Švento Kazimiero Parapija  

Ankstesni biuleteniai sau.07 sau.14 sau.21 sau.28 English vas.04 vas.11 vas.18 vas.25 kovo04 kovo11
2014 m. kovo18                    
2015 m.                      
2016 m.                      
2017 m.                      

Kovo 24 - 25 d. 2018 m.

VELYKŲ AUKA

Pagal paprotį, Velykų metu parapijiečiai duoda papildomą auką paremti jų parapiją. Todėl ir kreipiamės į Jus prašydami Velykų proga skirti svarią auką parapijai. Kiekvienais metais mūsų įplaukos iš parapijiečių aukų mažėja, ir šią vasarą mūsų laukia dideli ir brangiai kainuojantys remontų darbai. Todėl prašome jūsų visų dosniai aukoti per šias Velykas.

ALTORIAUS DRAUGIJOS GĖLIŲ PARDAVIMAS

Pavasaris beldžiasi į duris, laikas pagalvoti kaip apsodinsite darželį. Šių metų Altoriaus Draugijos gėlių ir daržovių pardavimas prasideda šį savaitgalį (kovo 17-18) ir baigsis sekmadienį, balandžio 15d. Užsakymo anketas ir apibudinimo lapus rasite ties bažnyčios įėjimais. Anketas sugrąžinkite į aukų krepšelį, atneškite į kleboniją, arba atsiųskite paštu. Apsodinkite savo darželį ir, tuo pačiu, paremkite parapiją. Ir mums ir jums išeis į naudą!

MEDUOLIŲ ir MEDUOLIUKŲ SUNEŠTINIS PER ATVELYKĮ

Atvelykio sekmadienį, balandžio 8d., kviečiame ir prašome visų atnešti meduolį ir/ar meduoliukus į kavutę ir pasidalinti gardumynais su bendraparapijiečiais. Tai gražus būdas pasidžiaugti Atvelykiu ir pratęsti Velykų šventes.

                      DIDŽIOJI SAVAITĖ
             ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOJ

 

    kovo 20-4-25d. – Verbų sekmadienis

        Mišios:  šeštadienį 5:30v.v.,

           sekmadienį 8:00v.r., 10:00v.r. ir 12:00v.p.p.

    kovo 26d. – Didysis pirmadienis

        Mišios: 7:30v.r. , joms užsibaigus, klausomos išpažintys 

    kovo 27d. – Didysis antradienis

        Mišios: 7:30v.r. , joms užsibaigus, klausomos išpažintys

     kovo 28d. – Didysis trečiadienis

        Mišios: 7:30v.r. , joms užsibaigus, klausomos išpažintys

    kovo 29d. – Didysis ketvirtadienis

        Paskutiniosios vakarienės Mišios 7:00 v.v.

    kovo 30d. – Didysis penktadienis

        Kristaus Kančios pamaldos 3:00 p.p.

     kovo 31d – Didysis šeštadienis

        maisto palaiminimas 12:00 v.p.p. bažnyčioje

        iškilmingoji Velykų Vigilija 7:30v.v. (angl.)

     balandžio 1d – Velykų sekmadienis

         Prisikėlimo Mišios 8:00v.r. (liet.)

         Velykų Mišios 12:00 v.p.p. (angl.)
 

   Velykų sekmadienį NEBUS 10:00v.r. Mišių

     Šiandien žengiame į iškilmingiausiąją Bažnytinių metų savaitę – Didžiąją savaitę. Šios savaitės dienomis prisimename mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Kančią, Mirtį ir Prisikėlimą.

     Visi esame kviečiami eiti kartu su Viešpačiu ir prisiminti tų dienų įvykius – Jo pergalingą įžengimą Jeruzalėn, kuri prisimename šiandien, Jo mums savęs atidavimą Paskutiniosios vakarienės metu Didįjį Ketvirtadienį, Jo teismą, kančią ir mirtį Didįjį Penktadienį, ir Jo prisikėlimą iš numirusių Velykų rytą.

     Kviečiu visus parapijos narius dalyvauti šiuose ypatinguose, Jėzaus gyvenimo, momentuose. Skirdami laiko juos prisiminti ir juose dalyvaudami, gilinsime mūsų atpirkimo paslapties supratimą bei mūsų bendravimo su Viešpačiu ryšius, ir atnaujinsime ryžtą būti ištikimais Jėzaus pasekėjais.

 

                            Dievas jus visus telaimina! kun. Juozas Bacevičius

PRISIMINKITE MALDOJE

Prisiminkite maldoje a.a. Timothy Krince, Fenton Moore, David Golic, Wenceslaus Merkys ir Ivan Marinic, kurie neseniai mirė ir buvo palaidoti iš mūsų parapijos. Lai jie amžinai ilsisi Dievo karalystės ramybėje.

AUKA VELYKŲ GĖLĖMS

Altoriaus Draugija pasikliauja jūsų dosnumu puošiant bažnyčią gyvomis gėlėmis Velykų šventėms. Viliamės, kad ir šįmet padėsite draugijos narėms. Aukų vokelių siuntoje rasite vokelį skirtą Velykų gėlėms (Easter Flowers). Dėkojame jums už aukas.

MAISTO PALAIMINIMAS

Vienas brangiausių Europos tautų, įskaitant ir mūsų, papročių yra Velykinio maisto palaiminimas. Šį paprotį puoselėjame nuo pirmųjų Šv. Kazimiero parapijos atsidarymo metų prieš aštuonerius metus, nors matomai kasmet vis mažesnis skaičius žmonių dalyvauja šiose apeigose. Kviečiame visus parapijiečius, ypač šeimas su vaikučiais, dalyvauti šiose kasmet vykstančiose apeigose. Kunigas Bacevičius laimins maistą Didįjį Šeštadienį, kovo 31d., 12:00v.p.p.

 RINKLIAVA ŠVENTAJAI ŽEMEI

Didįjį Penktadienį, kovo 30d., pravesime specialią rinkliavą paremti gerus darbus Šventojoje žemėje. Surinktos aukos padeda išlaikyti šventoves esančias Šventojoje žemėje, ir remia joje gyvenančius vargšus. Būkite dosnūs.
                            

 KAVUTĖS RUOŠĖJAI

VERBŲ SEKMADIENĮ - 2018 m.
KOVO 25 d.

Didysis Ketv.
 kovo 29 d. - 7:00pm

Didysis Penkt.
  kovo 30 d. - 3:00pm

Velykos
balandžio 1 d. -  8:00am

25 d. Taraškų šeima

Skaitytoja/s

Kęstutis Civinskas,
Danius Šilgalis

Peteris Kampe Rasa Taraškienė Danutė Dundurienė
bal. 1 d. Velykos

Komunijos
dalintojai

Rauda Gelažienė, Živilė*

Kęstutis Civinskas

-------

Gražina, Živilė,*
Frank, Aurelija, Amanda, Arv

8 d. Meduolių suneštinis
15 d. Maria Hoffman ir draugai

Patarnautojai

Audrelė Bielinytė,
Elzė Tarasevičiūtė
Emilė ir Daina D. Amanda N. Lukas M., Audrelė B.