Švento Kazimiero Parapija  

Ankstesni
biuleteniai
geg. 10-11 geg. 17-18

geg. 24-25

ge.31-bi.1 English bir.07-08 bir.14-15 bir.21-22 bir.28-29 lie.05-06 lie.12-13
lie.19-20 lie.26-27 rugp.02-03 rugp.09-10                

Rugpjūčio 16-17 d. 2014 m.

 
    Stebėdami pasaulinių žinių laidas dažnai matome karo nelaimes, ypač Ukrainoje ir Viduriniuose Rytuose. Pusė mūsų parapiječių yra lietuviai ir todėl yra daug rūpinimosi apie tai, kas vyksta Rusijoje ir Ukrainoje. Kai matome kas dedasi Viduriniuose Rytuose, daugelis mūsų susierzinę kratome galvas iš nepasitenkinimo galvodami, jog iš viso nereikėjo mūsų kraštui ten įsivelti.

   Tačiau Irake viena tikrovė pastovi – vyksta didžiulis tikinčiųjų persekiojimas. Šventasis Tėvas, popiežius Pranciškus, pakartotinai kviečia mus melstis taikos Irake. Irako ir Sirijos Islamo Sąjungai (ISIS) užkariavus didelius žemės plotus, smurtas tame krašte didėja; sąjungininkai niokoja ir padega miestus, apiplėšia bažnyčias, verslo įstaigas ir žmonių namus. Tūkstančiai krikščionių ir kitų žmonių, nenorėjusių persiimti ISIS sąjungininkų kraštutiniu Islamu, pabėgo iš krašto norėdami išsaugoti savo gyvybes.

      Jo Šventenybė Louis Rafael Sako, Irako Chaldėjų Katalikų Patriarchas, paskelbė Pasaulinę Maldos Dieną dėl Taikos, ir parašė specialią maldą ta intencija. Vyskupo Lennon prašymu, sukalbėsime šią maldą vietoj susimąstymo po Komunijos visose šio savaitgalio Mišiose. Lapas su malda padėtas suoluose. Pasiimkite lapą į namus toliau melstis asmenine malda.

      Šventasis Tėvas yra pasakęs: „smurtas sukelia dar daugiau smurto; dialogas yra vienintelis kelias į taiką." Vienybėje su Šventuoju Tėvu ir su Patriarchu Sako, nuolat melskimės prašydami, kad smurtas užsibaigtų ir taika viešpatautų, ir kad žmonės galėtų sugyventi be baimės.

                                        Jūsų Kristuje, kun. Juozas Bacevičius

PRISIMINKITE MALDOJE

Prisiminkite maldoje a.a.Vytautą Andrušaitį, kuris buvo palaidotas iš mūsų parapijos. Lai jis amžinai ilsisi Dievo karalystės ramybėje.

TIKYBOS PAMOKOS

Rugpiūčio mėnesį mūsų jaunimas ruošiasi pradėti naujus mokslo metus. Mes taip pat planuojame parapijinę religinio auklėjimo programą ateinan-tiems mokslo metams. Pradžios mokyklos vaikai turėtų lankyti formalias tikybos pamokas katalikiškoje mokykloje arba parapijinę tikybos pamokų (PSR) programą. Norint priimti Pirmąją Komuniją reikalinga lankyti dviejų metų tikybos pamokų programą. Sutvirtinimo sakramentas suteikiamas aštuntame skyriuje. Šeimos, turinčios vaikus kuriems reikia lankyti tikybos pamokas, prašomos kreiptis į parapijos raštinę užregistruoti jų vaikus PSR pamokoms.
Tai padarykite ne vėliau rugpiūčio 31d.

ALTORIAUS GĖLĖS

Altoriaus Draugija dėkoja Eglei ir Mariui Laniauskams už auką altoriaus gėlėms. Dėka jų dosnumo turime gražiai gėlėmis papuoštą altorių.

