijiečius, ypač šeimas su vaikučiais, dalyvauti šiose kasmet vykstančiose apeigose. Kunigas Bacevičius ir diakonas Pecek laimins maistą Didįjį šeštadienį, balandžio 15d., 12:00v.p.p.

VELYKŲ AUKA

Pagal paprotį, Velykų metu parapijiečiai duoda papildomą auką paremti jų parapiją. Todėl ir kreipiamės į Jus su prašymu Velykų proga skirti svarią auką parapijai. Kiekvienais metais mūsų įplaukos iš parapijiečių aukų mažėja, ir šią vasarą mūsų laukia dideli ir brangūs remontų darbai. Todėl prašome jūsų visų dosniai aukoti per šias Velykas.
                                           

10:00 KAVUTĖS RUOŠĖJAI

ŠĮ SEKMADIENĮ – balandžio 9 d.

DIDŽIOJI SAVAITĖ- balandžio 13-16 d.

Ketv. 7:00pm

Penk. 3:00pm

Velykos 8:00am

9 d. Maria Hoffman ir draugai

Skaitytoja/s

Kęstutis C., Danius Š. K.Civinskas, A.Valiukas S. Juodvalkis Danutė Dundurienė
16 d. Velykos

Komunijos
dalintojai

Aurelija J., Marius L.*
Maria H., Gražina K.

Kęstutis Civinskas
Arvydas Valiukas

------------

Arvydas V., Albertas*, Kęstutis Remigijus,
Kristina, Amanda

23 d. Meduolių suneštinis
30 d Blynų pusryčiai

Patarnautojai

Katerina K., Daina D. Justas ir Domas S. Elzė Tarasevičiūtė Amanda, Lukas, Audrelė