Švento Kazimiero Parapija  

Ankstesni biuleteniai sau.06 sau.13 sau.20 sau.27 English vas.03 vas.10 vas.17 vas.24 kovo03  
2014 m. 2018 m.                      
2015 m.                        
2016 m.                        
2017 m.                        

Kovo 9 - 10  d. 2019 m.

PARAPIJŲ TELKINIO MIŠIOS

Pirmadienį, kovo 18d., 7:00v.v. mūsų parapija priims Collinwood parapijų telkinio parapijiečius Gavėnios Mišioms. Užsibaigus Mišioms, kviesime visus pasivaišinti į didžiąją salę. Prašome ateiti į talką padėti paruošti ir sutvarkyti salę bei iškepti skanumynų. Jei galite padėti, užsirašykite į savanorystės sąrašus bažnyčios pagrindinio įėjimo prieangyje arba praneškite Ingridai Civinskienei: icivinsk@yahoo.com arba skambinkite 440-838-0652.

JUODŲJŲ IR INDĖNŲ MISIJOS

Metinė rinkliava Juodųjų ir Indėnų misijoms bus ŠĮ savaitgalį. Tai ilgiausia besitęsianti speciali rinkliava JAV-bėse. Prašome dosniai aukoti šiai rinkliavai ir paremti šią svarbią katalikų Bažnyčios tarnystę.

IŠPAŽINČIŲ KLAUSYMO VAKARAS

Trečiadienį, kovo 20d., nuo 5:00 iki 8:00v.v. visose mūsų vyskupijoje esančiose bažnyčiose bus klausoma išpažinčių. Kviečiame visus pasinaudoti šia neeiline proga priimti Sutaikymo sakramentą. Ypatingai laukiame tų, kurie nėra lankęsi bažnyčioje ilgesnį laiką, kad galėtume suteikti jiems progą sugrįžti į Bažnyčios sakramentinį gyvenimą.

ŠVENTOJO VARDO DRAUGIJOS ŽINIOS

Vasario mėnesio 50/50 loterijos laimikį laimėjo Marius Laniauskas. Šventojo Vardo Draugija dėkoja visiems, dalyvavusiems vasario loterijoje. Sekantis laimingo bilieto traukimas vyks kovo mėnesio susirinkimo metu, trečiadienį, kovo 27d., 7:00v.v. Vilties Namuose. Bilietus po $1 galite įsigyti po savaitgalio Mišių ties bažnyčios įėjimais ir parapijos raštinėje savaitės bėgyje. Kviečiame visus atvykti į susirinkimą susipažinti su Šventojo Vardo Draugijos veikla. Visuomet laukiame naujų narių.

 RINKLIAVA RYTŲ EUROPOS BAŽNYČIOMS

Ateinantį savaitgalį priimsime jūsų aukas metinėje rinkliavoje paremti Rytų Europoje esančias bažnyčias. Lietuvos bažnyčios gauna lėšų iš šios rinkliavos ir Lietuvos vyskupai kreipiasi į mus dosniai aukoti.

KATALIKŲ RADIJAS

Išlaikykime Gavėnios šventumą. AM 1260 The Rock radijo stotis kviečia klausytis katalikų radijo Gavėnios metu. Šalia gerų įprastų programų, stotis taip pat transliuos įvairias specialias programas. Kiekvieną penktadienį 3:00v.p.p., pradedant kovo 8d. ir iki balandžio 12d., Kryžiaus Kelių maldos bus kalbamos kunigų intencija. Spausdintą Kryžiaus Kelių maldų knygelę galime jums atsiųsti; kreipkitės: www.am1260therock.com arba tel. 216-227-1260. Jungkimės kartu ir melskime šias gražias Gavėnios maldas, jas paaukodami tiems, kurie mums tarnauja “in persona Christi.”

 PAVASARIO KONCERTAS

Vyr. Skaučių Židinys kviečia visus į Dainavos Ansamblio Vyrų Vieneto koncertą “Sugrįš iš Kelionės Pavasario Vėjai.” (dirigentas Darius Polikaitis) Koncertas vyks šeštadienį, balandžio 27d. 7:00v.v. Lietuvių Namų didžiojoje salėje. Bilietai $20. Juos užsakyti skambinkite Teresei Urbaitienei: 440-442-9091.