PRIMINIMAS VISOMS
PARAPIJOS ORGANIZACIJO
MS

Primename visoms parapijos organizacijoms, kurios naudosis parapijos patalpomis šiais metais, atvykti į svarbų susirinkimą ketvirtadienį, rugpiūčio 21d., 7:00v.v. klebonijos konferencijų kambaryje. Kiekviena organizacijos privalo atsiųsti po vieną atstovą dalyvauti šiame susirinkime. Prašome visus atstovus atsinešti jų grupės veiklos kalendorių, kad jų ruošiami renginiai galėtų būti įrašyti į parapijos kalendorių. Lakeshore Intergenerational School atstovas dalyvaus susirinkime ir paaiškins mokyklos saugumo taisykles ir tvarką. Primename visoms organizacijoms, kad norint naudotis parapijos patalpomis dėl bet kurios veiklos, būtina susitarti dėl laiko ir vietos su parapijos raštine.

BLYNŲ PUSRYČIAI

Šį sekmadienį, užsibaigus Mišioms, kviečiame visus atsilankyti Blynų pusryčiuose. Bilietus galite įsigyti ties įėjimu: suaugusiems (14m. ir vyresniems) - $7; vaikams (5m.- 13m.) - $4. Pusryčių pelnas eina parapijai.

CLAMBAKE IR RUDENS LOTERIJOS VAKARAS

Pranešame, jog parapijos metinis Clambake/Steak Roast ir Rudens loterijos vakaras bus šeštadienį, spalio 25d., didžiojoje salėje. Renginys prasidės užsibaigus vakaro Mišioms.

Prašome visų parapijiečių atsiimti jiems priklausančius vokelius su bilietais; tokiu būdu sutaupysime pašto išlaidas.

Loterijoje iš viso bus išdalinta $2,000. Loterijos bilietai po $1; pilna 12-kos bilietų knygelė $10. Pridėtines bilietų knygeles rasite ties bažnyčios įėjimais arba kreipkitės į parapijos raštinę. Prieš Darbo Dienos savaitgalį pradėsime pardavinėti bilietus į šį renginį. Vakarienės bilietų kaina $29.95. Pasirinkite vištienos su clams vakarienę arba jautienos (steak) kepsnio vakarienę (be clams); tuzinas pridėtinių clams - $10. Kviečiame visus dalyvauti šiame lėšų telkimo renginyje ir paremti mūsų parapiją.

Laukiame savanorių ateiti į talką suruošti šį renginį. Knygų kambaryje rasite savanorystės sąrašus.

DUOKIME VARDĄ MARCELLA GATVĖS NAMUI

Duokime vardą mūsų Marcella gatvės namui vardą. Namo vardas turėtų atspindėti mūsų parapijos paskirtį ir namuose vykstančią veiklą ir jo paskirtį. Vardas turėtų būti lengvai pritaikomas ir lietuvių ir anglų kalboms. (Vyskupijos nurodymai neleidžia duoti namui asmens pavardės.) Konkursas atviras visiems parapijiečiams. Siūlomą vardą, kartu su savo vardu, pavarde ir adresu, įteikite kun. Bacevičiui paštu, e-paštu, arba įmeskite raštelį į aukų krepšelį. Laimingo vardo autorius gaus $50 laimikį ir taip pat, jo nuožiūra, $100 auka bus įteikta vienai iš parapijos organizacijų. Parapijos Taryba išrinks geriausiąjį vardą rugsėjo mėnesio posėdžio metu. Visi konkurso vardo siūlymai turi būti įteikti ne vėliau rugsėjo 1d.

10:00 KAVUTĖS RUOŠĖJAI

ŠĮ SEKMADIENĮ – rugpjūčio 17 d.

ATEINANTĮ SEKMADIENĮ –
rugpjųčio 24 d.

17 d. Blynų pusryčiai      

Skaitytoja/s

Steponas Juodvalkis

Rimas Aukštuolis

 

24 d. Civinskai, L.Stochl,
O.Grigonytė
, D.Zeledonis

Komunijos
dalintojai

Rauda Gelažienė
Maria Hoffman, Živilė Vaitkienė

Gražina Kampe,
Kęstutis Civinskas, Marius Laniauskas

31 d Parapijos riestainių kavutė
rugs. 7 Ateities klubas

Patarnautojai

Anika Muliolytė, Kristoforas Čiurlionis

Amanda Newberry, Elzė Tarasevičiūtė