     Praėjusį trečiadienį pradėjome metinę Gavėnios kelionę. Gavėnia - atgailos metas, Bažnyčios paskirtas laikotarpis prisiminti 40 dienų, kurias Viešpats praleido dykumoje, bei proga tikintiesiems siekti šventumo. Gavėnios metu turime pasninko ir susitvardymo dienas, ir taip pat esame kviečiame vykdyti asmeninius atgailos veiksmus. Jų vykdymas padeda mums atsispirti gundymams.

     Gavėnia suteikia progą sustoti ir įvertinti savo pačių dvasinį gyvenimą, sau pastatyti rimtus klausimus. Kuriuo keliu eina mūsų gyvenimas? Ar nuoširdžiai ir pilnai tikime Amžinuoju Gyvenimu ir ar iš tikrųjų trokštame Amžinojo Gyvenimo? Ar esame dėję pastangas augti dvasiniai melsdamiesi, skaitydami Dievo Žodį, jį apmąstydami, ir priimdami sakramentus?

     Gavėnia yra dvasinio atsinaujinimo metas. Mums visiems dera statyti sau iššūkį ugdyti mūsų dvasinį gyvenimą ir atgręžti savo širdis vėl į Viešpatį. Mūsų parapija teikia daugelį progų augti dvasioje šiuo Gavėnios metu. Mūsų visų asmeninė atsakomybė pasinaudoti šiomis progomis ir dėti pastangas augti dvasiniai šiuo ypatingu metų laiku.

Dievas jus visus telaimina!  
kun. Juozas Bacevičius

PRISIMINKITE MALDOJE

Prisiminkite maldoje neseniai mirusiuosius: a.a. Nicholas Ivakin, Nancy Foreman ir kun. Edward Czech. Lai jie amžinai ilsisi Dievo karalystės ramybėje.

KEIČIAME LAIKRODŽIUS

Vasaros laikas prasideda šį sekmadienį, kovo 10d., 2:00v.r. Prisiminkite pasukti laikrodžius vieną valanda pirmyn prieš einant gulti šeštadienį. Jei pasivėlavote į sekmadienio Mišias, dabar žinote kodėl taip atsitiko.

PARAPIJŲ TELKINIO GAVĖNIOS MIŠIOS

Kviečiame visus dalyvauti pirmose Collinwood parapijų telkinio Gavėnios Mišiose. Jos bus pirmadienį, kovo 11d., 7:00v.v. Holy Redeemer parapijoje (15712 Kipling Ave.). Užsibaigus Mišioms visi kviečiami į mokyklos salę pabendravimui ir vaišėms. Raginame visus dalyvauti šiose Gavėnios meto Mišiose.

KRYŽIAUS KELIAI

Kiekvieną Gavėnios penktadienį, 7:00v.v. eisime Kryžiaus Kelius. Šį pentadienį maldas ves Altoriaus Draugijos nariės. Kviečiame visus dalyvauti šiose tradicinėse Gavėnios maldose. Dalyvių patogumui parūpiname Kryžiaus Kelių maldų knygeles abiejomis kalbomis.

LAUKIAME JŪSŲ NUOMONĖS

Prieš porą savaičių išdalinome apklausą, kurioje prašome pasisakyti apie galimą Mišių tvarkaraščio pakeitimą. Lig šiol esame gavę 32 atsiliepimus. Apklausos lapelius rasite padėtus bažnyčios pagrindinio įėjimo prieangyje. Prašome užpildytuis lapelius sugrąžinti į aukų krepšelį arba atnešti ar atsiųsti į kleboniją. Tai padarykite ne vėliau kovo 17d.

 KAVUTĖS RUOŠĖJAI

ŠĮ SEKMADIENĮ - kovo 10 d.

KITĄ SEKMADIENĮ - kovo 17 d.

10 d. Lituanistinės mokyklos

Skaitytoja/s

Julija Čepulienė Rita Balytė
17 d.  Debbie Zeledonis ir draugai

Komunijos
dalintojai

Marius Laniauskas, Živilė*
Remigijus Belzinskas,
Dan Margevičius

Albertas Sušinskas, Živilė*
Maria Hoffman,
Marius Laniauskas

24 d. Kaziuko Mugė
31 d.  

Patarnautojai

Daina ir Emilė Dicevičiūtės Elzė Tarasevičiūtė, Daina Kampe